МВР

Пътна полиция

 

ЗИМАТА Е БЕЗОПАСНА, КОГАТО СИ ГОТОВ ЗА НЕЯ!

 

ü Винаги се осведомявай за прогнозата за времето и за ремонти по маршрута си на движение

 

ü Излез от вкъщи десетина минути по-рано, за да подготвиш автомобила си за път

 

ü За планиран дълъг път зареди гориво, телефона, храна и вода, вземи топли дрехи и одеяло

 

ЗА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИ

           ИЗВАДКИ ОТ ЗДвП, ПОЛЕЗНИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИ И НЕ САМО

ЗА КАРУЦИ (ППС С ЖИВОТИНСКА ТЯГА)

                       

ГОТОВНОСТ

ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

БЕЗ СНЯГ

             ЗА ГУМИТЕ

             ЗА СИГУРНОСТТА

             ЗА ИЗПРАВНОСТТА

Принудителни административни мерки:

Когато пътното превозно средство е технически неизправно, то временно се спира от движение до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а“ от ЗДвП)

При управление на технически неизправно ППС глобата е:

50 лв. – при констатирани незначителни неизправности

200 лв. – при констатирани значителни неизправности

500 лв. – при констатирани опасни неизправности (Чл. 179, ал. 6 от ЗДвП, нова, ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)

ЗА ПОДДРЪЖКАТА

Цитираните разпоредби от Закона за движението по пътищата са актуални в съответствие с измененията на закона, обнародвани в ДВ, бр. 86 от 18 октомври 2018 г.

Пътна полиция обръща внимание, че независимо от обявените теми на кампаниите при установяване по време на акция "ЗИМА" на нарушения на Закона за движението по пътищата и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взима отношение. 

 

Отдел „Пътна полиция”
Главна дирекция „Национална полиция”
2018 г.