МВР

ОД Перник

 

П О К А Н А З А У Ч А С Т И Е

17 фев 2015

В процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на топлоенергия за сгради, управлявани от ОДМВР Перник в Област Перник".

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

На основание чл. 90, ал.1, т.3 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и Решение за откриване на процедура с № 2955/07.01.2015г. на директора на ОДМВР Перник е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с уникален № 02955-2015-0002 и предмет "Доставка на топлоенергия за сгради, управлявани от ОДМВР Перник в Област Перник". На основание чл.92 от ЗОП Ви каним да подадете оферта за участие в процедурата.

1. Предмет на поръчката:
Предмет на обществената поръчка е доставка на топлоенергия за сгради, управлявани от ОДМВР Перник в Област Перник.

2. Обхват и обем:
Настоящата обществена поръчка обхваща доставката на топлинна енергия от "Топлофикация- Перник" АД Перник за нуждите на обекти на ОДМВР Перник, до сгради, находящи се на следните адреси:

1. Главен корпус- гр. Перник, ул. "Самоков" №1;
2. Сграда на Първо районно управление "Полиция" и АИС- гр. Перник, ул. "Самоков" №1;
3. Нова част- гр. Перник, ул. "Самоков" №1;
4. Автоработилница- гр. Перник, ул. "Самоков" №1;
5. Учебен център /АИС/- гр. Перник, ул. "Самоков", №1;
6. Сграда на Второ районно  управление "Полиция"- гр. Перник, кв. "Изток", ул. "Минска" №6;

Възложителят си запазва правото, в случай на необходимост да добавя и нови обекти, както и да изключва такива, в периода на изпълнение на договора.

3. Срок на договора:
Договора ще бъде сключен за срок от 10 /десет/ години, считано от датата на двустранното му подписване.

4. Изискванията към офертата:
4.1. Документ за регистрация на участника, удостоверяващ неговата правосубектност:
Документ за регистрация може да бъде удостоверение, съдържащо извлечение от Търговския регистър или копие на електронния образ на документите от Търговския регистър, съдържащо Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
4.2. Пълномощно на лицето, подписващо документите в офертата.
/прилага се когато документите в офертата не са подписани от лицето, представляващо участника, а от изрично упълномощен негов представител, в оригинал/.
4.3. Проект на договор:
С оглед спецификата си на дейност, участника следва да изготви и предостави на възложителя "Проект на договор". Клаузите на проекта на договор са обект на преговори и се обсъждат писмено /чрез кореспонденция/ или чрез нарочна среща.
4.4. Ценово предложение:
Изготвя се по образец на участника, запечатва се в отделен плик с надпис "Ценово предложение". Пликът с ценовото предложение се поставя в плика с другите изискуеми документи.

5. Място на подаване на първоначалните оферти: Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост в деловодството на ОДМВР Перник с адрес гр. Перник, ул. "Самоков" №1. Върху плика участникът да посочи: идентификационен № и наименование на обществената поръчка, име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

6. Срок за получаване на офертата- до 17.00 часа на 28.01.2015г.

7. Валидност на офертата:
Офертата, представена от участника следва да бъде валидна минимум 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на първоначалната оферта.

8. Място и дата на отваряне на офертата, ценовите предложения и провеждане на договаряне:
8.1. Дата на отваряне на офертата
Офертата на участника ще бъде отворена в 10.30 часа на 29.01.2015г.
Отварянето ще се извърши на адрес: гр. Перник, ул. "Самоков" №1 в залата на административната сграда на ОДМВР Перник. На отварянето на офертата могат да присъстват упълномощени представители на участника.
8.2. Отваряне на първоначалното ценово предложение и провеждане на договаряне.
Възложителя писмено ще уведоми участника за датата и часа на отваряне на първоначалното ценово предложение и за провеждане на търговските преговори за договаряне на клаузите на договора и условията за изпълнение на обществената поръчка.

Моля, да потвърдите писмено получаването на настоящата покана на факс 076 676210

 23 май 2017 | 16:49