МВР

Пътна полиция

 

                           КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ, 
АКО СЕ ДВИЖИМ В УСЛОВИЯ НА НАМАЛЕНА ВИДИМОСТ 
Законът за движението по пътищата съдържа разпоредби, които целят опазване живота и здравето на участниците в движението по пътищата чрез спазване на някои основни правила за безопасно движение в условията на намалена видимост. Правилата са и за водачите на моторни превозни средства, и за водачите на пътни превозни средства, но и за пешеходците. 

Важно е да се прави разлика между намалена и ограничена видимост.

"Намалена видимост"

при здрач, мъгла, валеж, запрашеност, задименост и други подобни (ДР, т. 55).

"Ограничена видимост"

при стръмнини, завои и други препятствия, които пречат на видимостта (ДР, т. 55).

Какво трябва да се знае при движение в условия на намалена видимост? 

ВОДАЧИ НА МПС/ППС

 

 

При намалена видимост под 50 метра е забранено

- завиването в обратна посока на пешеходна пътека, железопътен прелез, мост, надлез, в тунел, в подлез (чл. 39);

- тегленето (чл. 87, т. 4);

- ППС, което е извънгабаритно или превозва опасен товар, да престоява на платното за движение и да се движи (чл. 131).

 

 

 

 

При намалена видимост и през нощта

- на автомагистрала или скоростен път водач, принуден да спре, може да го направи върху лентата за принудително спиране извън платното за движение, като сигнализира спряното ППС с предупредителен светлоотразителен триъгълник или включен авариен сигнал. При невъзможност да отстрани повредата и да продължи движението, той е длъжен да вземе мерки за изтегляне на ППС от автомагистралата/скоростния път по най-бърз начин (чл. 59; чл. 59а);

- МПС и трамваите трябва да бъдат с включени къси или дълги светлини, габаритни светлини и светлина за осветяване на задната табела с регистрационния номер (чл. 70, ал. 1);

- на път извън населено място всяко спряно на платното за движение МПС и тегленото от него ремарке трябва да бъдат обозначени с включени габаритни светлини (чл. 73).При намалена видимост или през нощта (и при неизправна осветителна уредба)

- тегленото МПС трябва да има отзад в лявата страна червена светлина.
Принципно, по време на движение теглещото МПС трябва да бъде с включени къси светлини и авариен сигнал, а тегленото - с включен авариен сигнал или с поставен отзад предупредителен светлоотразителен триъгълник. (чл. 86)

ППС С ЖИВОТИНСКА ТЯГА, ВОДАЧИ НА СТАДА, ПРАВИЛА ПРИ БУТАНЕ НА РЪЧНА КОЛИЧКА

 

При намалена видимост и през нощта

- всяко ППС с животинска тяга трябва да има освен два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, през нощта и при намалена видимост и отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите трябва да са разположени симетрично от двете страни на ПС (чл. 71, ал. 1).

 

 

 

 

При намалена видимост и през нощта

- извън населените места водачът на стадо, придвижващо се по платното за движение, трябва да го обозначи откъм страната на движението със запален фенер (чл. 78);

- всяка ръчна количка, теглена или бутана, при движение през нощта и при намалена видимост трябва да има най-малко една бяла или жълта добре различима светлина отпред и най-малко една червена светлина отзад. Източникът на тези светлини може да е един, който да бъде разположен от лявата страна на количката. Светлините не са задължителни за ръчни колички с широчина, по-малка от 1 метър (чл. 71, ал. 2).

ВЕЛОСИПЕДИСТИ И ВОДАЧИ НА ИНДИВИДУАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

През тъмната част на денонощието и при намалена видимост водачът на велосипед е длъжен

- да ползва светлоотразителна жилетка при управлението му извън населените места (чл. 80, т. 1).

 

В тъмните часове на денонощието и/или при намалена видимост водачът на индивидуално електрическо превозно средствое длъжен

- да ползва светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан (чл. 80а, ал. 1, т. 1);

- да го управлява с включени светлини (чл. 80а, ал. 1, т. 3);

ПЕШЕХОДЦИ

При намалена видимост (или при интензивно движение) се разрешава

движението на група пешеходци с водач по платното за движение само в колона един след друг (чл. 87, ал. 2).

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СВЕТЛИНИ


Използването на дългите светлини е забранено

- при движение зад друго МПС на разстояние, по-малко от 50 метра. (чл. 70, ал. 2, т. 3);
- през деня МПС се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини. (чл. 70, ал. 3);
- при разминаване; в този случай превключването от дълги на къси светлини става, когато разстоянието между ПС е не по-малко от 150 метра или в момента, в който насрещният водач подаде сигнал чрез превключването на светлините (чл. 70, ал. 2, т. 1);
- при движение по осветени участъци от пътя (чл. 70, ал. 2, т. 2).

