МВР

ОД Перник

 

ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 окт 2010

ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
граждани на страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и граждани на Конфедерация Швейцария


Видове пребиваване:
- до три месеца – валидна лична карта или валиден паспорт;
- продължително - със срок до пет години;
- постоянно. 

 
 Условия за продължително пребиваване:
-работник е или е самостоятелно заето лице в Република България;
-притежава здравна осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си и тези на членовете на семейството му, без да са в тежест на системата за социално подпомагане; 
-записан е в учебно заведение за обучение, включително и професионално обучение, и отговаря на условията по т. 2 (здравна осигуровка и необходимите финансови средства).
- член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който придружава или се присъединява към гражданин на Европейския съюз и който представя документ, удостоверяващ, че е член на семейството или е във фактическо съжителство с гражданина на Европейския съюз:
- на лице като работник е или е самостоятелно заето лице в Република България се приравнява и лице, което вече не е работник или самостоятелно заето лице и е:
1. в състояние на временна неработоспособност поради заболяване или злополука;
2. регистрирано като безработно в дирекция "Бюро по труда", след като е работило повече от една година и е останало безработно или е прекратило дейност като самостоятелно заето лице;
3. регистрирано като безработно в дирекция "Бюро по труда" след прекратяване на договор със срок до една година или е останало безработно през първите дванадесет месеца след прекратяване на договор със срок над една година;
4. започнало професионално обучение, което:
а) е свързано с работата му, когато договорът му е прекратен по негово желание;
б) не е свързано с работата му, когато договорът му е прекратен от работодателя.
 
 
Документи за продължително пребиваване:
- заявление по образец /pdf-1167k/  - получава се от гишетата на група “Миграция”;
- документ за платена държавна такса   – 7 лв. такса;
- валидна лична карта или валиден паспорт;
- фотокопие на документа за самоличност; 
- необходимите документи, удостоверяващи наличието на обстоятелствата за продължително пребиваване 
 
За издаване на удостоверение за продължително пребиваване гражданинът на Европейския съюз и членовете на семейството му, които са граждани на Европейския съюз, подават документите до група  "Миграция" в тримесечен срок от датата на влизане в Република България.
Удостоверението за продължително пребиваване се издава в деня на подаване на заявлението и съдържа пълните имена на лицето и датата на регистрация.Условия за постоянно пребиваване:
- законно е пребивавал непрекъснато в продължение на пет години в Република България;
или
- работил е през последната една година към момента на прекратяване на договора като работник или на дейността му като самостоятелно заето лице, навършил е пенсионна възраст или по отношение на него е налице основание за по-ранно пенсиониране и е пребивавал непрекъснато в Република България повече от три години;
- работник е или е самостоятелно заето лице, което не работи поради трайно намалена работоспособност и е пребивавал непрекъснато в Република България повече от две години - работник е или е самостоятелно заето лице и неработоспособността му е резултат от трудова злополука или от професионална болест;
- работник е или е самостоятелно заето лице, което в продължение на три години непрекъснато е пребивавало и работило в Република България и работи като такова в друга държава членка, като запазва мястото си на пребиваване в Република България и се връща поне веднъж седмично в нея.


Документи за постоянно пребиваване:
- заявление по образец /pdf-1296k/ - получава се от гишетата на група “Миграция”;
- документ за платена държавна такса   – 7 лв. такса;
- валидна лична карта или валиден паспорт;
- фотокопие на документа за самоличност; 
- необходимите документи, удостоверяващи наличието на обстоятелствата за постоянно  пребиваване.

За издаване на удостоверение за постоянно пребиваване гражданинът на Европейския съюз или член на семейството му, който е гражданин на Европейския съюз, подава документите до група „Миграция" в тридневен срок преди изтичане на разрешения му срок за продължително пребиваване в Република България.
Удостоверението за постоянно пребиваване се издава в деня на подаване на заявлението и съдържа пълните имена на лицето и датата на регистрация.
 Удостоверителни документи
  При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с издаването на български документи за пребиваване, се събира такса 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв. 
  При издаване на документ, удостоверяващ обстоятелствата по пребиваването, се събира такса 5 лв. за всяко лице, но не повече от 25 лв. 

СМЕТКА  Областна дирекция на МВР – Перник
               IBAN: BG60 UBBS 8002 3106 0904 01
               BIG: UBBSBGSF
 

 23 май 2017 | 16:49