МВР

ОД Перник

 

Контрол върху частната охранителна дейност

13 сеп 2010

         Контролът върху дейностите по Закона за частната охранителна дейност се извършва от държавни служители от МВР - от Главна дирекция "Охранителна полиция", Главна дирекция "Криминална полиция" и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, определени със заповед.
         При изпълнение на служебните си задължения, контролните органи:
         1. изискват необходимите за провеждането на контрола документи и информация;
         2. изискват достъп до охраняваните обекти;
         3. дават задължителни предписания за привеждане на охранителната дейност в съответствие с изискванията на закона;
         4. контролират спазването на изискванията на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите при въоръжената охрана;
         5. имат право да извършват охранително обследване на обекти и да дават предписания.
         Контролните органи, освен в предвидените в Закона за частната охранителна дейност случаи са длъжни да не разгласяват информацията, представляваща търговска тайна на проверяваните от тях лица.

         Служебна документация, необходима при осъществяването на контрол от органите на МВР:

         Служебна документация, която трябва да се съхранява на обект, охраняван от частна охранителна фирма или звено за самоохрана:
         - копие от лиценза (разрешението, удостоверението) за извършване на частна охранителна дейност;
         - план за охрана на обекта (постове, маршрути, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при различни ситуации);
         - правилник за пропускателния режим, утвърден от възложителя по договора за охрана от частна охранителна фирма или от упълномощено от него лице (където се осъществява такъв режим);
         - инструкция за спецификата на извършваната охранителна дейност;
         - списък на служителите, осъществяващи охранителна дейност на обекта;
         - данни за оръжието, ако такова се използва за охрана на обекта;
         - данни за моторните превозни средства, ако такива се използват при осъществяване на охраната;
         - данни за монтиране на видеокамери, както и на аналогични технически средства или системи, позволяващи да се правят видеозаписи;
         - график за работа на охранителите в обекта;
         - тетрадка за отразяване на извършвания ежедневен инструктаж;
         - тетрадка за отразяване резултатите от извършените проверки на служители от МВР;
         - бланки-протоколи за предаване на задържано лице на полицейски органи (съгласно чл. 32, ал. 3 от ЗЧОД);
         - наличие на информационни табели, съгласно чл. 30, ал. 2 от ЗЧОД.

         Служебна документация, която трябва да се съхранява в офиса на частна охранителна фирма или звено за самоохрана:
         В централните офиси на охранителните фирми и звената за самоохрана се съхраняват и се предоставят задължително при проверка следните документи за лицата, осъществяващи непосредствена охранителна дейност, съгласно чл. 27, ал. 4 от ЗЧОД:
         - трудов договор;
         - копие от личната карта на лицето, удостоверяващо че е български гражданин;
         - свидетелство за съдимост (със срок на валидност към датата на назначаване на лицето);
         - служебна бележка от НСлС (ОСлС) - със срок на валидност към датата на назначаване на лицето;
         - медицинска бележка, че лицето не страда от психически заболявания и не се води на отчет към съответния психодиспансер по местоживеене;
         - удостоверение за психологическа пригодност за осъществяване на частна охранителна дейност, установена от специализирана за целта институция;
         - документ, удостоверяващ преминалия от лицето курс за първоначална подготовка (протокол, удостоверение или др.);
         - собственоръчно написана декларация от охранителя, че срещу него няма започнато наказателно преследване за извършено умишлено престъпление от общ характер.

         Срокове за уведомяване на МВР:

         В изпълнение изискванията на чл. 27, ал. 3 ат ЗЧОД, в 7-дневен срок от фактическото заемане на длъжността лицата, извършващи дейност по чл. 5, уведомяват писмено за това компетентния орган, издал лиценза или извършил регистрацията, като посочват трите имена, единния граждански номер (ЕГН), номера на трудовия договор и срока, за който е сключен. В същия срок компетентният орган се уведомява и за прекратяване на трудовото правоотношение. Уведомяването се извършва, чрез директора на съответната Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия работят лицата, до директора на Главна дирекция “Охранителна полиция” - МВР. Писмото се изготвя в три екземпляра.
         При звена за самоохрана, писмото се изготвя в два екземпляра и се адресира до директора на ОД на МВР, на чиято територия лицата извършват дейността.

