МВР

НССП

 

Мисия на НСПП

Стратегическа рамка на политиките за превенцията на престъпността в България

Настоящото изложение се основава на Националната стратегия за превенция на престъпността (2012 – 2020 г.), приета с решение на Министерския съвет през м.май 2012 г. Стратегическата идентичност на политиките за превенция на престъпността на Република България се определя от мисията, визията и йерархията на целите, които дефинира новата стратегия.

Визия – Намаляване на престъпността до възможните минимални нива, повишено доверие на гражданите към институциите и тяхно активно участие в реализирането на политиките по превенция на престъпността.

Мисия – Активизиране на противодействието на престъпността и предприемане на изпреварващи действия за нейното недопускане.

Стратегическа цел – Изграждане на комплексна и устойчива нормативна и институционална основа за успешното провеждане на правителствената политика в областта на превенцията на престъпността, с акцент върху конвенционалната престъпност.

Цел : Намаляване на престъпността и на разходите за нейното противодействие чрез превантивни действия.

Цел : Повишаване на сигурността на гражданите и на доверието им в способността на правозащитните органи да защитят правата и законните им интереси.

Цел : Намаляване дела на престъпленията с висока обществена опасност и честота на извършване;

Цел : Стимулиране на социално-икономическото развитие чрез създаване на сигурна и предвидима бизнес среда.

29 юни 2011

Международна конференция на тема "Добри практики при управление на конфликти в общностите"

За периода 06.06 – 07.06.2011 г. в гр. Будапеща, Унгария, се проведе Международна конференция на тема „Добри практики при управление на конфликти в общностите”. Сред обсъжданите въпроси бяха произход и развитие на медиационната методология; съседи, спорове и медиация; фигурата на медиатора, проект за медиация в жилищната зона, медиационен процес, комуникация и медиация в жилищната зона и др. Бяха изведени общите европейски тенденции по превенция на престъпността и по – широкото приложение на темите за медиация – решаване на конфликти – възстановяващо правосъдие по превенция на престъпността

На 08.06.2011 г. също в гр. Будапеща, Унгария, се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Европейската мрежа по превенция на престъпността, на което беше обсъдено мястото и ролята на мрежата в европейските и национални политики по превенция на престъпността.

На 24ти - 25 Юни 2013 в Берлин ще бъде проведен семинар на тема:Електронна кохезионна система: от подготовката до изпълнението "Информационни системи за управление на европейските фондове"

04 юни 2013

На 4-ти – 5-ти Март 2013 г. ще бъде проведена конференция на тема “Одиторската роля в разкриването на измамите и корупцията в публичния сектор” в Берлин, Германия

21 дек 2012

На 11-14 ноември 2012 г. ще бъде проведена Първата международна конференция в областта на правоприлагането и общественото здраве в Мелбърн, Австралия.

На 11-14 ноември 2012 г. ще бъде проведена Първата международна конференция в областта на правоприлагането и общественото здраве в Мелбърн, Австралия.

Конференцията цели установяване на партньорство между правоприлагащите органи и органите, отговарящи за общественото здраве, за решаване на сложни социални проблеми. Някои от темите, обхванати в програмата, включват: психичното здраве, злоупотребата с алкохол, здравеопазването и сигурността, домашно и друго насилие, употреба на наркотици, пътен травматизъм, опасни лекарства, местно здраве, заболяванията при маргинализирани групи от населението.

В програмата на конференцията ще се обсъждат иновативни междусекторни проекти, насочени към полицейски и здравни проблеми, както в Австралия, така и в чужбина.

Тези проекти се нуждаят от „място под слънцето”, за да се споделят идеи и да се провеждат интерактивни дискусии.

06 юли 2012