МВР

ОД Пазарджик

 

ПРЕДЛАГАНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

РДПБЗН - Пазарджик

По искане на заинтересовани лица органите за ПБЗН, осъществяващи ДПК, издават следните удостоверителни документи:

Код в регистъра  Искане   Бланки за изтегляне
449 Издаване на Сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност            449 - Сертификат искане РСПБЗН Пазарджик
987 Издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност          987 - Искане становище ЗУТ РСПБЗН Пазарджик
1305 Издаване на Становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност, във връзка с въвеждането им в експлоатация           1305 - Окончателно искане РСПБЗН Пазарджик
1528 Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност      1528 - Окончателно искане РСПБЗН Пазарджик
988 Издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност           988 - Заявление търговци
1773 Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН 1773 - Искане дубликат
1529 Издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за пожарна безопасност (съществуващ строеж)    1529 - Окончателно искане РСПБЗН Пазарджик


Допълнителна информация за Административните услуги можете да прочетете тук.

Анкетна карта за административното обслужване в РДПБЗН Пазарджик.

За издаването на документи се събират държавни такси съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с ПМС № 53 от 1998 г.
Искания /по образец/ за издаване на съответните документи се подават в деловодството на РДПБЗН / РСПБЗН – Пазарджик от понеделник до петък от 08.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа 17.30 часа.

Бланки на искания се получават в съответното деловодство.

Данни на РДПБЗН – Пазарджик за внасяне на таксите по Тарифа 4
Държавна такса – Тарифа 4
Сметка BG10UBBS80023112502710
BIC: UBBS BGSF
ОББ АД – Пазарджик
Получател: РДПБЗН – Пазарджик

Основание:
    • Становище – ПБЗН
    • Сертификат – ПБЗН 
    • Служебна бележка

Административни услуги на ГД "ПБЗН"