МВР

Пътна полиция

 

1770 Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство

Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство

 

На основание на: 

Закон за движението по пътищата - чл. 141, ал. 2

Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 9, ал. 2

Орган по предоставянето на административната услуга:  Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне: Незабавно

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочно

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:  Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Ограничения и условности: Услугата се извършва при изгубване, унищожаване, повреда или кражба на някоя или на двете части на свидетелството.

Когато е изгубена, открадната, повредена или унищожена само Част II от свидетелството, дубликат се издава само на база представени документи.

Когато е изгубена, открадната, повредена или унищожена само  Част I от свидетелството, се представя и превозното средство за идентификация.

Когато са изгубени, откраднати, повредени или унищожени и двете части на свидетелството, превозното средство се регистрира с нов регистрационен номер.

Изисквания, процедури, инструкции

I. Подаване на заявление

Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Към заявлението се прилагат следните документи:

-     документ за самоличност

-     декларация, че свидетелството е изгубено, унищожено или откраднато. Декларацията се генерира от информационна система на МВР. Данните в нея са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва декларация.

-     превозното средство - за идентификация (само когато се заявява дубликат на Част I)

-     документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с бланка на двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП)

-     табели с регистрационен номер (само когато се заявява дубликат и на двете части на свидетелството)

-     частта от свидетелството, която не е изгубена, открадната или унищожена

-      документ за платена държавна такса

-      нотариално заверено пълномощно - когато дубликатът се заявява от пълномощник

 

II. Проверка за пълнота на представените документи

При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.

III. Идентификация на превозно средство (извършва се в определени случаи)

Извършва се когато:

      -    липсва Част I на свидетелството

      -    липсват и двете части на свидетелството

IV. Получаване на готовия дубликат на свидетелство за регистрация на моторно превозно средство

Заявителят получава своя готов дубликат от звеното "Пътна полиция", където е подал заявлението си.

V. Монтаж на регистрационни табели (извършва се в определени случаи)

Извършва се само когато са изгубени и двете части на свидетелството.  След издаване на дубликата и регистрационни табели, те се монтират на превозното средство от служители на "Пътна полиция".

Образци

-     Декларация за изгубено свидетелство за регистрация на превозно средство (образец само за сведение! Заявлението се попълва и отпечатва на гише) 

-    Типово заявление за услуги по регистрация на превозни средства (образец само за сведение! Заявлението се попълва и отпечатва на гише)

Нормативна уредба:
Закона за движението по пътищата
Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях

Заплащане:

За услугата се събират съответните такси, определени в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
 

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път