МВР

Пътна полиция

 

2679 Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственик 

Възстановяване на прекратена регистрация се извършва при поискване от собственика за превозни средства, чиято регистрация е прекратена поради изнасяне от страната, съхраняване в частен имот, обявяване за издирване, табели с регистрационни номера, които не отговарят на българските стандарти, конфискация или отнемане в полза на държавата.

На основание на: Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях - чл. 21

Орган по предоставянето на административната услуга: Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне:
Незабавно

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочно

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Ограничения и условности: Възстановяване на прекратена регистрация се извършва за превозно средства, чиято регистрация е прекратена по желание на собственика:

-поради изнасяне от страната
-съхраняване в частен имот
-обявяване за издирване
-табели с регистрационни номера, които не отговарят на българските стандарти
-конфискация или отнемане в полза на държавата.

Възстановяване на регистрация се извършва и когато тя е била прекратена служебно поради липса на сключена застраховка "Гражданска отговорност".

Не се възстановява регистрацията на превозно средство, за което е изплатено застрахователно обезщетение за тотална щета.

Изисквания, процедури, инструкции

I. Подаване на заявление
Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Към заявлението се прилагат:

1. документ за самоличност
2. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (напр. договор, фактура и др.; представят се в оригинал и копие, като копието се задържа в "Пътна полиция")
3. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" с бланка на двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП)
4. изпитателен протокол от акредитирана лаборатория (само в случаите, когато превозното средство няма валиден технически преглед)
5. табели с транзитен регистрационен номер, ако са ползвани такива при докарване на автомобила до пункта за регистрация
6. документ за платена държавна такса
7. нотариално заверено пълномощно - когато регистрацията се заявява от пълномощник

II. Проверка за пълнота на представените документи
При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.

III. Идентификация на превозно средство
Извършва се винаги.

Извършва се в пункт на "Пътна полиция", а за минимум 5 превозни средства - може и извън пункта на "Пътна полиция", за което се подава отделно заявление.

IV. Преглед за техническа изправност и окомплектоване
Извършва се винаги.

В случай, че превозното средство не премине успешно технически преглед, то се регистрира и се спира от движение до отстраняване на техническите неизправности.

V. Получаване на готовото свидетелство за регистрация на моторно превозно средство
Заявителят получава своето готово свидетелство от звеното "Пътна полиция", където е подал заявлението си.

VI. Монтаж на регистрационни табели
След издаване на свидетелството за регистрация регистрационните табели се монтират на превозното средство от служители на "Пътна полиция".

Монтаж на табели (на минимум 5 превозни средства) може да се извърши и извън пункта на "Пътна полиция", за което се подава отделно заявление.

Образци
Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство - Част I (образец само за сведение! Генерира се от информационна система на МВР)
Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство - Част II (образец само за сведение! Генерира се от информационна система на МВР)
Типово заявление за услуги по регистрация на превозни средства (образец само за сведение! Заявлението се попълва и отпечатва на гише)

Нормативна уредба:
Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях

Заплащане

При регистрация се събират съответните такси, определени в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Отделно, по желание на заявителя, може да му се предостави за ползване регистрационен номер за автомобили както следва:
1. с комбинация от цифри: "аа-вв"; "ав-ва"; "ав-ав", където "а" и "в" са различни числа от "0" до "9", и за табели с регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание - 300 лв.
2. с четири еднакви цифри в поредния номер - 1500 лв.
3. с комбинация от шест букви и/или цифри по желание - 7000 лв. Заявяването на регистрационен номер с комбинация от шест букви и/или цифри се извършва предварително, с отделно заявление!

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път