МВР

НССП

 

14 април 2016

Националният съвет по превенция на престъпността одобри План за изпълнение на приоритетите и постигане на целите за периода 2016-2018 година

Той включва пет приоритета и над 110 мерки за борба с конвенционалната престъпност – оповести вицепремиерът Румяна Бъчварова, която е председател на Националния съвет

По време на заседанието на съвета, което се проведе днес в Министерския съвет, беше подчертано, че основен фактор за изпълнението на плана е взаимодействието между различните държавни структури, неправителствените организации и органите на местната власт.
„Всяко едно от отговорните министерства и ведомства подготви мерки, които целят пряк ефект за ограничаване на проявите на конвенционалната престъпност. Те са достатъчно конкретни и ще бъдат разработени в планове за действие за всяка година”, така вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова обобщи приетия подход за работа след анализ на характерните прояви на битова престъпност и пораждащите я причини. „Приетият план включва над 110 мерки, които могат да гарантират резултат във всяка една от ключовите сфери” допълни министър Бъчварова. Като основен акцент в плана са изведени мерките, свързани с ограничаване на измамите и посегателствата над възрастни и самотноживеещи хора, пресичане на кражбите на селскостопанската продукция, ограничаване на незаконната сеч,  ограничаване на незаконната търговия с културни ценности, намаляване на престъпленията против собствеността, намаляването на насилието сред децата и младежите.
С изпълняването на конкретни мерки ще се ангажират МВР, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на младежта и спорта, Министерството на здравеопазването, Министерството на правосъдието, Министерството на земеделието и храните, Министерството на културата, Министерството на туризма, Министерството на финансите, Агенция „Митници“, НСОРБ,  Държавна агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане. Ще се работи в тясно сътрудничество и координация, за да бъдат постигнати максимални резултати. На базата на годишния план ще бъдат подписани споразумения с отделните ведомства, за да се гарантира работата на съответните институции по изпълнение на предложените от тях мерки. Те ще са основа за систематичност на провежданите политики, които от своя страна ще доведат до систематичност на положителните резултати.
Пет са основните приоритети, заложени в плана: изграждане на сигурна и безопасна среда в населените места; създаване на условия за намаляване на риска от престъпление сред уязвими групи – деца, възрастни, самотноживеещи, маргинализирани групи; изграждане на устойчиви партньорства за превенция на престъпността между органите на държавна власт, неправителствените организации, бизнеса и гражданското общество; изграждане на среда на толерантност сред децата и младежите и възпитаване на дух на отговорност и развиване на гражданска култура; техническо и организационно обезпечаване на превенцията на престъпността.
Друго съществено решение, взето в рамките на съвета, е свързано с предложения за иницииране на законодателни промени по част от предлаганите мерки. „Считаме, че ще бъде полезно и ефективно да подкрепим усилията с общ пакет от законодателни промени, които да гарантират изпълнението на намеренията и изброените мерки и да постигнем подобряване на средата”, коментира вицепремиера Бъчварова. Тя постави акцент и върху предложението за провеждане на разяснителна кампания за предотвратяване виктимизирането на хора от уязвими и маргинализирани групи чрез въвличането им в ощетяващи бюджета финансови престъпления.
По предложение на Министерството на труда и социалната политика в плана ще бъдат включени и редица мерки, които да са насочени към заетост, образование и квалификация на маргинализираните групи от обществото, за да може да се осигури реализацията им на пазара на труда. В координация и сътрудничество с Националното сдружение на общините и други институции министерството ще работи за осигуряване на по-добър социален патронаж на самотноживеещите възрастни хора в малките населени места с оглед превенция на посегателствата срещу тях.
От Изпълнителната агенция по горите разясниха предприетите до момента действия за минимизиране на нарушенията на Закона за горите – въвеждане на електронен превозен билет, снабдяване на всички автомобили, които превозват дървесина, с GPS системи, осъществяване на постоянно видеонаблюдение в обектите, в които постъпва и се обработва дървесина. Държавната агенция предлага и разглеждането на промени в нормативната уредба, свързани с възможността многократните нарушители на закона да полагат общественополезен труд, а на водачите, превозващи незаконно дървесина, да бъде отнемано свидетелството за управление на МПС за определен срок.
С оглед подготовката за предстоящия летен сезон Министерството на туризма ще проведе традиционните вече срещи с ангажираните институции и представители на местната власт, за да се гарантира успешен и сигурен сезон.
Директорът на ГД „Национална полиция” главен комисар Христо Терзийски очерта предстоящите задачи, свързани със създаване на необходимата организация за гарантиране сигурността на туристите през летния сезон, както и за опазване на селскостопанската продукция. Неотменни са и ангажиментите за подсигуряване на обществения ред в малките населени места. Съвместно с Министерството на образованието са обсъдени и мерките за предстоящата лятна ваканция за учениците.

 
Изображения

 25 юни 2017 | 15:28