МВР

ОД Перник

 

ЧУЖДЕНЦИ

10 юли 2015

Чужденец по смисъла на Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/е всяко лице, което:
- не е български гражданин;
- не е гражданин на нито една държава в съответсвие с нейното законодателство;
- не е гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.


Членове на семейство на чужденец са:
- съпруг/съпруга;
- деца на чужденеца и на неговия съпруг/съпруга, включително осиновените, които не са навършили 18-годишна възраст и не са сключили брак;
- деца, включително осиновените, на чужденеца, които не са навършили 18-годишна възраст и не са сключили брак, когато той притежава родителските права и децата се намират на негова издръжка;
- деца, включително осиновените, на съпруга/съпругата, които не са навършили 18-годишна възраст и не са сключили брак, когато той притежава родителските права и децата се намират на негова издръжка;
- навършилите 18-годишна възраст деца на чужденеца или на неговия съпруг/съпруга, несключили брак, когато сериозни здравословни причини налагат полагането на лични грижи за тях или поради такива причини са обективно неспособни да осигуряват собствената си издръжка


Членове на семейство на български гражданин са лицата, които живеят с него в едно домакинство и са:
- съпруг/съпруга;
- низходящи, включително низходящи само на съпруга/съпругата, които не са навършили 21 години и не са сключили брак;
- низходящи, включително низходящи само на съпруга/съпругата, които са навършили 21 години, но нямат собствени доходи поради това, че не са в състояние да осигуряват сами издръжката си или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях;
- възходящи, които са на издръжка на българския гражданин или на неговия съпруг/съпруга;
- други членове на неговото домакинство, които са били изцяло на негова издръжка в държавата по произхода им или в държавата на обичайното им пребиваване или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях.


Основания за пребиваване на чужденци:
- въз основа на издадена виза;
- въз основа на международни договори за безвизов или облекчен визов режим;
- въз основа на разрешение на службите за административен контрол на чужденците.


