МВР

ОД Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА КАФЕ АВТОМАТ

23 май 2019

За отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ПАЗАРДЖИК

 

На основание заповед на министъра на вътрешните работи, чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал.1 от ЗДС и чл. 13, ал.5 във връзка с чл.43 от ППЗДС

 

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост, при следните условия

 

1. Описание на имотите:

    1.1. Обект № 1. Част от фоайе с  площ 1,00 кв.м в град Пазарджик, находящо се на първи етаж в „Център за подготовка на документи за регистрация на МПС“ в административна сграда на сектор“Пътна полиция” – Пазарджик с идентификатор 55155.507.42.4, находяща се в гр. Пазарджик ул. „Пловдивска” № 84, АПДС № 3034/2018 г. с предназначение – за поставяне на кафе автомат.

    1.2. Обект № 2. Част от фоайе с  площ 1,00 кв.м в град Панагюрище, находящо се на първи етаж в административна сграда на РУ- Панагюрище с идентификатор 55302.501.4260.1, находяща се в гр. Панагюрище, ул. “Георги Бозаджиев“ № 26, АПДС № 2528/2013 г. с предназначение – за поставяне на кафе автомат.

    1.3. Обект № . Част от фоайе с  площ 1,00 кв.м в град Велинград, находящо се на първи етаж в административна сграда на РУ- Велинград с №501.6460.1, находяща се в гр. Велинград, ул. “Криволак“ № 21, АПДС № 2532/2013 г. с предназначение – за поставяне на кафе автомат.             

    1.4. Обект № . Част от фоайе с  площ 1,00 кв.м в град Септември, находящо се на първи етаж в административна сграда на РУ- Септември , находяща се в гр. Септември, ул. “Любен Каравелов“ № 1 А, АПДС № 2585/1978 г. с предназначение – за поставяне на кафе автомат.             

Кандидатите могат да участват едновременно за четирите обекта или за всеки един от тях.

2. Първоначална месечна наемна цена, формирана на основание чл. 41 от ППЗДС:

    2.1.  За Обект №1 – 55,20 лв . (петдесет и пет лв. и двадесет ст.) без ДДС.

    2.2.  За Обект № 2 – 49,60 лв . (четиридесет и девет лв. и шестдесет ст.) без ДДС.

    2.3.  За Обект № 3 – 49,60 лв . (четиридесет и девет лв. и шестдесет ст.) без ДДС.

    2.4.  За Обект № 4 – 49,60 лв . (четиридесет и девет лв. и шестдесет ст.) без ДДС.

Консумативните разходи са за сметка на наемателя, плащат се в лева по банков път по сметка на ОДМВР - Пазарджик: BG 19UNCR 76303100112720, BIC UNCRBGSF в УниКредит Булбанк, в срок до 20 число на текущия месец.

3.Начин на плащане на наемната цена – в лева, на първо число на текущия месец по банков път по банкова сметката на МВР гр.София: BG71BNBG96613000146201, BIC BNBGBGSD в БНБ – ЦУ - София.

4. Срок за отдаване под наем на обекта –  5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора за наем.

5. Дата, място и час на провеждане на търга –  27.06.2019 г. от 14 часа в сградата на ОДМВР - Пазарджик, гр. Пазарджик, пл. „Съединение” № 3, ет. 2, заседателна зала.

6. Срок и място за закупуване на документацията за участие в търга – от сградата на ОДМВР - Пазарджик, гр. Пазарджик, пл. „Съединение” № 3 , сектор „ФОУССД”, ет. 1,  стая № 4, в срок до 12 часа на 25.06.2019 г. всеки работен ден от 10,30 часа до 12 часа и от 13,30 часа до 16 часа.

7. Цена на тръжната документация  -  24 лева (двадесет и четири лева) с вкл. ДДС, внесени по банков път по сметка на ОДМВР - Пазарджик: BG 19UNCR 76303100112720, BIC UNCRBGSF в УниКредит Булбанк до 24.06.2019 г.

8. Условия за оглед на обекта – за закупилите документация за участие в търга се осигурява оглед на обекта след еднодневна предварителна заявка на сл. тел 034/434264 или моб. тел 0898496842 г-н Борислав Генуров.

9. Размер на депозита за участие в търга за един обект, определен съгласно чл. 43, ал. 6 ППЗДС е в размер на 30 (тридесет) лева, преведени по банкова сметката на МВР гр.София: BG 19UNCR 76303100112720, BIC UNCRBGSF в УниКредит Булбанк в срок до 17,00 часа. на 25.06.2019 г. включително.

10. Краен срок и място за приемане на заявление за участие в търга – кандидатът или упълномощен от него представител подава заявление за участие в срок до 17 часа на 26.06.2019 г. в явно деловодство в сградата на ОДМВР - Пазарджик, гр. Пазарджик, пл. „Съединение” №  в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, като върху плика посочва предмета на търга, наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция и телефон за връзка.

 23 май 2019 | 12:07