МВР

ОД Пазарджик

 

Издаване на свидетелства за управление на МПС

16 юни 2015

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СУМПС

1. Подаването на документи за издаване на СУМПС става лично.

- Лицето може да не се яви лично когато:

• няма промяна на името, единния граждански номер, личния номер

на чужденец, пола, гражданството или не са настъпили съществени

и трайни изменения на образа на лицето;

• когато са му снети необходимите биометрични данни до 59 месеца

от датата на подаване на заявлението;

• когато искането е направено чрез упълномощено лице се представя

нотариално заверено изрично пълномощно и документ за

самоличност на упълномощеното лице;

• когато искането е направено чрез упълномощено лице,

декларацията за обичайното пребиваване трябва да е нотариално

заверена;

• АКО ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СУМПС СА

ПОДАДЕНИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ, ПОЛУЧАВАНЕТО

НА ГОТОВИЯ ДОКУМЕНТ СТАВА ЛИЧНО;

• НЕ СЕ ИЗДАВА СУМПС ИЛИ НЕГОВ ДУБЛИКАТ, КАКТО И

ОТНЕТО СУМПС НЕ СЕ ВРЪЩА ДО ЗАПЛАЩАНЕ ИЗЦЯЛО НА

ДЪЛЖИМИ ОТ ЛИЦЕТО ГЛОБИ;

2. За издаване на СУМПС, поради изтичане срока на валидност, подмяна

на стар образец с нов или промяна в данните на водача:

• документ за самоличност по ЗБЛД*;

• документ за платени такси*;

• карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от

ТОЛЕК* или протокол от ТЦЛЕК*;

-/ за категория А, В, В+Е, М и Ткт, трябва да съдържа данни от

извършен очен и вътрешен преглед.

- за останалите категории, картата за медицински преглед трябва

да е заверена от съответните специалисти: очен, УНГ, невролог и

хирург/.

• старо свидетелство за управление на МПС;

3. За първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС:

• документ за самоличност по ЗБЛД ;

• документ за платени такси*;

• карта за медицински преглед на водач на МПС или протокол от

ТОЛЕК* или ТЦЛЕК*

• удостоверение за завършен курс за водач на МПС, теория и

практика;

• удостоверение за психологическа годност за категория /С, Д, Ттм, и

Ттб/;

• Диплома за завършено основно или средно или висше образование /

оригинал и копие /;

• Удостоверение за завършен курс за първична до лекарска помощ /

БЧК /;

4. За издаване на СУМПС при придобиване на нова категория:

• документ за самоличност по ЗБЛД ;

• документ за платени такси*;

• карта

 23 май 2017 | 16:47