МВР

ОД Перник

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

12 ное 2018

                 МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

                                          ХАРТА НА КЛИЕНТАХартата ма клиента цели да подобри достъпа и качеството ма административните услуги, предоставяни от Министерството на вътрешните работи и неговите структури.
Предназначението на Хартата е да подпомогне гражданите да се запознаят с принципите и стандартите за качествено административно обслужване при предоставянето на административни услуги, с общите ангажименти и отговорности, както и с начините за допитване до потребителите за подобряване на работата по прилагане на стандартите.
Министерството на вътрешните работи, водено от желание да предостави възможно най- доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от неговите услуги, ще се ръководи от тази Харта.

СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ОЧАКВАТЕ ОТ НАС:


> вежливо, любезно и отзивчиво отношение;
> конфиденциалност и опазване на личните данни;
> честно и справедливо отношение чрез предоставяне па еднакъв достъп до услугите, независимо от социалното положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност и религиозни убеждения;
> предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация;
> спазване на правилата и сроковете за извършване на административни услуги;
> достъпни начини за подаване на предложения, сигнапи и друга информация;
> професионализъм в работата;
> противодействие на корупционни прояви и други неправомерни действия;
> спазване на задължителните стандарти за качество на административното обслужване по Наредбата за административното обслужване.

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ВАШИТЕ ПРАВА СА:

> да получавате качествено и компетентно обслужване;
> да получавате учтиво и толерантно отношение от служителите;
> да изразявате свободно мнение;
> да правите предложения или похвали за добро изпълнение;
> да изразявате неудовлетворението си при неизпълнение на стандартите за административното обслужване.
ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ СА:
> да се отнасяте с уважение към служителите;
> да бъдете внимателни и любезни към останалите клиенти;
> да предоставяте своевременно необходимата информация и допълнително такава, когато се налага.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Вие може да получите информация за административните услуги, предоставяни от структурите на МВР съобразно направлението на дейност:
> на интернет страницата на МВР - www.mvr.bg, в раздел „Административни услуги";
> за адресите и приемното време за потребители на административни услуги, предоставяни от структурите на МВР, които са публикувани на интернет страницата на МВР;
> като посетите приемната на МВР на адрес: гр. София 1000, ул. ”6-ти септември” № 29 от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч. или посетите съответната структура на МВР в рамките на обявеното работно време, публикувано на информационните табла по места:
> на телефони: Приемна на МВР - 02/9822574 или на телефоните за контакт на структурите на МВР, посочени на интернет страницата на МВР;
> като изпратите писмо на адреса на МВР: гр. София 1000, ул. "6-ти септември” № 29 или на адресите на структурите на МВР, обявени на интернет страницата па МВР;
> по електронна поща - на e-mail адрес: [email protected] или на електронните адреси на структурите на МВР, посочени в раздел „Основни структури на МВР” на интернет страницата МВР;
> чрез информационните табла, поставени в структурите на МВР, предоставящи административни услуги.

Приемното време на ръководството на МВР и на ръководителите на структурите на МВР, може да намерите на информационните табла по места и на интернет страницата на МВР.

ПОДОБРЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА ПО ПРИЛАГАНЕНА СТАНДАРТИТЕ

Ние се ангажираме да измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги и да предприемаме действия за нейното повишаване.
Обратната връзка с Вас като потребители на административни услуги се осъществява чрез получените похвали, благодарствени писма и анализиране на постъпилите предложения и сигнали.
Средствата за осъществяване на обратната връзка с Вас са кутиите за мнения или интернет.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И СИГНАЛИТЕ

Информация за организацията на работата с предложенията и сигналите в МВР Вие можете да получите на интернет страницата на МВР в раздел „Контакти“.
Ръководителите на структурите в МВР организират работата по изпратените до тях предложения и сигнали, съгласно утвърдени от министъра на вътрешните работи правила.
Тази Харта е утвърдена със заповед на министъра на вътрешните работи, публикувана е на интернет страницата на МВР и на информационните табла в структурите на МВР.

 12 ноември 2018 | 16:37