МВР

ОД Перник

 

ГРУПА "МИГРАЦИЯ"- ПЕРНИК - РАБОТНО ВРЕМЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

10 юли 2015

 

Група “Миграция”
Областна дирекция на МВР – Перник
2300 гр. Перник, ул. “Самоков” 1

Телефони :
   076/676 627, 676 225 - Началник
                     076/676 627 – гишета за
                     административно обслужване

Факс:            076/676 383

Работно време: 08, 30 - 12, 00 ч. и от 13,00 ч. до 17,30 ч.
 

Приемно време началник: всеки ден от 09, 30 до 10, 30 ч.

ДЕЙНОСТ

  • издават или отказват издаването на разрешения за краткосрочно и дългосрочно пребиваване;
  • продължават срока на пребиваване на чужденците в Република България;
  • отнемат правото на издадено разрешение за краткосрочно и дългосрочно пребиваване при наличие на законовите изисквания;
  • анулират издадена виза или намаляват срока за пребиваване на чужденец в страната, определен от издадената виза, при неизпълнение на изискванията на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ);
  • издават удостоверителни документи, които по силата на нормативен акт имат отношение по процедурата за издаване и отнемане на разрешение за пребиваване в Република България;
  • осъществяват административното обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства;
  • приемат, извършват необходимите справки и изпращат на съответните звена "Български документи за самоличност" в областните дирекции на МВР подаденото от чужденеца заявление заедно с приложените към него документи за персонализиране на български документи за самоличност на чужденци или разрешения за пребиваване и връчват персонализирания документ на чужденеца;
  • противодействат на незаконната   миграция   чрез извършване на проверки по местопребиваване на чужденците и при необходимост провеждат интервюта.
 

 13 ноември 2018 | 17:39