МВР

Пътна полиция

 

Изисквания при попълване на платежен документ за погасяване на задължение по фиш/ наказателно постановление за извършено нарушение по ЗДвП и КЗ

При заплащане на дължими глоби за извършени нарушения на Закона за движението по пътищата е необходимо да се изпълнят следните условия:

І. С един платежен документ да се заплати едно задължение.

ІІ. Задължението се заплаща наведнъж в пълния му размер (или с посочената отстъпка, ако е електронен фиш).

ІІІ. В платежния документ задължително коректно трябва да бъдат попълнени следните данни:

За наказателно постановление:

1. Номер на НП и дата на съставянето му.

2. Точен размер на наложената глоба.

3. Име, презиме, фамилия на задълженото лице (независимо от вносителя на глобата).

4. ЕГН на задълженото лице.

5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като сметката е тази, посочена в НП.

Образец на платежно нареждане за НП по ЗДвП
Образец на платежно нареждане за НП по КЗ

Най-често допускани грешки при плащане на НП:

1. С един платежен документ се плащат повече от едно задължения, в т. ч. по фиш и/или задължения за наложени наказания за извършени нарушения на други закони. Различните нарушения на законите изискват заплащане на дължимите глоби по различни банкови сметки. Недопустимо е нареждането (прехвърлянето) на платени дължими суми от една бюджетна сметка към друга.

2. Вместо номера на НП се попълва бланкетният номер на документа.

3. Вместо НП в платежния документ като основание за плащане се посочва “АУАН” (Акт за установяване на административно нарушение). АУАН е документът, с който е установено извършеното нарушение, като се посочва коя точно законова разпоредба е нарушена. С АУАН не се налага наказание за извършеното нарушение.

За фиш/електронен фиш:

1. Серия и номер на фиша, дата на издаване.

2. Точен размер на глобата.

3. Име, презиме, фамилия (наименование на фирма) на задълженото лице (независимо от вносителя на глобата).

4. ЕГН/ БУЛСТАТ на задълженото лице.

5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като сметката е тази, посочена във фиша.

Образец на платежно нареждане за фиш по ЗДвП
 

Най-често допускани грешки при плащане на фиш/електронен фиш:

1. С един платежен документ се плащат повече от едно задължения, в т. ч. и наказателно постановление. Задълженията по фишове и НП се погасяват по различни банкови сметки, което прави невъзможно автоматизирането на процеса по отразяването на плащането на фиша в системата.

2. Вместо серия и номер на фиша се изписва само номерът или тези данни не се попълват изобщо.

3. При електронен фиш вместо серия и номер на фиша се попълва номерът на нарушението.

4. Вместо имената на задълженото лице за задължено лице се изписват имената на вносителя на сумата по глобата.

5. Не се изписва ЕГН/ БУЛСТАТ.

Указания за попълване на платежни документи:

Указание за попълване на платежно нареждане за НП по КЗ


Образци на платежни документи, попълвани в банкова институция:

При плащане на задължение в банкова институция един от екземплярите от платежното нареждане трябва да е подпечатан от банката и да се предостави на платеца.

Образец на платежно нареждане за НП по ЗДвП

Образец на платежно нареждане за НП по КЗ

Образец на платежно нареждане за фиш по ЗДвП