МВР

ОД Пазарджик

 

Утвърдени със заповед

на директора на ОДМВР - Пазарджик

рег. № 312-1247/31.05.2018 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО

ОБСЛУЖВАНЕ

В ОДМВР-ПАЗАРДЖИК

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Областна дирекция на министерство на вътрешните работи – Пазарджик уреждат въпроси, свързани с предоставяните административни услуги от дирекцията и регулират взаимодействието между структурите и звената в тях при осъществяване на административното обслужване.

(2) Правилата имат за цел да повишат качеството на административното обслужване и да улеснят потребителите на административни услуги при получаване на информация относно извършваните услуги.

(3)  Правилата се прилагат, доколкото в закон или подзаконов нормативен акт не е предвидено друго.

            (4) За неуредените в настоящите правила въпроси, ръководителите на структурни звена при ОДМВР – Пазарджик, осъществяващи административно обслужване предлагат на директора на ОДМВР – Пазарджик за утвърждаване вътрешни правила за организацията му.

Чл. 2. (1) Административното обслужване се осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията и в Административнопроцесуалния кодекс, както и при гарантиране на:

1.  равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване;

2.   различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях;

3.   любезно и отзивчиво отношение;

4.   координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства;

5.   надеждна обратна връзка;

6.   изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила;

7.    качество на предоставяните услуги;

8.    възможност за различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков или електронен път, с платежна карта или в брой.

(2)    Служителите, осъществяващи дейности по административно обслужване, спазват задължителни, общи и собствени стандарти за качество на административното обслужване.

Чл. 3. В ОДМВР - Пазарджик периодично се изследва и оповестява удовлетвореността на потребителите от административното обслужване.

Чл. 4. При осъществяване на административното обслужване ОДМВР – Пазарджик се ръководи и използва добрите практики, посочени в доклада по чл. 62, ал. 2 от Закона за администрацията.

Чл. 5. Административните услуги, предоставяни от страна на ОДМВР - Пазарджик, вписани в Регистъра на услугите чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА), са публикувани на интернет страницата на ОДМВР – Пазарджик: www.mvr.bg/pazardjik/ по направления на дейност

Чл. 6. При осъществяване на дейността за административно обслужване ОДМВР - Пазарджик осигурява задължителната информация по чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от 2006 г. (Обнародвано в ДВ, бр. 61 от 2017 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 61 от 2017 г.).

Раздел II

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 7. (1) Организацията на дейността за административно обслужване в ОДМВР - Пазарджик се осъществява от ръководителите на структурните звена при ОДМВР - Пазарджик, съобразно функционалната им компетентност.

(2) Ръководителите на структурните звена по ал. 1 са отговорни за разпределението на дейностите и задачите по извършването на всяка конкретна дейност.

Чл. 8. (1) Дейностите по приемане и регистриране на искания/заявления, жалби, протести, сигнали и предложения на потребителите се извършват от служители в звената, предоставящи административни услуги, служители на деловодствата и служители с функции по документооборота в ОДМВР - Пазарджик.

(2) Дейностите по административно обслужване се извършват от служители в звената, предоставящи административни услуги в ОДМВР – Пазарджик.

Чл. 9. Служителите осъществяват дейности за административно обслужване, с оглед функционалната им компетентност, като:

1.    отговарят на запитвания и предоставят информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;

2.     разясняват изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, протеста, сигнала или предложението, съгласно установения в нормативните документи ред;

3.       проверяват пълнотата на документацията за всяка административна услуга;

4.      приемат и регистрират заявления по Закона за достъп до обществена информация и заявления, искания, жалби, протести, сигнали и предложения, подадени по надлежния ред от физически и/или юридически лица;

5.       насочват по компетентност подадените заявления, искания, жалби, протести, сигнали и предложения;

6.       предоставят информация за хода на работата по преписката;

7.       осъществяват връзка с други структури по повод осъществяване на административното обслужване;

8.        предоставят исканите документите по установения ред.

Чл. 10. (1) Искания/заявления, жалби, протести, сигнали и предложения се приемат от служителите по чл. 8, ал. 1 в служебните помещения, определени за административно обслужване:

- за ОДМВР – Пазарджик – деловодство;

- за Районните управления към  ОДМВР – Пазарджик – деловодство на съответното РУ;

- за сектор „Български документи за самоличност“ – помещенията с обособени гишета за административно обслужване на граждани във връзка с прием на документи по Закона за българските лични документи;

- за група „Миграция“ – помещенията с обособени гишета  за административно обслужване  на чужди граждани от трети страни и ЕС;

- за сектор „Пътна полиция“ - помещенията с гишета към пункт за регистрация на МПС, помещения с гишета за административно обслужване на граждани във връзка със  Закона за българските лични документи (СУМПС), помещения с гишета за административно обслужване на граждани по Административно наказателна дейност.

(2)     При необходимост от специализирана информация, служителят от приемната на ОДМВР - Пазарджик  се свързва с експерт от компетентната структура на ОДМВР.

(3)     Постъпилите искания/заявления за извършване на административни услуги, жалби, предложения, сигнали и протести се регистрират в административната система за документооборота, независимо от начина на тяхното подаване.

