МВР

ОД Плевен

 

Пожарна опасност и противопожарни мерки при използване на отоплителни уреди с течно и твърдо гориво

03 окт 2007

 

Голяма част от пожарите възникнали през есенно-зимния период са предизвикани от използваните отоплителни уреди.
В повечето случаи пожарите възникват когато се използуват нестандартни и неизправни уреди или когато не се спазват указанията на завода производител.
За недопускане възпламеняването на горими материали от отоплителните уреди е необходимо те да се поставят на негорима подложка излизаща на 30 см пред печката и на 20 см встрани от нея. На разстояние 80 см от отоплителния уред да няма горими материали.
Голяма опасност за възникване на пожар съществува при разпалване на печките с леснозапалими течности.
Голям процент от пожарите свързани с отоплителните уреди възникват поради лошо качество на димоотводните канали. При наличие на пукнатини в комините по тях се задържат сажди, които вследствие на високата температура при запалване на печката се възпламеняват и това може да доведе до пожар. Опасността се увеличава ако комините на монтирани неправилно или ако в близост до тях е поставен горим материал. За избягване на тази опасност е необходими димоотводните канали (комини) ежегодно да се почистват от сажди, а пукнатините по тях да се измазват.
При използването на нафтени печки трябва да се спазва следното:
- забранено е зареждането на печките, когато са горещи ;
- изгаснала нафтова печка се запалва отново само в изстинало състояние в противен случай съществува опасност от взрив.
При забелязване на неизправност по нафтовата печка, тя не бива да се използва преди отстраняването на неизправността.

 23 май 2017 | 16:56