МВР

ОД Перник

 

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ВОДА№2923/06.02.2015г.

17 фев 2015


Днес, 06.02.2015г„ в гр. Перник на основание чл.4 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор Перник /наричани по-нататьк "Общите условия"/ във връзка с чл.8 ал.8 от Наредба № 4 на МРРБ за условията и реда на присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи /наричана по-нататьк “Наредбата”/ и след проведена процедура, договаряне без обявление, по реда на ЗОП се сключи настоящият договор между:
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД - гр. Перник, с адрес на управление: гр.Перник, ул.”Средец”№1, регистрирано в Пернишкия окръжен съд, по ф.д. № 257 от 1992 г., ЕИК по БУЛСТАТ: 823073638, представлявано от ИВАН НЕСТОРОВ ВИТАНОВ-УПРАВИТЕЛ, наричано за краткост ОПЕРАТОР, от една страна  и от друга:
          ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР -Перник – ЕИК: 129009856 , със седалище и адрес: гр.Перник, п.к 2300,  ул.”Самоков”№1, представлявана от директора й СЛАВЧО БОНЧОВ СТАНИСЛАВОВ наричан за краткост ПОТРЕБИТЕЛ за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
         1.1. С настоящия договор се определят условията и реда за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, както и взаимоотношенията между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ за обектите описани в Приложение № 1 неразделна част от настоящия договор.
         1.2. Договора се сключва за срок от 10/десет/ години.
           ІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
2.1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА
2.1.1. Да доставя на потребителя вода с питейни качества, съгласно изискванията на действащото законодателство и да отвежда отпадъчните води.
2.1.2. Да поддържа в изправност ВиК отклоненията, включително водомерните възли на водопроводните отклонения /общия водомер/ в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
2.1.3. Да отчита показанията на средствата за измерване при условията и сроковете, определени в Общите условия и да издава фактури за дължимите суми.
2.1.4. Да опазва съоръженията, инсталациите и имотите - собственост на потребителя при изпълнение на задълженията си по настоящия договор.
2.1.5. Да предоставя допълнителни технически и административни услуги по ценоразпис свързани с ВиК \ слугите по настоящия договор.
2.1.6. ОПЕРАТОРЪТ има право да получи в сроковете по настоящия договор и Общите условия дължимите суми за предоставените ВиК услуги от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.1.7. ОПЕРАТОРЪТ има право да спира, прекъсва изцяло или частично доставянето на вода или отвеждането на отпадъчни води по условията, съгласно разпоредбите на Общите условия.
    
