МВР

Пътна полиция

 

2680 Пускане в движение на временно спряно превозно средство

Временно спрените превозни средства се пускат в движение по желание на собственика след отстраняване на причините, поради които са били спрени, и извършване на преглед за техническа изправност.

На основание на: Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 43

Орган по предоставянето на административната услуга: Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне:
Незабавно

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочно

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Ограничения и условности:
Пускане в движение на временно спряно превозно средство се извършва само в звено "Пътна полиция" по постоянен адрес на собственика или адреса на седалището на стопанския субект

Когато превозното средство не притежава валиден документ за техническа изправност, то се представя в пункт на "Пътна полиция" за извършване на технически преглед.

Изисквания, процедури, инструкции

I. Подаване на заявление
Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.
Към заявлението се прилагат:

1. документ за самоличност
2. валиден документ за преминат технически преглед. При липса на такъв (вкл. наличие на документ с изтекъл срок), се извършва технически преглед
3. застраховка "Гражданска отговорност" и бланка на двустранен констативен протокол за ПТП
4. документ за платен данък за превозното средство
5. документ за платена държавна такса
6. нотариално заверено пълномощно - когато регистрацията се заявява от пълномощник

II. Преглед за техническа изправност и окомплектоване и издаване на знак за технически преглед (извършва се в определени случаи)
Извършва се само когато превозното средство не притежава валиден документ за преминат технически преглед. Извършва се в пункт на "Пътна полиция".
За превозното средство се издава знак за технически преглед.
В случай, че превозното средство не премине успешно технически преглед, то не се пуска в движение до отстраняване на техническите неизправности.

III. Връщане на Част II на свидетелството за регистрация на превозното средство
Връщане на Част II на свидетелството за регистрация на превозното средство в съответното звено "Пътна полиция"

Образци: Типово заявление за услуги по регистрация на превозни средства (образец само за сведение! Заявлението се попълва и отпечатва на гише)

Нормативна уредба: Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях

Заплащане
За извършване на услугата се събират съответните такси, определени в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път