МВР

Пътна полиция

 

2681 Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство

Подмяна се извършва при придобиване на нова категория, възстановяване на правоспособност поради отнемане на всички контролни точки,, изтичане на срока на валидност на предходно свидетелство, промяна в данните на водача

На основание на:
Закон за българските лични документи - чл. 51
Закон за движението по пътищата - чл. 159, ал. 1, т. 1
Наредба І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина - чл. 14; чл. 15

Орган по предоставянето на административната услуга:
Звена Пътна полиция при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР; Районно управление на МВР - в определени случаи

Срок за предоставяне:
Обикновена услуга - до 30 дни, бърза услуга - до 10 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
10 години; 5 години (за категории C, D, E, Т); до 5 години - по медицински причини

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено "Пътна полиция"

Ограничения и условности:
Водачът трябва обичайно да пребивава в Република България
Водачът не трябва да притежава друго валидно свидетелство за управление на МПС, издадено от държава-членка на ЕС
Водачът трябва да е физически годен да управлява МПС
Водачът трябва да е издържал успешно изпит за водач на МПС - за придобиване на нова категория и възстановяване на правоспособност след загубване на всички контролни точки
Услугата може да се заяви (като обикновена, със срок на изпълнение 30 дни) и в Районно управление на МВР, но единствено в случаите при изтичане на срока на валидност на притежаваното свидетелство за управление на МПС.

Не се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство до заплащане изцяло на дължимите глоби по Закона за движението по пътищата.

Изисквания, процедури, инструкции

I. Подаване на заявление
Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Към заявлението се прилагат:

Валидна лична карта или валиден паспорт;
Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС от категориите "АМ", "А1", "А2", "А", "B1", "B", "BЕ" и "Ткт", издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия;
Карта за оценка на физическата годност на водач за управление на МПС от категории "С1", "С", "С1Е", "СЕ", "D1", "D", "D1Е", "DЕ", "Ттм" и "Ттб" трябва да съдържа преминати задължителни прегледи при лекари със съответна медицинска специалност за установяване на състоянието на зрителната система, слуховата система, нервната система, вътрешните органи, хирургичен и ортопедо-травматологичен статус. Заключението за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност за лицата се дава от общопрактикуващия лекар въз основа на резултатите от прегледите при съответните специалисти;
Декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз. Декларацията може да се попълни предварително от заявителя, но подписът се полага пред служител на "Пътна полиция" при подаване на заявлението! Ако заявлението се подава от пълномощник, подписът под декларацията трябва да е на гражданина, на когото ще се издава свидетелството за управление на МПС и този подпис трябва да е с нотариална заверка.
При заявление поради промяна в постоянния адрес от една административна област в друга (напр. от Варна в София) - заявление за промяна на местоотчета на водача. Заявлението му се предоставя от служител на "Пътна полиция" и се попълва на място.
Притежаваните свидетелство за управление на МПС и контролен талон;
Документ за платена държавна такса;
Нотариално заверено пълномощно - когато заявлението се подава чрез пълномощник.

Когато подмяната на свидетелството се заявява поради придобиване на нова категория за правоспособност, възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролните точки или за допълнително вписване на код за ограничителни условия за ползване на свидетелството се прилагат следните допълнителни документи:

Копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава - уверение по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Лицата, завършили основно образование или Х клас до 26 септември 2017 г. по отменения Закон за народната просвета, вместо копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование представят копие от документ за завършено най-малко основно образование; 
Копие на удостоверение за психологическа годност - за издаване на свидетелство за управление на МПС от категории С1, С, D1, D и Ттм;
Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС от категории С1, С, D1, D и Ттм с преминати задължителни прегледи при лекари със съответна медицинска специалност за установяване на състоянието на зрителната система, слуховата система, нервната система, вътрешните органи, хирургичен и ортопедо-травматологичен статус;
Удостоверение за професионална компетентност и/или карта за квалификация на водача за превоз на товари/превоз на пътници/тролейбус - когато заявителят не е навършил изискуемата възраст за придобиване на категория.

Заявителят е длъжен да носи за сверяване оригиналите на документите, чиито копия е приложил към заявлението.

II. Проверка за пълнота на представените документи
При приемане на документите служител на "Пътна полиция" ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.

III. Проверка по същество
В рамките на срока за изпълнение на услугата служител на "Пътна полиция" извършва обстоятелствена проверка на представените документи, в това число на протоколите от изпити управление на МПС (получени в "Пътна полиция" по служебен път), на документа за завършено образование и т.н.

IV. Получаване на готовото свидетелство за управление на моторно превозно средство
Заявителят получава своето готово свидетелство от звеното "Пътна полиция", където е подал заявлението си, и в срока, за който е платил съответната държавна такса.

Заявителят може да провери дали документът му е готов на интернет сайта на МВР.

При получаване на новите свидетелство за управление на МПС и контролен талон заявителят е длъжен да върне старите.

Образци
Декларация за обичайно пребиваване в Република България (за издаване на свидетелство за управление на МПС)
Заявление за издаване на документ за самоличност (образец само за сведение! Заявлението се

Нормативна уредба
Правилник за издаването на български лични документи
Наредба І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина попълва и отпечатва на гише)

Заплащане
За услугата се заплаща такса
За подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) се събират следните такси:

1. за свидетелство за управление на МПС на лице до 58-годишна възраст - 25 лв.;

2. за свидетелство за управление на МПС на лице от 58 до 70-годишна възраст - 11 лв.;

3. за свидетелство за управление на МПС на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - 3 лв.

Освобождават се от заплащане на такса за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.

За бързо издаване на свидетелство за управление на МПС таксата се заплаща с увеличение два пъти.

При подмяна на свидетелството за управление на МПС се събира и такса от 2 лв. за издаване на контролен такон към свидетелството.

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банков път