Видове пребиваване:
- краткосрочно - до три месеца в рамките на всеки 6-месечен период от датата на влизането в страната; срокът на краткосрочно пребиваване въз основа на издадена виза може да бъде продължен еднократно от службите за административен контрол на чужденците по причини от хуманитарен характер или по причини, свързани с извънредни обстоятелства, или по сериозни лични причини;
- продължително - с разрешен срок до една година;
- дългосрочно – с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след  подадено заявление;
- постоянно - с разрешен неопределен срок.Основания за получаване на продължително пребиваване:
• желаят да извършват работа по трудово правоотношение след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика;
• осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, освен когато е уговорено друго в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България;
• са чуждестранни специалисти, пребиваващи в страната по силата на международни договори, по които Република България е страна;
• имат основание да им бъде разрешено постоянно пребиваване; 
• са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата;
• са финансово осигурени родители на постоянно пребиваващи в страната чужденци или на български гражданин;
• са постъпили на продължително лечение в лечебно заведение и разполагат с финансови средства за лечение и издръжка;
• са кореспонденти на чуждестранни средства за масово осведомяване и имат акредитация в Република България;
• са получили право на пенсия съгласно законодателството на Република България, държавата си на произход или друга държава и разполагат с достатъчно средства за издръжка в страната;
• са членове на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително или постоянно пребиваване;
• са родители на чужденец или са във фактическо извънбрачно съжителство с чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 23, ал. 3 /за чужденците, които се ползват с дипломатически и консулски имунитет/
• желаят да извършват дейност на свободна практика след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика в съответствие с чл. 24а;
• желаят да извършват дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на вътрешните работи и с председателя на Държавна агенция "Национална сигурност";
• са получили статут на специална закрила по чл. 25 от Закона за борба с трафика на хора;
• са членове на семейството на български гражданин;
• са вложили сума не по-малка от 600 000 лв. - за всеки чужденец, за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на територията на Република България или чужденецът е собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, вложил е същата сума в капитала на дружеството и в резултат на това дружеството е придобило правото на собственост върху недвижими имоти в страната на тази стойност; към датата на подаване на заявлението за разрешение за продължително пребиваване чужденецът или юридическото лице трябва да е изплатило напълно сумата, която да е постъпила по сметка в българска лицензирана кредитна институция, а ако имотите са придобити със заемни средства, непогасената част от заема не трябва да надвишава 25 на сто;
• са извършили инвестиция в икономически необлагодетелствани региони по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 250 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 250 000 лв. и са разкрити най-малко 5 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
• научни работници със сключено споразумение за прием с научноизследователска организация със седалище в Република България за разработване на научноизследователски проект, включена в националния списък на научноизследователските организации по смисъла на Директива 2005/71/ЕО на Съвета относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност.
• са приети на редовно обучение във висше училище, ученици, приети на територията на страната за обучение в средната степен на образованието в рамките на програма за обмен или като стажанти без възнаграждение;Основания за получаване на постоянно пребиваване:
• от български произход;
• пет години след сключването на граждански брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец и пребивавали законно и непрекъснато за срок от 5 години на територията на страната;
• малолетни и непълнолетни деца на постоянно пребиваващ в страната чужденец, които не са встъпили в брак;
• родители на български гражданин, когато му осигуряват дължимата по закон издръжка и са пребивавали законно и непрекъснато за срок три години на територията на страната;
• които са пребивавали законно и непрекъснато на територията на страната за срок 5 години и за този период не са отсъствали повече от 30 месеца.
• вложили над 1 000 000 лв. или увеличили вложението си с този размер чрез придобиване на:
 - акции на български търговски дружества, търгувани на  български регулиран пазар;
 - облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях  инструменти, издадени от държавата или от общините, с  остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца;
 - право на собственост върху обособена част от имуществото   на българско търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по Закона за    приватизация и следприватизационен контрол;
 - дялове или акции, собственост на държавата или общините в   българско търговско дружество по Закона за приватизация и   следприватизационен контрол;
- българска интелектуална собственост - обекти на авторското право и сродните му права, защитени с патент изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн;
- права по концесионни договори на територията на Република България;
• вложили в капитала на българско търговско дружество, чиито акции не са търгувани на регулиран пазар, сума не по-малка от 6 000 000 лв.;
• които не са лица от български произход, родени на територията на Република България, изгубили са българското си гражданство по изселнически спогодби или по собствено желание и желаят трайно да се установят на територията на страната;
• които до 27 декември 1998 г. са влезли, пребивават или са родени на територията на Република България и чийто родител е сключил граждански брак с български гражданин;
• членове на семейството на български гражданин, ако са пребивавали непрекъснато на територията на Република България през последните пет години.
• които до 27 декември 1998 г. са влезли, пребивават и не са напускали територията на Република България или са родени на територията на Република България и не са признати за граждани на бившите съветски републики /не се изисква виза D/;
• извършват дейност и са сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в съответствие с чл. 25в;
• малолетни и непълнолетни деца, родени и изоставени от родител/и - чужд/и гражданин/ни, на територията на Република България, които са настанени в институция или други алтернативни социални услуги от резидентен тип като мярка за закрила;
• малолетни и непълнолетни деца, изоставени от родител/и - чужд/и гражданин/ни, на територията на Република България, които са настанени в институция или други алтернативни социални услуги от резидентен тип като мярка за закрила.
• извършили инвестиция в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 500 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 500 000 лв. и са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
• които имат заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на националната сигурност, науката, технологията, културата или спорта.


Основания за получаване на статут на дългосрочно пребиваване:
Предоставя се на чужденец, който е пребивавал законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на 5 години преди подаване на заявлението за разрешаване на дългосрочно пребиваване.Документи за продължаване срока на пребиваване в Република България по причини от хуманитарен характер или по причини, свързани с извънредни обстоятелства, или по сериозни лични причини /подават се лично от чужденеца с редовен документ за пътуване/:

1. Заявление /81kb -pdf/ по образец - получава се от гишетата на група “Миграция”;
2. документ за платена държавна такса   – 10 лв. такса услуга;
3. фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;
4. доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната;
5. задължителна медицинска застраховка
6. необходимите документи, съдържащи доказателства за причините от хуманитарен характер или причини, свързани с извънредни обстоятелства, или сериозни лични причини, които налагат срокът за пребиваване в страната да бъде продължен; 
Документите се подават от чужденец влязъл в страната с валидна виза или по безвизов режим преди изтичането на срока им.


