МВР

НССП

 

Пета международна конференция на Европейския форум за урбанистична сигурност на тема „Сигурност, демокрация и градове: бъдещето на превенцията ”, проведена в края на миналата година в гр. Париж, Франция

13 фев 2013

През м.декември 2012 г. във гр.Париж, Франция се проведе V-та международна конференция на тема „Сигурност, демокрация и градове: бъдещето на превенцията“, организирана от Европейския форум за урбанистична сигурност.

Европейския форум за урбанистична сигурност е създаден през 1987 г. под егидата на Съвета на Европа. Основната му цел е да съдейства за засилване на сътрудничеството между европейските градове за постигане на споделена европейска култура за сигурност и превенция на престъпността, основана на зачитането на фундаменталните права.

На конференцията са присъствали около 800 представители, работещи в сектора за сигурност в градска среда, сред които служители на местната и на изпълнителната власт, на гражданското общество, магистрати, социални работници, представители на научни институти и университети. Работата на участниците е била организирана под формата на дебати в пленарни сесии, дискусии, обучителни сесии, филми, лекции на представители на международни, европейски и национални институции.

Основните теми, които е дискутирано по време на конференцията, са свързани с превенция на престъпността в областите на:

наркотици и зависимости;

предотвратяване на насилието над жените;

общи превантивни действия на общинско, регионално и национално ниво;

организирана престъпност;

медиация;

организация и управление на процесите по превенция на престъпността;

туризъм и сигурност;

спорт и сигурност;

сигурност и инструменти за превенция;

колективно насилие;

градът през нощта;

участие на гражданите в сигурността;

миграция и интеграция;

бягство от училище и превенция на насилието.

Конференция позволи обмяната на добри практики в сферата на градската сигурност и засилване на взаимодействието и мрежите за сътрудничество между участниците в политиките по превенция на престъпността в Европа и извън нея.

 23 май 2017 | 18:09