МВР

Пътна полиция

 

Банкови сметки за плащане на глоби по извършени нарушения

За фишове и наказателни постановления по Закона за движението по пътищата

Считано от 02 юли 2018 г. е открита сметка за плащане на глоби по фишове и наказателни постановления, наложени от органите на „Пътна полиция“ – МВР за нарушения на Закона за движението по пътищата:

Главна дирекция "Национална полиция"

UBBSBGSF - ОББ

BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01

Към момента глобите по фишове и наказателни постановления, наложени от органите на „Пътна полиция“ – МВР за нарушения на Закона за движението по пътищата, може да се плащат и по сметката, администрирана от Главна дирекция "Национална полиция", както следва:  

BUIBBGSF - ОББ

BG 41 BUIB 9888 3122 9441 01

За електронни фишове по Закона за движението по пътищата (серия "К" - за скорост) - на името на Фонд за безопасност на движението

Считано от 22 юли 2011 г. е открита сметка на името на Фонд за безопасност на движението за плащане на глоби по електронни фишове за нарушения на Закона за движението по пътищата (серия „К“ – за скорост) и по която следва да постъпват и средства от дарения (чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението, приета с Постановление на Министерски съвет №172 от 20 юни 2011 г., в сила от 28 юни 2011 г.):

Фонд за безопасност на движението

BNBGBGSD - БНБ

BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01

За наказателни постановления и електронни фишове (серия "Г") по Кодекса за застраховането

Считано от 01 януари 2017 г. е открита сметка за глоби по наказателни постановления и електронни фишове (серия "Г"), наложени от органите на „Пътна полиция“ – МВР за нарушения на Кодекса за застраховането:

Гаранционен фонд

BUIBBGSF - ОББ

BG 56 BUIB 9888 1092 0526 00