МВР

ОД Перник

 

Д О Г О В О Р №1843/13.02.2015год.

17 фев 2015

ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА НЕБИТОВИ НУЖДИ ОТ “ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК” АД


Днес 13.02.2015г.,.в гр. Перник се сключи настоящият договор между:
І.“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК” АД със седалище и адрес на управление: гр. Перник, кв. “Мошино”, вписано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията,с ЕИК 113012360, за контакти: тел. 076-588-009, факс 076- 588-008, притежаващо лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-056-05/08.01.2001 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, представлявано от инж.Кремен Владимиров Геогиев – Изпълнителен Директор, наричано за краткост в договора “ПРОДАВАЧ” и
ІІ. КУПУВАЧ:    ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ - Наименование: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР  ПЕРНИК,   представлявана от директора й Славчо Бончов Станиславов      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
гр/с………………………….……п.код…………………………….  БУЛСТАТ/ЕИК- 129009856
ул:………………………………………..………………..№……....               Адрес на управление:
бл…………….вх…….…….ет…….…….ап…………..тел…………. гр/ .Перник, ул. „Самоков” №1
Лице с представителна власт     
Трите имена:……………………………….…………………………. 
…………………………… ЕГН……………………………………... Адрес за кореспонденция:
Адрес за кореспонденция:      гр. Перник, п.код. 2300                             
гр/с………………………….……п.код……………………………..  ул. „ Самоков” .№ 1
ул………………………………………………....……,.№………..                 бл……….,вх.………,ет………,ап……….,тел……………………

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: ПРОДАВАЧЪТ продава топлинна енергия на КУПУВАЧА за топлоснабдявания имот, а КУПУВАЧЪТ я заплаща по съответна цена, утвърдена съобразно действащите условия от ДКЕВР.
АДРЕС НА ТОПЛОСНАБДЯВАНИЯ ИМОТ:(попълва се Приложение №1)

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФАКТУРАТА:
гр/с. Перник, п.код: 2300, ул.  „Самоков” №1
бл……………………вх…………………..ет…………………ап…………………..аб.№……………………….. код пл.№……………………..
МОЛ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: □ в брой           Х  платежно нареждане           □  незабавно инкасо
Банкова сметка………………………………………, код…………………..,банка…………………………..,клон………………………………..
Заплащането за месечните дължими суми за топлинна енергия се извършва в 30-дневен срок след изтичане на периода,за който се отнасят, а в случай на забава се дължи обезщетение(лихви) в размер, определен в чл.86, ал.1 от ЗЗД.
КОЛИЧЕСТВОТО топлинна енергия за КУПУВАЧА се определя:
Х за сграда – етажна собственост и сграда с повече от един клиент – от Лице, извършващо услугата дялово разпределение на топлинната енергия или съобразно представен протокол за разпределение;
Х за сграда със самостоятелен клиент – по показанията на топломер;
ХАРАКТЕР НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО: □  първа категория (с резервно захранване реализирано от купувача)
                                                                     Х втора категория (без резервно захранване).
КУПУВАЧЪТ прави възражения относно начислените суми, количеството и качеството на топлоснабдяването на адрес:
гр. Перник, Минна Дирекция, етаж I, стая 10, тел: 076-658-406
При аварии КУПУВАЧЪТ информира денонощната служба на ПРОДАВАЧА на тел: 076-658-265 и 076-658-261
СРОК НА ДОГОВОРА: Х  десет години – считано от датата на сключване на договора или □  за срок от………………….години
/срока не може да бъде по малък от една календарна година/
□КУПУВАЧЪТ е съгласен, след изтичане на срока на договора, действието му да продължи автоматично с още 1 година - □ да, □не.
ХКУПУВАЧЪТ декларира, че приема „Общите условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от “Топлофикация-Перник” АД .
□КУПУВАЧЪТ предлага условия, различни от общите условия и прилага допълнително споразумение - □ да, □не.
За всички случаи, неуредени в договора, се прилагат “ Oбщи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди от “Топлофикация-Перник” АД”  и Българското законодателство.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
ПРОДАВАЧ:  /П/                     КУПУВАЧ:           /П/
 инж. Кремен Георгиев           Директор ОДМВР Перник Сл. Станиславов,            

 23 май 2017 | 16:49