         В изпълнение изискванията на чл. 24, ал. 3 ат ЗЧОД, в 14-дневен срок от фактическото поемане на обект за охрана съгласно договора или от снемането на охраната лицата, извършващи дейност по чл. 5, т. 1 - 4, уведомяват писмено за това органа, издал лиценза, чрез директора на съответната Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия се намира обекта, до директора на Главна дирекция “Охранителна полиция” - МВР. Писмото се изготвя в три екземпляра.
         При звена за самоохрана, писмото се изготвя в два екземпляра и се адресира до директора на ОД на МВР, на чиято територия се намира обектът.

         Задължителни изисквания:

         » Лицата, извършващи дейност по чл. 5 от ЗЧОД, могат да определят за ръководители на охранителната дейност само български граждани - пълнолетни и дееспособни лица, завършили средно образование, а за охранители само български граждани - пълнолетни и дееспособни лица с не по-ниско от основно образование.
         » Търговците са задължени по смисъла на чл. 24, ал. 1, т. 1 от ЗЧОД сами да извършат оценка на състоянието и степента на сигурност на охранявания обект, което документално се оформя (протокол, справка и т.н.).
         » В края на всяка финансова година търговците подават декларация, че не е настъпила промяна в обстоятелствата по чл. 15 от ЗЧОД.
         » В изпълнение разпоредбата на чл. 94, ал. 1 (в сила от 01.03.2011 г.) от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, обн. ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г., когато физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, имат предмет на дейност охрана, техните служители, получили разрешение за носене и употреба, при осъществяване на охранителна дейност могат да носят само огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за служебни цели. През останалото време огнестрелното оръжие и боеприпасите за него се съхраняват в обектите, посочени в разрешението за съхранение.
         » Съгласно чл. 94, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, имат задължение да застраховат своите служители, осъществяващи въоръжена охрана, със застраховка “Гражданска отговорност” за нанесени имуществени и неимуществени вреди.

         Административнонаказателни разпоредби по Закона за частната охранителна дейност:

         Чл. 42. (1) Който извършва дейност по чл. 5 без лиценз или регистрация, се наказва:
         1. за физически лица - с глоба от 1000 до 10 000 лв.;
         2. за юридически лица и еднолични търговци - с имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв.
         (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, са налагат следните наказания:
         1. за физически лица - глоба от 10 000 до 20 000 лв.;
         2. за юридически лица и еднолични търговци - имуществена санкция в размер от 50 000 до 100 000 лв.
         Чл. 43. (1) Лице, извършващо дейност по чл. 5, което сключи трудов договор с лице, неотговарящо на изискванията за назначаване на охранители по този закон, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер 1000 лв. за всяко отделно нарушение.
         (2) Лице, извършващо дейност по чл. 5, което използва за осъществяване на охранителна дейност лице, с което не е сключило трудов договор, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер 1000 лв. за всяко отделно нарушение.
         Чл. 44. Търговец, който не изпълни задълженията си по чл. 18, ал. 2 или по чл. 20, се наказва с имуществена санкция в размер 1000 лв. за всяко отделно нарушение.
         Чл. 45. Който не изпълни друго задължение, произтичащо от този закон относно изискванията за извършване на охранителна дейност, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
         Чл. 46. (1) Нарушенията се констатират с актове, съставени от контролните органи по този закон.
         (2) Въз основа на съставените актове министърът на вътрешните работи или упълномощени от него длъжностни лица издават наказателни постановления.
         (3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 23 май 2017 | 16:49