МВР

Пътна полиция

 

Функции на ПЪТНА ПОЛИЦИЯ

1. Осъществяване на контрол за спазването на правилата за движение и техническата изправност на движещите се пътищата отворени за обществено ползване превозни средства.
2. Посещение и документиране на пътнотранспортни произшествия. 
3. Пилотиране и съпровождане. 
4. Осъществяване контрол с автоматизирани технически средства. 
5. Дейности по организацията на движението по пътищата.
6. Административнонаказателна дейност.
7. Регистрация, пререгистрация, спиране от движение, пускане в движение, прекратяване на регистрацията и възстановяване на регистрацията на превозните средства.
8. Водене на националния регистър на регистрираните в стратата превозни средства.
9. Издаване на свидетелства за управление на моторни превозни средства.
10. Водене отчет на водачите на моторни превозни средства и тяхната дисциплина.
11. Води на отчет настъпилите пътнотранспортни произшествия (ПТП), като проучва и анализира предпоставките и причините за възникване им по видове. Създава организация по установяване на участъците с концентрация на ПТП (УКПТП) и предлага мероприятия за намаляване на пътно-транспортния травматизъм и опазване живота и здравето на гражданите.
12. Анализиране на причините за настъпване на пътнотранспортни произшествия и предприемане на мерки за тяхното ограничаване.
13. Организира и осъществява специализирана превантивна дейност за ограничаване на пътно-транспортните произшествия, обучение на децата и предпазване на рисковите групи участници в движението.