МВР

Пътна полиция

 

Указания за реда за възстановяване на средства, внесени за погасяване на задължения за нарушения по ЗДвП

Възстановяване на средства, внесени от длъжници за погасяване на задължения по глоби за нарушения на ЗДвП, се извършва, както следва:

І. По сметки на Главна дирекция „Национална полиция” - МВР или по сметка на НАП със съответния код за вид плащане:

Лицата, на които следва да бъде възстановена сума, внесена за погасяване на задължение за нарушение на ЗДвП, по сметки: на ГДНП – BG 32 BUIB 9888 3322 9441 01 за наказателно постановление и BG 59 BUIB 9888 3322 9441 00 за фиш, и/или на НАП – BG 26 BUIB 9888 8193 9450 00 със съответния код за вид плащане (за глоба по наказателно постановление или по фиш), следва да подадат в съответната структура на МВР по постоянния си адрес писмено искане по образец до директора на ГДНП – МВР с посочени телефон за връзка и банкова сметка, които следва да бъдат изписани четливо и ясно, за да бъдат предотвратени евентуални грешки при изписването на номера на банковата сметка или името на бенефициента. Към искането задължително следва да се приложат:
1. Оригинали или копия от платежните документи или банкови извлечения за доказване на извършените преводи.
2. Влязло в сила съдебно решение, заверено от съответния съд.
Описаният по-горе ред касае следните случаи на внесени суми за извършени нарушения на ЗДвП:
А. Възстановяване на надвнесени суми за погасяване на едно и също задължение независимо по коя от цитираните по-горе сметки на НАП или на ГДНП.
Б. Възстановяване на внесени два пъти суми, едната от които по цитираната по-горе сметка на НАП със съответния код за вид плащане, а другата – по сметка на ГДНП за НП или фиш.
В. Възстановяване на двойно внесени суми по цитираната по-горе сметка на НАП със съответния код за вид плащане.
Г. Възстановяване на двойно внесени суми по сметките на ГДНП за НП или фиш.
Д. Възстановяване на внесени по цитираните по-горе сметки на НАП или ГДНП суми на основание отменени със съдебно решение наложени глоби.

Писмено искане по образец до Директора на ГДНП-МВР

 

ІІ. По сметка на името на “Фонд за безопасност на движението”:

Лицата, на които следва да бъде възстановена сума, преведена два и повече пъти, внесена за погасяване на задължение за нарушение на ЗДвП по сметката на “Фонд за безопасност на движението” при БНБ – ЦУ, IBAN: BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01, за заплащане на глоби по електронни фишове, съставени след 22. 07. 2011 г., следва да подадат в съответната структура на МВР по постоянния си адрес писмено искане по образец до директора на САДПУБ – МВР с посочени телефон за връзка и банкова сметка, които следва да бъдат изписани четливо и ясно, за да бъдат предотвратени евентуални грешки при изписването на номера на банковата сметка или името на бенефициента. Към искането задължително следва да се приложат:
1. Оригинали или копия от платежните документи или банкови извлечения за доказване на извършените преводи.
2. Влязло в сила съдебно решение, заверено от съответния съд.

Писмено искане по образец до директора на САДПУБ – МВР