МВР

ОД Перник

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

12 ное 2018

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

 

Хартата ма клиента цели да подобри достъпа и качеството ма административните услуги, предоставяни от Министерството на вътрешните работи и неговите структури.

Предназначението на Хартата е да подпомогне гражданите да се запознаят с принципите и стандартите за качествено административно обслужване при предоставянето на административни услуги, с общите ангажименти и отговорности, както и с начините за допитване до потребителите за подобряване на работата по прилагане на стандартите.

Министерството на вътрешните работи, водено от желание да предостави възможно най- доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от неговите услуги, ще се ръководи от тази Харта.

 

СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ОЧАКВАТЕ ОТ НАС:

> вежливо, любезно и отзивчиво отношение;

> конфиденциалност и опазване на личните данни;

> честно и справедливо отношение чрез предоставяне па еднакъв достъп до услугите, независимо от социалното положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност и религиозни убеждения;

> предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация;

> спазване на правилата и сроковете за извършване на административни услуги;

> достъпни начини за подаване на предложения, сигнапи и друга информация;

> професионализъм в работата;

> противодействие на корупционни прояви и други неправомерни действия;

> спазване на задължителните стандарти за качество на административното обслужване по Наредбата за административното обслужване.

 

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

ВАШИТЕ ПРАВА СА:

> да получавате качествено и компетентно обслужване;

> да получавате учтиво и толерантно отношение от служителите;

> да изразявате свободно мнение;

> да правите предложения или похвали за добро изпълнение;

> да изразявате неудовлетворението си при неизпълнение на стандартите за административното обслужване.

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ СА:

> да се отнасяте с уважение към служителите;

> да бъдете внимателни и любезни към останалите клиенти;

> да предоставяте своевременно необходимата информация и допълнително такава, когато се налага.

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Вие може да получите информация за административните услуги, предоставяни от структурите на МВР съобразно направлението на дейност:

> на интернет страницата на МВР - www.mvr.bg, в раздел „Административни услуги";

> за адресите и приемното време за потребители на административни услуги, предоставяни от структурите на МВР, които са публикувани на интернет страницата на МВР;

> като посетите приемната на МВР на адрес: гр. София 1000, ул. ”6-ти септември” № 29 от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч. или посетите съответната структура на МВР в рамките на обявеното работно време, публикувано на информационните табла по места:

> на телефони: Приемна на МВР - 02/9822574 или на телефоните за контакт на структурите на МВР, посочени на интернет страницата на МВР;

> като изпратите писмо на адреса на МВР: гр. София 1000, ул. "6-ти септември” № 29 или на адресите на структурите на МВР, обявени на интернет страницата па МВР;

> по електронна поща - на e-mail адрес: [email protected] или на електронните адреси на структурите на МВР, посочени в раздел „Основни структури на МВР” на интернет страницата МВР;

> чрез информационните табла, поставени в структурите на МВР, предоставящи административни услуги.

 

Приемното време на ръководството на МВР и на ръководителите на структурите на МВР, може да намерите на информационните табла по места и на интернет страницата на МВР.

 

ПОДОБРЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА ПО ПРИЛАГАНЕНА СТАНДАРТИТЕ

 

Ние се ангажираме да измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги и да предприемаме действия за нейното повишаване.

Обратната връзка с Вас като потребители на административни услуги се осъществява чрез получените похвали, благодарствени писма и анализиране на постъпилите предложения и сигнали.

Средствата за осъществяване на обратната връзка с Вас са кутиите за мнения или интернет.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И СИГНАЛИТЕ

 

Информация за организацията на работата с предложенията и сигналите в МВР Вие можете да получите на интернет страницата на МВР в раздел „Контакти“.

Ръководителите на структурите в МВР организират работата по изпратените до тях предложения и сигнали, съгласно утвърдени от министъра на вътрешните работи правила.

Тази Харта е утвърдена със заповед на министъра на вътрешните работи, публикувана е на интернет страницата на МВР и на информационните табла в структурите на МВР.

 12 ноември 2018 | 11:03