МВР

Пътна полиция

 
448 Първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство

На основание на:
Закон за движението по пътищата - чл. 159, ал. 1, т. 1
Закон за българските лични документи - чл. 51
Правилник за издаване на българските лични документи - чл. 33; чл. 36; чл. 38

Орган по предоставянето на административната услуга:
Звена "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне:
Обикновена услуга - до 30 дни, бърза услуга - до 10 дни

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Ограничения и условности:
Водачът трябва да е издържал успешно изпит за водач на МПС
Водачът трябва обичайно да пребивава в Република България
Водачът не трябва да притежава друго валидно свидетелство за управление на МПС, издадено от държава-членка на ЕС
Водачът трябва да е завършил минимум основно образование
Водачът трябва да е физически годен да управлява МПС
Водачът трябва да е изкарал курс за първа долекарска помощ

Минималната възраст на водача за управление на моторно превозно средство е:
1. шестнадесет години - за управление на моторно превозно средство от категория АМ;
2. шестнадесет години - за управление на моторно превозно средство от категория А1;
3. осемнадесет години - за управление на моторно превозно средство от категория А2;
4. двадесет и четири години - за управление на моторно превозно средство от категория А, или:
а) двадесет години - ако водачът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години;
б) двадесет и една години - за управление на триколесни моторни превозни средства с мощност, превишаваща 15 kW;
5. седемнадесет години - за управление на моторно превозно средство от категория В1;
6. осемнадесет години - за управление на моторно превозно средство от категория В;
Не се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство до заплащане изцяло на дължимите глоби по Закона за движението по пътищата.

I. Подаване на заявление
Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Към заявлението се прилагат:
1. Валидна лична карта или валиден паспорт
2. Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия
3. Копие на удостоверение за завършен курс по първа долекарска помощ при пътно-транспортни произшествия (ПТП) за водачи на МПС
4. Декларация, че обичайното пребиваване на заявителя не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз. Декларацията може да се попълни предварително от заявителя, но подписът се полага пред служител на "Пътна полиция" при подаване на заявлението! Ако заявлението се подава от пълномощник, подписът под декларацията трябва да е на гражданина, на когото ще се издава свидетелството за управление на МПС и този подпис трябва да е с нотариална заверка.
5. копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава - уверение по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Лицата, завършили основно образование или Х клас до 26 септември 2017 г. по отменения Закон за народната просвета, вместо копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование представят копие от документ за завършено най-малко основно образование 
6. Документ за платена държавна такса
7. Нотариално заверено пълномощно - когато заявлението се подава чрез пълномощник. Ако заявлението се подаде от пълномощник, то този, на когото се издава свидетелството следва да го получи лично.
Заявителят е длъжен да носи за сверяване оригиналите на документите, чиито копия е приложил към заявлението.

II. Проверка за пълнота на представените документи
При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.

III. Проверка по същество
В рамките на срока за изпълнение на услугата служител на "Пътна полиция" извършва обстоятелствена проверка на представените документи, в това число на протоколите от изпити за управление на МПС (получени в "Пътна полиция" по служебен път), на документа за завършено образование и т.н.

IV. Получаване на готовото свидетелство за управление на моторно превозно средство
Заявителят получава своето готово свидетелство от звеното "Пътна полиция" по своя постоянен адрес, и в срока, за който е платил съответната държавна такса.

Образци

Декларация за обичайно пребиваване в Република България (за издаване на свидетелство за управление на МПС)

Заявление за издаване на документ за самоличност (образец само за сведение! Заявлението се попълва и отпечатва на гише)

Заплащане
За издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) се събират следните такси:
1. за свидетелство за управление на МПС на лице до 58-годишна възраст - 25 лв.;
2. за свидетелство за управление на МПС на лице от 58 до 70-годишна възраст - 11 лв.;
3. за свидетелство за управление на МПС на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - 3 лв.
Освобождават се от заплащане на такса за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.

За бързо издаване на свидетелство за управление на МПС таксата се заплаща с увеличение два пъти.

При първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС се събира и такса от 2 лв. за издаване на контролен талон към свидетелството.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път