Водачът е длъжен да намали скоростта и при необходимост да спре

при заслепяване (чл. 77).


ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ПЪТЯ НА ПОВРЕДЕНО ППС

 

 

Водачът на недвуколесно ППС, спряно на платното за движение поради повреда, е длъжен

- на път извън населено място незабавно да измести ППС извън платното за движение (чл. 97, ал. 1);

- на път в населено място незабавно да измести ППС на място, където е разрешено паркирането, или извън платното за движение (чл. 97, ал. 3);

- когато изместването на ППС е невъзможно, водачът е длъжен да обозначи повреденото ППС с предупредителен светлоотразителен триъгълник или по друг подходящ начин, така че то да бъде забелязано навреме от водачите на приближаващите се ППС (чл. 97, ал. 3).
Предупредителният светлоотразителен триъгълник се поставя на разстояние не по-малко

- от 30 метра от повреденото ППС, в пътната лента, заета от него, и срещу посоката на движение на заобикалящите го пътни превозни средства;

- на автомагистрали и пътища с разрешена скорост на движение над 90 км/ч. предупредителният светлоотразителен триъгълник се поставя на разстояние не по-малко от 100 метра. (чл. 97, ал. 4).

Допълнителен сигнал за обозначаване на повредено ППС

Може да се използва включването на авариен сигнал или габаритни светлини (чл. 97, ал. 5).

Правилата за обозначаване на пътя на повредено ППС се прилагат и за ППС, които са спрели за оказване на помощ (чл. 97, ал. 6).

Движещите се по пътя три- и четириколесни МПС се оборудват и със:

1. обезопасителен триъгълник;
2. аптечка;
3. пожарогасител;
4. светлоотразителна жилетка. (чл. 139, ал. 2)


САНКЦИИ


Наказва се с глоба 150 лв.

 

водач, който не е означил по установения начин принудително спряло на платното за движение ППС или не е взел мерки за своевременното отстраняване на ПС от платното за движение, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 179., ал. 1, т. 1).

Наказва се с:

- лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца и

- глоба 1000 лв. водач, който се движи

 

в лентата за принудително спиране по автомагистрала, без да са налице изключенията по чл. 58, т. 3, или в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път (чл. 178ж, ал. 1).

(Чл. 58. Т. 3. При движение по автомагистрала на водача е забранено да се движи или спира в лентата за принудително спиран, освен при повреда на ППС, както и при здравословни проблеми на водача или пътниците в превозното средство.)

Отнемат се 10 контролни точки

при движение в платното за насрещно движение на автомагистрала или скоростен път.

Наказанието е:

- лишаване от право да се управлява МПС за срок от 6 месеца и

- глоба 4000 лв. за водача

когато нарушението за движение в лентата за принудително спиране по автомагистрала, без да са налице изключенията по чл. 58, т. 3, или в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път е извършено повторно (чл. 178ж, ал. 2).

Отнемат се 12 контролни точки

при повторно нарушение движение в платното за насрещно движение на автомагистрала или скоростен път

Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. водач, който

 

наруши правилата за използване светлините на ППС, за престой или за паркиране, за използване на пътното платно, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 180, ал. 1, т. 1).

 

Наказва се с глоба 10 лв. водач, който

 

- управлява велосипед без светлоотразителна жилетка в нарушение на чл. 80, т. 1 (чл. 183, ал. 1, т. 5);

- управлява индивидуално електрическо превозно средство в нарушение на чл. 80а, ал. 1, т. 1 и 5. (чл. 183, ал. 1, т. 6).

Наказва се с глоба 50 лв. водач, който

управлява ППС, което не е моторно, без необходимите светлоотразителни елементи(чл. 183, ал. 4, т. 4).

 

Наказва се с глоба 30 лв.

 

водач на ППС, което не е моторно, както и водач на организирана група пешеходци, на впрегатни, товарни или ездитни животни или на стада, който наруши правилата за движението по пътищата (чл. 184, ал. 1, т. 1);

С глоба 20 лв. се наказва пешеходец, който

 

наруши правилата за движение извън случаите по ал. 2 (чл. 184, ал. 3).
(Чл. 183, ал. 3 с глоба 50 лв. се наказва пешеходец, който:
1. преминава през огражденията от парапети или вериги;
2. не спазва светлинните сигнали на пътните светофари и сигналите на регулировчика.)

Виновните се наказват с глоба 20 лв.

 

за нарушение на Закона за движението по пътищата и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание (чл. 185).Отдел „Пътна полиция“,
Главна дирекция Национална полиция"
2021 г.