Документи за получаване право на продължително пребиваване /подават се лично от чужденеца с редовен документ за пътуване/:

1. Заявление /114kb -pdf/ по образец - получава се от гишетата на група “Миграция”;
2. документ за платена държавна такса   – 10 лв. такса услуга;
3. фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни,   виза по чл.15, ал. 1 от ЗЧРБ, когаттакава се изисква и щемпела за последното влизане в страната;
4. доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.
5. задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
6. доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България;
7. при първоначално подаване – свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е, или от държавата на обичайното му пребиваване – превод и легализация;
8. необходимите документи, доказващи основанието за получаване на разрешение  за продължително пребиваване, каквито се изискват според Правилника за прилагане на Закона за чужденците  в Република България /чл.15 - чл. 33 от ППЗЧРБ /pdf-33kb/.

Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденеца в Република България.
 
Срокът за пребиваване на чужденците може да бъде продължен най- много до 6 месеца преди изтичането на валидността на националните документи за задгранично пътуване. 


Документи за получаване право на  постоянно пребиваване /подават се лично от чужденеца с редовен документ за пътуване/:

1.  Заявление /115kb-pdf / по образец - получава се от гишетата на група “Миграция”;
2. документ за платена държавна такса   – 10 лв. такса услуга;
3. фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;
4. доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.
5. задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО /минимален срок 3 месеца/;
6. доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България;
7. при първоначално подаване – свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е, или от държавата на обичайното му пребиваване – превод и легализация;
8. необходимите документи, доказващи основанието за получаване на разрешение  за постоянно пребиваване, каквито се изискват според Правилника за прилагане на Закона за чужденците  в Република България /чл.35 - чл. 45 от ППЗЧРБ /pdf- 33k/.

Документите за разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец в Република България се подават в група “Миграция” не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на разрешеното му пребиваване или не по-късно от 2 месеца преди изтичане на разрешения срок по издадена виза по чл.15, ал.1 от ЗЧРБ.


Документи за получаване право на  дългосрочно пребиваване /подават се лично от чужденеца с редовен документ за пътуване/:

1. Заявление /86kb-pdf / по образец - получава се от гишетата на група “Миграция”;
2. документ за платена държавна такса   – 10 лв. такса услуга;
3. фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване със снимката, личните данни, входната виза и щемпела за последното влизане в страната;
4. доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваването му в страната.
5. задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО /минимален срок 3 месеца/;
6. доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България;

Службите за административен контрол на чужденците прилагат служебна справка от информационните фондове на МВР за законното пребиваване на чужденеца през последните пет години на територията на Република България и справка от информационните фондове на МВР за непрекъснатост на пребиваването на чужденеца съгласно чл. 24г, ал. 3 и 4 ЗЧРБ.
 
Документите за разрешаване на дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България се подават в група “Миграция” най-малко 3 месеца преди изтичането на срока на разрешеното му пребиваване.Такси

продължаване на срока за пребиваване на чужденец до 6 месеца200 лв.
продължаване на срока за пребиваване на чужденец до 1 година500 лв.
продължаване на срока за пребиваване на чужденец  по сериозни лични причиниравностойност на 30 евро в български левове
за искане на услуга10 лв.
разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец в Република България1000 лв.

разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец – член на семейство на български гражданин, който е пребивавал непрекъснато в страната през последните пет години

150 лв.
разрешаване на дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България1000 лв.

Чужденците от български произход заплащат 5 на сто от таксите за продължаване на срока за пребиваване на чужденец до 6 месеца, продължаване на срока за пребиваване на чужденец до 1 година, за разрешаване на дългосрочно или постоянно пребиваване на чужденец в Република България и за разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец - член на семейството на български гражданин, който е пребивавал непрекъснато на територията на Република България през последните пет години.
  
Сметка     Областна дирекция на МВР – Перник
                 IBAN: BG60 UBBS 8002 3106 0904 01
                 BIG: UBBSBGSF

 

Удостоверителни документи

- При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с издаването на български лични документи и пребиваване на чужденци, се събира такса 10 лв. за всяко лице, но не повече от 50 лв.
- При издаване на документ, удостоверяващ горното, се събира такса 20 лв. за всяко лице, но не повече от 100 лв.

Сметка     Областна дирекция на МВР – Перник
                 IBAN: BG60 UBBS 8002 3106 0904 01
                 BIG: UBBSBGSF

 23 май 2017 | 16:49