2.2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.2.1. Да получават и ползват ВиК услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА.
2.2.2. Да прави възражения при неправилно издадени платежни документи от страна на ОПЕРАТОРА.
2.2.3. Да получи обратно надвзетите суми, заедно с начислената законна лихва при допуснати от ОПЕРАТОРА грешки.
2.2.4. Да присъства при отчитането на показанията на индивидуалният водомер, както и чрез упълномощен представител при отчитането на обшия водомер на водопроводното отклонение.
2.2.5. Да осигурява достъп на длъжностните лица, упълномощени от ОПЕРАТОРА, съгласно разпоредбите на Общите условия.
2.2.6. Да заплаща ползваните ВиК услуги в сроковете по настоящия договор и Общите условия.
2.2.7. Да ползва ВиК услугите предмет на настоящия договор, само чрез законно изградено и присъединено към водоснабдителната и канализационната системи отклонение.
2.2.8. Да спазва ограниченията в сервитутните ивици за експлоатация и ремонт,
2.2.9. Да съхранява целостта па пломбите на индивидуалните и общия водомер и на пломбите па холендерите към тях, както и да опазва възвратните клапи, пожарните кранове, хидрантите, хидрофорите и други водопроводни части на сградите водопроводни инсталации.
2.2.10. Да не допуска неупълномощени от ОПЕРАТОРА лица да извършват каквито и да са дейности по ВиК системите и съоръженията към тях, експлоатирани от ОПЕРАТОРА, на територията на неговия имот.
2.2.11. Да спазва санитарно- техническите изисквания за ползване на вътрешните водоснабдителни и канализационни мрежи, на съоръженията, и на сградните водопроводни и канализационни инсталации, както и да не замърсяват питейната вода, съгласно изискванията на действащото законодателство.
2.2.13. Да уведомят в 30-дневен срок ОПЕРАТОРА за всички настъпили промени по идентификацията съгласно Общите условия.
        ІІІ. ИЗМЕРВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ПИТЕЙНА ВОДА, НА КОЛИЧЕСТВАТА ПРЕЧИСТЕНА ВОДА  И НА КОЛИЧЕСТВАТА ОТВЕДЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
3.1.  СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ
3.1.1. На водопроводните и канализационни отклонения и сградните инсталации се монтират само измервателни устройства, одобрени по реда па Закона за измерванията и подзаконовата нормативна уредба към него.
3.1.2. ОПЕРАТОРА монтира, поддържа и контролира водомерите на водопроводните отклонения.
3.1.3. Контрола па измервателните устройства, тяхната подмяна и споровете относно техните метрологичните характеристики се уреждат съгласно Общите условия.
3.2. ОТЧИТАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ПИТЕЙНА ВОДА, НА КОЛИЧЕСТВАТА ПРЕЧИСТЕНА ВОДА И НА КОЛИЧЕСТВАТА ОТВЕДЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
3.2.1. Изразходваните количества питейна вода се отчитат по водомер, монтиран на водопроводното отклонение от упълномощени представители на ОПЕРАТОРА.
3.2.2. Показанията на водомерите на водопроводни отклонения и индивидуалните водомери се отчитат с точност до 1 куб.м. за периоди не по дълги от тези определени в Общите условия.
3.2.3. Отчитането на водомерите се извършва в присъствието на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на негов представител. Дата за отчитане на водомерите се обявява на местата и сроковете посочени в Общите условия. При не осигуряване на представител, отчетът се подписва от свидетел, който може да бъде и длъжностно лице на ОПЕРАТОРА. При невъзможност за отчитане па водомерите, поради отсъствие на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на негов представител и когато ПОТРЕБИТЕЛЯ не е съгласен с фактурираните количества, същият е длъжен да уточни с ОПЕРАТОРА извършване на отчитането в удобно за двете страни време, в срок не по-дълъг от шест месеца от последното отчитане.
3.2.4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по предходната точка се счита, че е налице отказ за осигуряване на достъп. Отказът се удостоверява е протокол, съставен от длъжностното лице на ОПЕРАТОРА, подписан от него и от поне един свидетел. Длъжностното лице отбелязва в протокола трите имена н единния граждански номер на свидетеля, който може да бъде и длъжностно лице на ОПЕРАТОРА. След съставяне на протокола ОПЕРАТОРА изчислява изразходваното количество питейна вода по реда на Общите условия.
3.2.5. Количеството отведени и пречистени води се приема на равно на количеството на изразходваната от ПОТРЕБИТЕЛЯ питейна вода, като към нея се прибавя и количеството изразходвана вода от други водоизточници. При липса на измервателен уред за отчитане на количеството вода от собствен водоизточник, количеството на отведената вода се определя по пропускателна способност на водопроводната инсталация.
3.2.6. При положение, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ монтира средство за измерване на отведените отпадъчни води, тяхното количество се отчита по показанията на средството за измерване, отговарящо на изискванията на действащото законодателство.
         3.3. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ПИТЕЙНА ВОДА, НА КОЛИЧЕСТВАТА ПРЕЧИСТЕНА ВОДА И НА КОЛИЧЕСТВАТА ОТВЕДЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
3.3.1. Изразходваното количество питейна вода за сгради - етажна собственост или за отклонения, към които са присъединени повече от един потребител, се разпределя въз основа на от чета на водомера монтиран на водопроводното отклонение и отчетите по индивидуалните водомери, като в разпределението се включват всички разходи ма Бода и загубите на вода в сградната или вътрешната водопроводна инсталация,
3.3.2. Разпределянето на отчетеното количество питейна вода по общ водомер в сгради етажна собственост, където липсват индивидуални водомери, да се извършва пропорционално съгласно броя па живущите в съответното жилище.
IV. ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ВИК УСЛУГИТЕ
4.1 ЦЕНИ НА ВИК УСЛУГИТЕ
4.1.1. ОПЕРАТОРЪТ предоставят ВиК услуги по настоящия договор по утвърдени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ пределни цепи.
4.1.2. При промяна на цените,същите влизат в сила от първо число на месеца, следващ промяната или решението па ДКЕВР. Те се обявяват чрез средствата за масово осведомяване (задължително в един централен и един местен всекидневник) и имат действие, без да е необходимо сключване на анекс или допълнително съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.1.3. При промяна на цените, количеството вода, отчетено през периода от датата на последния действителен отчет до датата на следващия действителен отчет на средствата за измерване, се разпределя пропорционално на броя на дните, по време на които действа старата и новата цена.

