МВР

ОД Пазарджик

 

Издаване на лична карта на български гражданин
Издаване на паспорт на български граждани
Условия и ред за издаване на СУМПС
Административни нарушения и наказания по ЗБЛД
Принудителни административни мерки по ЗБЛД, налагани от МВР
Издаване на документи удостоверяващи събития и факти, свързани с издаване на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставяне на информация
Издаване на български документи за самоличност на чужденци с предоставена особена закрила от Република България

Бланки и образци

Важно !
При промени в гражданското състояние към заявлението се прилагат официални документи или заверения копия от тях относно новите обстоятелства. Документи не се прилагат, ако е заявена подмяна на лична карта или паспорт и тези обстоятелства са отразени в Национална база данни "Население".
При издаване на първа лична карта към заявлението се прилага удостоверителен документ за раждане, в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се идентифицира.
При издаване на паспорт на лица под 18 години към заявлението се прилага удостоверителен документ за раждане на лица под 18 години, в случай че заявителят не притежава валиден кокумент за самоличност, с който да се идентифицира.

За допълнителна информация можете да посетите сайта на ДБДС

Електронните услуги са достъпни на "Портал за електронни административни услуги"

Административни услуги
Administrative service