(4)      Документите по ал. 1 след резолиране от директора на ОДМВР - Пазарджик или от определените длъжностни лица съгласно заповед, се насочват за изпълнение към компетентните структурни звена.

(5)      В случаите, когато в края на обявеното работно време, в служебните помещения има потребители, тяхното обслужване продължава след приключване на обявеното работно време, но не повече от два астрономически часа.

Чл. 11 (1) Искания/заявления, жалби, протести, предложения и сигнали, отправени устно, се отразяват в двустранно подписан протокол  (Приложение №1), който се попълва от служителя по чл. 8, ал. 1.

(2) Протоколът по ал. 1 се регистрира и става неразделна част от преписката.

Чл. 12. Предоставянето на документи, създадени в резултат на извършена административна услуга, се извършва от служители в звената, предоставящи административни услуги в ОДМВР – Пазарджик, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път или при желание на заявителя - лично в служебните помещения, определени за административно обслужване, освен в случаите, когато в нормативен акт не е определено друго.

Чл. 13. Организацията на работата с предложения и сигнали се извършва в съответствие с Административнопроцесуатния кодекс и утвърдени от министъра на вътрешните работи правила.

Чл. 14. Предоставянето на достъп до обществена информация се извършва в съответствие със Закона за достъп до обществена информация и утвърдените от министъра на вътрешните работи правила.

Чл. 15. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и утвърдените от министъра на вътрешните работи правила.

Чл. 16. (1) Срокът за отговор на занитвания, постъпили по пощата и по електронен път, е до 7 дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган - до 14 дни.

(2) Сроковете по ал. 1 не се прилагат, когато има други нормативно определени срокове.

Раздел III

КОНТРОЛ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 17. (1) Контрол по изпълнение на дейността за административното обслужване се осъществява от ръководителите на структурни звена предоставящи административни услуги.

(2)            Контролът обхваща проверка за точното спазване па определените срокове, качеството на предоставените услуги, както и за спазването на задълженията по чл. 9.

(3)            Ръководителите на структурните звена при ОДМВР - Пазарджик, предоставящи административни услуги, са длъжни да контролират движението на документите, да вземат съответни мерки при всеки отделен случай на неприключени в срок преписки от страна на подчинените им служители.

Раздел IV

МЕХАНИЗМИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА И ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

Чл. 18. За постигане на ефективно и ефикасно взаимодействие между администрацията на ОДМВР - Пазарджик и потребителите се осъществява измерване на удовлетвореността чрез кутии за мнения, анкетни карти и препоръки, благодарствени писма, интернет и анализ на предложенията и сигналите.

Чл. 19. (1) Данните по чл. 18 се използват при изготвянето на периодични анализи за съществуващото състояние на административното обслужване и за наличието на проблеми, като се предлагат решения за тяхното отстраняване.

(2) Анализите по ал. 1 се изготвят от ръководителите на структурните звена в ОДМВР – Пазарджик, предоставящи административни услуги и периодично се огласяват на интернет страницата на ОДМВР - Пазарджик, на информационните табла или по друг подходящ начин.

Чл. 20. Информационните и комуникационни канали се оповестяват и актуализират периодично от структурните звена по направление на дейността на интернет страницата на ОДМВР - Пазарджик, на информационните табла или по друг подходящ начин.

Заключителни разпоредби

§ 1. Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в ОДМВР-Пазарджик се издават на основание чл. 1. ат. 2 от Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от 2006 г. (Обнародвано в ДВ, бр. 61 от 2017 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 61 от 2017 г.) и са съобразени с Админисгративнопроцесуалния кодекс и Закона за администрацията и Вътрешните правила за организацията на административното обслужване  в Министерство на вътрешните работи, утвърдени с МЗ № 8121з-367/05.04.2018 г.
            
§ 2. Изменения и допълнения на Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в Министерството на вътрешните работи се извършват по реда на приемането им.

  Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1

  МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

  ______ НАИМЕНОВАНИЕ НА СТРУКТУРАТА______

  Per. №................................................ екз. №....

  ................................. 20.... г.

  ПРОТОКОЛ

  Днес.............................. г., служителят......................................................................... ………………

  на длъжност.................................................................................................................. ………………

  в..................................................................................................................................... ………………

  (наименование на структурата)

  На основание чл. 29, ал. 5 от АПК състави този протокол в уверение на това, че:

  заявителят .................................................................................................................... ………………

  с постоянен или настоящ адрес: гр./с.......................................................................... ………………

  ул. (ж.к.), тел................................................................................................................. ……………....

  факс.................................. , електронна поща.............................................................. ………………

  устно заяви искане за:

   

   

   

  Заявителят прилага следните документи:

  Заявителят изрази желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

  • чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:...............................................................................

   като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.

   Индивидуалният административен акт да бъде изпраген/получен:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка
  • като вътрешна куриерска пратка
  • като международна препоръчана пощенска пратка
  • лично от звеното за административно обслужване
  • по електронен път на електронна поща.

   

   

   


  Длъжностно лице:.... (име и фамилия, подпис)

   

  Заявител:       

  (име и фамилия, подпис)