МВР

НСГА в МВР

 

 

Учредителната конференция  на Синдиката е проведена на 24 март 1990 год. в София.   На базата на съществували преди това  професионални организации в националните и регионалните структурни звена на МВР, а също и ГУМЛС, НСлС, НРС и НСО се създава “ Синдикат на волнонаемните служители” / СВС / в МВР , с председател Андрей Петрински и зам. Председател Христо Христов. Приетият Устав  определя Синдиката  като доброволно  обединение на самостоятелни  и равноправни синдикални организации.  В момента в структурата на Синдиката има 179 самостоятелни синдикални организации с над 7 600 синдикални членове.
   По решение на Координационния съвет през 1998 год., в съответствие с промените в Закона за МВР, Синдикатът  бе  преименуван в “Синдикат на гражданската администрация“ (СГА - МВР), а на Общото събрание през 2008 г. - в Национален синдикат на гражданската администрация (НСГА) в МВР. С това име сме вписани и в регистъра Булстат.
Синдикатът участва със свои представители в Съвета за социално партньорство (ССП) и Съвета по условия на труд (СУТ) при МВР, където  внася предложения,  води преговори в  защита  интересите на синдикалните членове и постигане на по-добри условия отколкото предвидените в Кодекса на труда. Първият Колективен трудов договор е подписан на 6 май 1993 год. а следващите – през 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011г.  и последният, който действа и в момента е № Із-5529/от 04.03.2013г.
   Като редовен член на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО) а чрез нея и на КНСБ,  и  съгласно Кодекса на  труда, Синдиката е представителна  организация, юридическо лице, с Булстат. Той  осъществява своята защитна функция  като осигурява на синдикалните членове :
 -консултации по трудово-правни проблеми, социалното осигуряване, заплащането и условията на труд  и др.
 -Експертна помощ и съдействие при индивидуалното и колективно договаряне,
 -Представителство и защита  пред съдебните органи при индивидуални и колективни спорове,
 -Информация за промените в трудовото, осигурителното, пенсионното и т.н. законодателства, а също така за нормативната уредба, касаеща  лицата работещи по трудово правоотношение в МВР .
 Синдикатът успешно реализира  и своята социална  функция,  като отпуска парични помощи на синдикалните членове в следните случаи:
  -продължително боледуване - над 30 дни – без прекъсване,
  -затруднено материално положение,
  -пенсиониране,

   Отчетно – изборни конференции са провеждани през май-1993 г., декември – 1995 г. (извънредна), октомври –2001 г., септември 2006 г. и септември 2011 г. На последната  конференция бе избрано ръководство на Синдиката в състав:

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
  Председател- Христо Христов- тел. 2-31-07 и 504-26 918 по МВР
  Главен секретар - Еми Симеонова - от Академията на МВР - тел.21 069
Секретари:
  - Ангел Бацанов       - от ГПУ Петрич (починална 13 август 2012 г.);
  - Виолета Митева      - от ОДМВР Ст. Загора - тел.42 317;
  - Детелин Спасов      - от ЦИЕ при ГДПБЗН - тел.27 356;
  - Лиляна Иванова     - от ЦСПП - гр. Варна  - тел.53 069;
  - Наташа Камбурова  - от ОДМВР Варна - тел.52 045;
  - Трендафил Марков  - от ОУПБЗН Враца - тел.92 357;
  - Силва Илиева          - от МИ- МВР София - тел.21 402.

ФИНАНСОВО – КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
  Председател– Йорданка Балдъркова- от ОДМВР В. Търново- тел. 62 261
членове:
  Дарина Михайлова      - от СПУ- София (Държавен служител от 2012 г.);
  Цвета Панчева           - от ОДМВР Пазарджик;
  Елеонора Краева        - от СПУ Кърджали;
  Гергина Дукова          - от СКС.


  През изминалите години като членове на ръководството на Синдиката са работили:
 -Андрей Петрински – председател от учредяването на Синдиката – до март 1993г.
 -Нина Бежанова – зам. председател – от ДНСГП – от декември 1995г. – до август 1997г.
 
Членове на Изпълнителното бюро на СВС – МВР са били:
 -Алекси Алексиев – ИП – МВР;
 -Виолета Нончева – от РДВР Русе;
 -Валентина Йорданова – ДНСС;
 -д-р Ваня Панайотова – РДВР Търговище;
 -Върбан Върбанов – РДВР Добрич;
 -Геновева Цекова – РДВР Монтана;
 -д-р Грозданка Станкова – санаториум на МВР Хисар;
 -Георги Христов  - Затвора в Ловеч;
 -Георги Грозев  - РДВР Русе;
 -Добри Пенев  - РДВР Бургас;
 -Данка Лазарова  - РДВР Ст. Загора;
 -Ели Кръстанова  - ДНЖ;
 -Елена Демирева  -  РДВР Бургас;
 -Иван Иванов  - ДУКМП;
 -Илко  Френов  – Поправителен дом Бойчиновци;
 -Иван Недков  - ИКТ;
 -Лена Сребрева  - СДВР;
 -Лидия Гигова  - Академия на МВР;
 -Любомир Иванов  - РДВР Плевен;
 -Любка  Маврова  - РДВР В.Търново
 -Лидия Цекова  – ЦКБ– МВР;
 -Мария Исидорова – от ОД на МВР Благоевград;
 -Милка Марчева  - РДВР  Хасково;
 -Мирослава Костова - ДУССД;
 -Недялка Димова  - РДВР Пловдив;
 -Николета Кузманова - Академията на МВР;
 -Д-р Росица Андреева - РДВР Пловдив;
 -Уляна Иванова  - РДВР Плевен;
 -Уляня Милушева  - РДВР Кърджали;
 -Цецка Бонева  - РДВР В.Търново.

