МВР

ОД Пазарджик

 

Начини на плащане/payment method

Плащане по банков път

    Възможно е по  банков път да преведете такса за издаване на български личен документ. Квитанцията за платена такса е поименна и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нареждане не може да се превеждат такси за повече от едно лице. С едно платежно нареждане може да се преведе такса за повече от един документ, ако те ще се издават с едно заявление и един вид услуга (т.е. за паспорт и лична карта едно банково нареждане и за СУМПС – друго банково нареждане).

 

Плащане чрез Интернет

   Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по съответните сметки на МВР - ОДМВР/СДВР/ДБДС.
Към заявлението се прилага разпечатан документ, удостоверяващ извършеното плащане, който се генерира от системата за разплащане.
За извършване на бърза или експресна услуга, платежният документ следва да бъде заверен (с подпис и печат) от оператора на съответната система за Интернет разплащане, тъй като са необходими няколко дни за извършване на проверка за наличността на плащането.
За извършване на обикновена услуга се приема и незаверен платежен документ.

 

Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

   Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по съответната банкова сметка на МВР - ОДМВР/СДВР/ДБДС. Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.

 

Плащане чрез картово разплащане

   Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа № 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство. Плащането се извършва на място в звеното “Български документи за самоличност” (БДС) при СДВР, ОДМВР или РУ към тях, където се подава заявлението за издаване на български личен документ.


Транзитна сметка на ОДМВР-Пазарджик:
УниКредитБулбанк - клон Пазарджик UNCR BGSF  - BG19 UNCR 7630 3100 1127 20

   Това е сметка по която постъпват всички средства, които се събират в системата на МВР по закона за държавните такси в т.ч. :

 

    - такси за издаване на свидетелство за управление на МПС на чужденец - чл. 21, ал. 5 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси;

    - такси за издаване на лична карта - чл. 32 и чл. 34 от Тарифа № 4;

   - такси за издаване на паспорти, както и на други документи, заместващи паспорта на български граждани - чл.35, чл. 36, чл. 37 и чл. 38 от Тарифа № 4;

   - такси за издаване на свидетелство за управление на МПС на български граждани - чл. 39, чл. 40 и чл. 41 от Тарифа № 4;

  - такси по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства - чл. 45а, чл. 45б, чл. 45в и чл. 45г от Тарифа № 4;

   - такси за чужденци по Закона за българските документи за самоличност - чл. 46, чл. 46а, чл. 48, чл. 48а, чл. 48б, чл. 49, чл. 49а, чл.50 и чл. 51 от Тарифа № 4.