4.2. ЗАПЛАЩАНЕ НА ВИК УСЛУГИТЕ
4.2.1. Доставянето на питейна вода или отвеждане па отпадъчни води се заплащат въз основа на измереното количество изразходвана вода от водоснабдителната мрежа, отчетено чрез монтираните водомери на сградните водопроводни отклонения. За сгради - етажна собственост или за водопроводна отклонение с повече от елин потребител изразходваното количество вода се заплаща въз основа на измереното количество, отчетено и разпределено по реда указан в Общите условия.
4.2.2. ОПЕРАТОРЪТ издава ежемесечни фактури,освен при изрична договореност за различен периода фактуриране. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща дължимите суми за ползваните от него ВиК услуги в 30 дневен срок след датата на фактуриране-.
4.2.3. Потребителят заплаща дължимите суми в брои на каси, по банков път чрез директен превод или чрез разплащателна сметка, като задължително посочва потребителския си номер. С допълнително споразумение може да се уговори и друг начин на заплащане.
4.2.4. При неизпълнение в срок на задължението  за заплащане на ползваните услуги, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на ОПЕРАТОРА обезщетение в размер па законната лихва, съгласно чл.86, ал.1 от Закона за задълженията и договорите, считано от първия ден след настъпване на падежа до деня на постъпване на дължимата сума по сметка па ОПЕРАТОРА.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДОСТАВЯНЕТО НА ПИТЕЙНА ВОДА И ОТВЕЖДАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
5.1. Подаването и отвеждането гга вода може да бъде преустановено (спряно частично) или прекратено (спряно напълно) от ОПЕРАТОРА без предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ при отстраняване на аварии, при прекратяване на електрозахранването на помпени станции и други елементи на ВиК системите, при стихийни бедствия (наводнения, земетресения, свличане на земни пластове, силни бури, обилни снеговалежи, замърсявания и др.) и производствени аварии, както и други подобни посочени в Общите условия.
5.2. След предварително писмено уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, връчено по реда определен от Общите условия, ОПЕРАТОРА може да прекъсне или преустанови извършването на ВиК услугите в следните случаи: при констатиране на действия от страна на потребителя или на трети лица, довели до нарушаване на нормативните изисквания за изпълнение на ВиК инсталации; при установяване на умишлена повреда на мрежите и съоръженията, експлоатирани от ВиК оператора; при незаконно присъединяване към ВиК системите; при установяване на неотговарящи на определените в договора по чл.4 или с нормативен акт качества на отпадъчните води; при присъединяване на нови потребители; при въвеждаме на режим във водоснабдяването; при провеждане на планови профилактични прегледи, ремонти, реконструкции и други дейности, свързани с обслужването ма водопроводните и канализационните системи, в продължение повече от 8 часа.
5.3. ОПЕРАТОРЪТ може да предприеме действия по преустановяване на предоставянето на ВиК услугите предмет на настоящия договор при неплащане на дължимите суми за предоставянето им от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ по начин и срокове съгласно Общите условия.
ОПЕРАТОРЪТ може да прекъсне или преустанови предоставянето на ВиК услугите при писмено заявление от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ за временно или постоянно (трайно) прекъсване на водопроводното и канализационното отклонение, които той използва след заплащане на услугата, съгласно ценоразпис на ОПЕРАТОРА
VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването му. Срока на договора е до писменото поискване на една от страните за прекратяването му по реда на Общите условия.
6.2. В течението на договорния период страните могат до изменят, допълват или отменят съществуващите клаузи по взаимно съгласие. В останалите случаи споровете, се отнасят за решаване от съда.
6.3. За всички случаи неуредени в настоящия договор се прилагат Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор Перник одобрени от ДКЕВР на основание чл.6, ал.1, т.5 от ЗРВКУ с решение № ОУ - 021 от 09.06.2006 г.
За целите на настоящия договор страните се договарят да разбират употребените думи и изрази по следния начин:
Водопроводно отклонение е участък от водоснабдителната система и се състои от водовземна част, тротоарен кран водопроводни тръби и водомерен възел;Канализационното отклонение е частта, от уличния канал до ревизионната шахта, отстоящата на 2 метра от регулационната линия при парцелно застрояване или улична канализация до сградата, когато тя е на не повече от 5 метра от регулационната линия, при комплексно застояване е разположена непосредствено след излизането на канализацията от сградата;Средство за измерване е техническо средство, което се използва за измерване на физически величини, има нормирани и обявени метрологични характеристики и отчита резултата от измерването в единици на величините;- Допълнителни технически услуги по смисъла на т. 2.1.5. от настоящия договор са поддръжка, ремонт, пломбиране, проверка и подмяна на средствата за измерване н др.Особена разпоредба: услугата отвеждане на отпадъчни води се предлага само там, където има изградена канализационна система.
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.
ПОТРЕБИТЕЛЯ декларира, че се е запознал и приема Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор Перник, публикувани във вестник “Новинар” от 22.06 2006 година и във вестник ‘‘Съперник“ от 23.06.2006 година.
Подписаният ПОТРЕБИТЕЛ декларирам, че съм съгласен посочените лични данни да бъдат използвани от ВиК ООД - Перник, във връзка с предоставяне на ВиК услугите4.

Предупреждение: Съгласно разпоредбата на чл.234в от Наказателния кодекс на Република България “Потребител, който осъществи неправомерно присъединяване към водоснабдителна или канализационна система и/или неправомерно въздейства върху уредите за търговско измерване на вода, или отведена отпадъчна вода, с което създаде условия за непълно отчитане на потребените количества вода, или отведена отпадъчна вода се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до десет хиляди лева. При повторно извършване, наказанието е лишаване от свобода от една до осем години и глоба до петнадесет хиляди лева.”

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.


ОПЕРАТОР,                                                                     ПОТРЕБИТЕЛ,
ЗА ОД НА МВ   УПРАВИТЕЛ                /П/                         ДИРЕКТОР ОДМВР- ПЕРНИК:  /П/
                                               инж.Ив.Витанов/                                                                                           /Сл.Станиславов /        


 

 23 май 2017 | 16:49