МВР

НССП

 

20 март 2014

В партньорство с България и Чехия стартира проект „Детство без престъпност“ на румънската полиция

Откриване на проекта

На 14 януари 2014 г. в Букурещ беше открит официално проект на румънската полиция „Детство без престъпност“ за подобряване работата на полицията, социалните служби и училищата за вторична превенция на престъпността сред деца до 14-годишна възраст. Партньори по проекта са Секретариатът на Националния съвет по превенция на престъпността, който се администрира от ДКИАД – МВР, и Управлението на полицията на гр. Прага, Чехия. Проектът се финансира от програма „Превенция и борба с престъпността“ на ЕК.

Българското участие

В България експертите успяха да посетят Главна дирекция „Национална полиция”, Дома за временно настаняване на малолетни и непълнолетни в гр. София, Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Консултативния кабинет за психологическа помощ и подкрепа за деца и родители на район „Лозенец” в гр. София.

Българското участие е свързано изготвяне на диагностика за състоянието на превенцията на противообществените прояви на деца до 14-години в трите страни. Добрите практики ще бъдат приложени към наръчник за работа на мултидисциплинарните екипи с децата с отклоняващо се поведение. Наръчникът ще бъде преведен на български език. Проектът е записан в годишната програма на Европейската мрежа по превенция на престъпността.

Чехия

В МВР на Чехия е ситуирана дирекция „Политики за сигурност“, в чийто състав е структурата за превенция на престъпността. Националната стратегия за превенция на престъпността е за 3-годишен период. През 1994 г. е създаден Национален комитет за превенция, който се администрира от чешкото МВР и отговаря за финансирането на проекти по превенция от общините. В 14-те административни региона на страната са назначени мениджъри по превенция на престъпността. Сред националните приоритети е превенцията на трафик на хора, кибер престъпност, домашно насилие и насилие над деца.

Деца в конфликт със закона не носят наказателна отговорност до 15-годишна възраст. Спрямо тях се предприемат образователни, възпитателни и ограничителни мерки. От 2004 до сега на територията на страната са изградени 42 специални стаи за изслушване (сини стаи) на деца – жертви на престъпно посегателство.

Румъния

Функционира Институт за изследвания и превенция, подчинен на зам.-директора на Охранителната полиция на Румъния. Основната му задача е да провежда социологически проучвания за нуждите на полицията и да разработва мерки за превенция на престъпността. Приоритет на института е превенцията на младежката престъпност.

Партньори на полицията в превантивната дейност са социални служби, училищни власти, кметовете, неправителствения сектор и църквата и др.

В началото на всяка учебна година по инициатива на Инспектората към Министерството на образованието на Румъния (Инспектората) се подписват протоколи за взаимодействие по въпросите на превенцията на престъпността между представители на полиция, училищни ръководства и родителски настоятелства. Поддържа се обща база данни за инциденти в училищата през Инспектората. Също така всяка учебна година има по една седмица, наречена Училището по друг начин”, когато учениците нямат учебни занятия, а само участие в различни дейности с превантивен характер. Децата са ангажирани с различни дейности по интереси, сред които фотография, участие в театрални формати, беседи с участието на известни личности от спорта и културата, посещения на специализирани филми с превантивна насоченост и др.

За допълнителна информация - тел. 02982 6367 и ел.адрес: [email protected]. Очакваме Ваши коментари и въпроси!

Изображения

 23 май 2017 | 18:09