МВР

ОД Плевен

 

Противопожарни правила по време на прибиране на земеделските култури

20 ное 2007

В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:
1. паленето на стърнища и други растителни остатъци;
2. използването на открити огнеизточници.


Житните култури се засяват на площи не по-големи от 8000 дка, разделени чрез пожарозащитни ивици от зелени култури с широчина най-малко 50 м. Площите се разделят на участъци не по-големи от 1000 дка чрез пожарозащитни ивици с широчина най-малко 10 м.
Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
Ежегодно до края на месец май електроснабдителните и електроразпределителните дружества извършват проверка на въздушните електропроводи за високо и средно напрежение, пресичащи посеви с житни култури, за допустимия провес на проводниците и осигуряване на необходимите минимални разстояния за безопасно придвижване на земеделска техника.
Ежегодно до края на месец май газоснабдителните дружества извършват проверка за техническото състояние на газопроводи, преминаващи през житни площи.
Горепосочените проверки се извършват съгласувано със собствениците и/или ползвателите на земеделски земи, като се изготвят протоколи, които се изпращат до съответната РСПБЗН.
Не се разрешава извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата. При аварийни ситуации се допуска извършването на дейности по ал. 1 след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност.
Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, преминаващи през и/или покрай житни посеви, осигуряват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.
Органите, стопанисващи железопътните трасета, преминаващи през и/или покрай житни площи, осигуряват поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидната растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета.
Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.


Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи:
1. организират и изпълняват изискванията на наредбата;
2. уведомяват писмено съответната РСПБЗН преди започване на жътвата в площи над 100 дка;
3. подават по реда на чл. 29 от Административнопроцесуалния кодекс искане в РСПБЗН за допускане до участие в жътвената кампания на земеделската техника; писмената форма на искането е съгласно приложение ;
4. парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, съгласно изискванията;
5. организират или определят лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания, за което се изготвя и подписва протокол;
6. осигуряват земеделската техника и площадки за зареждане с леснозапалими течности (ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с пожаротехнически средства съгласно приложение;
7. носят отговорност за поддържане в изправно състояние и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите;
8. представят до края на месец април в РСПБЗН схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници;
9. поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

 23 май 2017 | 16:56