МВР

ОД Плевен

 

Конкурсна процедура за назначаване на държавна служба в МВР

01 авг 2019

Конкурсна процедура

Процедурата за назначаване на държавна служба в МВР е регламентирана със Закона за МВР. Изискванията, условията и редът за назначаване на държавна служба в МВР се уреждат с Наредба №8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,  обнародвана в Държавен вестник, бр. 64/2014 г.

 За назначаване на държавна служба в МВР се провежда конкурс.

 Конкурсната процедура се състои от три етапа:

1. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ;

 2. ПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ;
 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРВЮ.

            Кандидатите за заемане на длъжности, за които не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, не се явяват на етап "ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ".

            Етапите на конкурса са организирани на елиминаторен характер и се провеждат по специализирани методики
 
Препоръки към кандидатите

Препоръчително е в деня на провеждането на етап "Психологично изследване" кандидатите да бъдат добре отпочинали, да са спокойни и в добра кондиция, а при попълването на тестовите методики и по време на психодиагностичното интервю – да бъдат концентрирани и искрени в своите отговори.

Провеждането на етап "Психологично изследване" изисква кандидатите да спазват реда на психодиагностичната процедура и конкретните инструкции, давани от психолозите. При работа с тестовите методики всеки кандидат е длъжен самостоятелно да отбелязва отговорите си в предоставените листове за отговори. Нарушаването на тестовите условия и правилата за провеждане на етап "Психологично изследване" е основание за отстраняване от изследването и прекратяване участието на кандидата в конкретния конкурс.

 

 02 август 2019 | 14:29