  Председатели на Финансово-контролната комисия (ФКК) са били:
  Петрана Влъчкова, Надка Хаджийска, Ваня  Маринова, Лучия Алексиева,
а членове на ФКК са били: Стоянка Харитова , Радка Желязкова , Йорданка Миланова.

ПО- ВАЖНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАТА В ЗАЩИТА НА ТРУДОВИТЕ И СОЦИАЛНИ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ НА ЧЛЕНОВЕ НА НСГА-МВР

   Първият КТД бе подписан на 06.05.1993 г. (на празника на св. Георги  Победоносец ) и с него бе направена чувствителна крачка в:
 -еднаквото прилагане на нормативната уредба във всички структури на Министерството,
 -подобряване на условията на труд и почивка за ЛРТП,
 -регламентирани бяха условията за дейноста на синдикалните организации,
 -участието на наши представители в различни комисии,
 -правото на представители на Синдиката да упражняват контрол по прилагането на действащата нормативна уредба.
 -за първи път бе договорено чувствително увеличение на размера на основния платен годишен отпуск, чийто максимален размер стигаше до 31 дни, а в отделните структури – можеха да се договарят допълнително и по - благоприятни условия.
   Вторият КТД бе подписан през 2001 г. С него постигнахме максимален размер на платения годишен отпуск до 35 дни, в зависимост от трудовия стаж , които се ползват и до днес.
 -изравняване на парите за храна ( порциона ) от 1996 г.  - в размер еднакъв с този за държавните служители.
 -увеличаване на % за прослужена време – последователно от 0,6 на 0,8, на 0,9 и това, което е повече от 10 години  - в размер на 1% за всяка година трудов стаж.     
 -с вътрешни нормативни документи е регламентирано, че и допълнителните възнаграждения и допълнителния отпуск за работа при специфични условия са в същите размери за ЛРТП, както и за ДС, работещи при тези условия.
 -Като изключително добра придобивка трябва да отбележим и постигнатото с последния КТД  – при пенсиониране, синдикални членове със стаж над 25 години в МВР да получават допълнително четири брутни заплати обезщетение /освен полагащите се шест по КТ/.
 - през 1996 г. с промените на ЗМВР бяха въведени коефициенти при определяне заплатите на ЛРТП в МВР спрямо базата  - 1,00 - за средно образование и 1,35 – за висше, в последствие завишен до 1,5.
 - през 2006 г. – те бяха увеличени съответно на 1,1- за средно образование и 1,6– за висше.


  Нашият стремеж като Синдикат винаги е бил и си остава - чрез социалния диалог да убедим ръководството, че в социалната сфера не трябва да има различия между служителите.          
  По-важните положителни стъпки и справедливо решение на, поставените от Синдиката социални въпроси с промените в ЗМВР от 2006г. са:
 - Служителите на МВР работещи в сферата на здравеопазването получават и възнаграждение за работа по клиничните пътеки, съгласно Националния рамков договор с НЗОК.
- На ЛРТП се изплаща  ежегодно  сума за облекло в размер както за неносещите униформа държавни служители.
 - При смърт на  служител на МВР,  разходите за погребението се поемат от бюджета. (досега това се отнасяше само за държавните служители)
 - При награждаване с благодарност  вече и ЛРТП ( а не само държавните служители, както беше преди)  получават допълнителен отпуск от :
    = 5 дни  - при награда от министъра  и
    = 3 дни  - при награда от директора
  По предложение на нашия синдикат направено в ССП през месец януари 2009 г., бяха увеличени заплатите с 5% (не само на ЛРТП, но и на държавните служители), вместо предвиденото с 10 % от юли 2009 г. В последствие се оказа, че това е само в МВР и МО, а в останалата бюджетна сфера заплатите бяха замразени.
  През юли 2009г. бе реализирано още едно предложение на Синдиката - Счетоводителите с висше образование  в ОД на МВР, на които често им се налагаше да изпълняват голяма част от функциите на гл. счетоводител, който е държавен служител, бяха заложени в новите щатове като зам. гл. Счетоводител- със статут на ДС. Това бе отразено и в Класификатора.
Увеличени са порционните пари през 2011 г. – от 30 на 60 лв., а от 2013 г. – на 120 лв.
По предложение на НСГА от м. Май 2012г. бе увеличен размера на добавката за работа в МВР- от 22 на 27 %.
  Трябва да отбележим, че бяха приети и част от нашите предложения за оптимизиране на Системата за управление по цели (СУЦ).

  Всичко това показва, че натрупаният богат синдикален опит ни помага да правим навреме, реално изпълними и разумни предложения от една страна. От друга страна е разбирането, проявявано от ръководството на МВР, да намира възможните решения, като плод на социалния диалог, което е от  полза и за двете страни.