МВР

ОД Пазарджик

 

    Във връзка с проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите от предоставяните административни услуги в сектор „Български документи за самоличност“ към ОДМВР-Пазарджик, през месец ноември 2017 година се проведе проучване чрез разпространение и попълване от потребителите на анкетни карти с поставени въпроси и отбелязване степента на удовлетвореност по 5-степенна скала. Целта на проучването е осигуряване на обратна връзка от потребителите на административни услуги и подобряване качеството на административното обслужване.

   От получената информация и отговорите на поставените въпроси в анкетната карта от 114 потребители на административни услуги, се налага изводът, че степента на удовлетвореност е много добра.