МВР

Пътна полиция

 

Банкови сметки за плащане на глоби за извършени нарушения

За нарушения на Закона за движението по пътищата:

За фиш и наказателно постановление: 
Считано от 02 юли 2018 г. е открита сметка за плащане на глоби по фишове и наказателни постановления, наложени от органите на Министерството на вътрешните работи за нарушения на Закона за движението по пътищата:

Главна дирекция "Национална полиция"

BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01
BIC код: UBBSBGSF

Сметката е открита в "Обединена българска банка" АД.

Към момента глобите по фишове и наказателни постановления, наложени от органите на МВР за нарушения на Закона за движението по пътищата, може да се плащат и по сметката, администрирана от Главна дирекция "Национална полиция", както следва:  

BG 41 BUIB 9888 3122 9441 01
BIC код: BUIBBGSF

За електронен фиш серия "К":

BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01
BIC код: BNBGBGSD
Средствата се превеждат на името на Фонд за безопасност на движението (администрира се от дирекция "Планиране и управление на бюджета" - МВР).
Сметката е открита в БНБ.

За нарушения на Кодекса за застраховането:

За наказателно постановление и електронен фиш серия "Г":

Считано от 01 август 2018 г. е открита нова сметка за плащане на глоби по наказателни постановления и електронни фишове серия "Г", наложени от органите на МВР за нарушения на Кодекса за застраховането:

BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40 
BIC код: UBBSBGSF
Средствата се превеждат на името на Гаранционен фонд.

Сметката е открита в ОББ.

Към момента глобите по наказателни постановления и електронни фишове серия "Г", наложени от органите на МВР за нарушения на Кодекса за застраховането, може да се плащат и по сметка

BG 56 BUIB 9888 1092 0526 00
BIC код: BUIBBGSF