МВР

НССП

 

22 февруари 2013

През м.януари т.г. беше проведен работен семинар между представители на МВР и Националното сдружение на общините в Република България за обсъждане на конкретни стъпки за превенция на престъпността на общинско равнище.

Взаимодействието между общините и териториалните структури на МВР е ефективен инструмент за подобряване на опазването на обществения ред и сигурността на гражданите и отговаря на основната цел на вътрешната сигурност на ЕС – открита и сигурна Европа.

Договорът от Лисабон, чл.2, определя превенцията на престъпността като интегрална част от основната цел на ЕС – да насърчава мира, ценностите си и благоденствието на своите народи.

Партньори в провеждането на политиките по превенция на престъпността са институциите, общинските власти и гражданското общество. Общинските власти могат да влияят върху намаляването на условията за престъпност на местно ниво, особено за младежка престъпност, престъпления свързани с наркотици, домашно насилие, насилие в училищата, изграждане на култура на превенция, интеграция на малцинства, трафик на хора и др.

Общините са естественият комуникатор между хората в населените места и полицаите, социалните работници и др. На европейско равнище това сътрудничество по превенция на престъпността се изразява чрез партньорството между Европейската мрежа за превенция на престъпността и Европейския форум за урбанистична сигурност.

В нашата страна в средата на 2012 г. беше подписана Програма за взаимодействие между МВР и Националното сдружение на общините в България. На работния семинар през м. януари т.г. беше обсъден проект на план за 2013 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция на престъпността (2012 – 2020 г.) и мерки, които общините могат да предприемат за подобряване на превантивната работа и сигурността в населените места. Целта е да се осигурят по-добри условия и по-високо качество на живот на гражданите.

Въпреки наличната законова уредба реалността налага да се търси по-целесъобразен законодателен подход, който да подпомогне местните власти за опазване и контрол на реда на територията на всяка община. Обсъдени са възможни текстове за промяна на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Целта е да се създаде правна възможност в общинската администрация да могат да се създават звена за контрол по опазване на реда.

Изображения

 23 май 2017 | 18:09