МВР

Пътна полиция

 

1524 Временно спиране от движение на превозно средство по желание на собственика

Заявителят може да поиска временно спиране от движение на превозно средство, когато възнамерява да не го ползва продължително време, както и да ограничи ползването му от други свързани с него лица

На основание на: Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях
Орган по предоставянето на административната услуга: Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне: Незабавно

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: До подаване на заявление за пускане в движение

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Ограничения и условности: Временно спиране от движение на превозно средство се извършва само в звено "Пътна полиция" по постоянен адрес на собственика или адреса на седалището на стопанския субект.

Изисквания, процедури, инструкции
Подаване на заявление
Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Към заявлението се прилагат:

  1. документ за самоличност
  2. молба в свободен текст, в която се посочват причините за спиране на превозното средство от движение
  3. част II на свидетелството за регистрация на превозното средство
  4. документ за преминат технически преглед - ако е в срока на валидност
  5. документ за платена държавна такса
  6. нотариално заверено пълномощно - когато регистрацията се заявява от пълномощник

Образци
Типово заявление за услуги по регистрация на превозни средства (образец само за сведение! Заявлението се попълва и отпечатва на гише)

Нормативна уредба
Наредба № І-45/2000 г. от Наредба № І-45/2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата теглени от тях

Заплащане

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път