МВР

ОД Перник

 

Списък на услугите, реда и необходимите документи за издаване на свидетелства за управление на МПС

13 сеп 2010

Въпросите свързани с издаването и подмяната на свидетелствата за управление на МПС са регламентирани в:

- Закон за българските лични документи (ЗБЛД);

- Правилник за издаване на българските лични документи (ПИБЛД);

- Закон за движението по пътищата (ЗДвП);

- Наредба № I-157/01.10.2002г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина;

- Инструкция № Iз-417/10.03.2010г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи.


Свидетелство за управление на моторно превозно средство се издава на лица, които са установили обичайното си пребиваване в Република България, за което обстоятелство подписват декларация или представят доказателство, че се обучават във висше училище по чл. 17, ал. 1 от Закона за висшето образование или в училище по чл. 26, ал. 1 от Закона за народната просвета в страната не по-малко от 6 месеца. (чл.151, ал.5 от ЗДвП).

Едно и също лице може да притежава само едно свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от държава - членка на Европейския съюз. (чл.151, ал.7 от ЗДвП).

При издаване на свидетелство за управление на МПС притежателят му получава контролен талон за потвърждаване валидността на притежаваното свидетелство и определен брой контролни точки за отчет на извършваните нарушения (чл.157, ал.1 от ЗДвП). Текст

 23 май 2017 | 16:49