МВР

 

За нас

Научноизследователският институт по криминалистика и криминология (НИКК), понастоящем Национален институт по криминалистика (НИК), е създаден на 11.03. 1968 г. с Разпореждане № 89 на Министерския съвет като научно-приложен център за извършване на експертна и изследователска дейност. Основното структурно звено, върху което се изгражда Институтът, е бившият научно-технически отдел при Дирекция на Националната полиция.

Прерастването на този отдел във Институт е било продиктувано от обективните потребности на оперативната полицейска практика и изискванията на органите на предварителното следствие и съда за точна и всеобхватна оценка на всички доказателства, събрани по конкретните наказателни и граждански дела.

На второ място, особено значение за работата на органите на полицията е имало доброто познаване на състоянието, структурата и динамиката на престъпността, както и тенденциите на нейното проявяване в сферата на обществените отношения. Така тези две обективни предпоставки определят и двете основни направления в работата на НИКК - криминалистика и криминология. Разбира се, главната и основна дейност на института е била криминалистическата експертиза, тъй като тя в своята сложност и многообразност е изисквала определена централизация и специализация, придала по-късно на НИКК облика на национален център за сложни и комплексни криминалистически изследвания.

Макар и условно, в историческото развитие на Института могат да се очертаят три периода, през които в различен аспект са внедрявани отделните направления от неговата дейност. Първият - от 1968 г. до 1975 г., се характеризира със създаване и укрепване на кадровия научен потенциал, както и закупуване на технически средства в секторите по прилагане на методи на класическата криминалистика. Обобщените данни за този период показват разширение диапазона на някои криминалистически изследвания, осигуряващи по-rоляма обективност и прецизност на получената експертно-оперативна информация. С усъвършенстването на методите на криминалистическата експертиза се отделя и по-rолямо внимание на разработките, свързани с приложението на нови инструментални методи за изследване и анализ на микросреди от неограничен, произход. Резултатите от тези изследвания дават възможност за охарактеризиране на различни вещества, които до този момент не са били обекти на криминалистическата идентификация. Важна страна на този процес е обективизирането на сравнителния анализ с внедряването на автоматизирани и полуавтоматизирани информационно търсещи системни. В тази област е и разработената дактилоскопна система за работа със следи и отпечатъци на престъпници - рецидивисти. По същото време са направени и първите експерименти за използване на кохерентната оптика при изследване на следи от взлом, Режещи инструменти, транспортни средства и др. чрез подобряване на техните качества и пригодност за разпознаване и сравнение. Разработен и внедрен в практиката е фотографски метод за филтрация чрез проявяване на детайлите при работа със слабовидими криминалистически обекти. Проведени са първите криминологически изследвания по проблемите на рецидивната престъпност, противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, подкупите и други престъпления и антиобществени прояви.

Вторият период е от 1976 до 1985 г. и е свързан със сериозни научни изследвания, подготовка и защита на кандидатски дисертации, хабилитиране на част от научните сътрудници. През този период е закупена и внедрена в експертната практика нова съвременна физико-химическа апаратура, видео-фото- и звукоанализираща техника, специализирани персонални компютри и много други.

Голямо внимание е отделено на изучаване вида и механизма на образуване на различни видове следи и веществени доказателства. За целите на съдебномедицинските и криминалистическите изследвания са разработени специфични методи, съобразно с изискванията на оперативната практика за експресност и недеструктивност. Внедрени са серия от електронномикроскопски методики за изследване на косми, сперма, механоскопни следи от различни инструменти и много други. Постигнато е двукратно намаляване количеството и влиянието на външните фактори при анализ на суха човешка кръв и определяне на груповата принадлежност на следи от нея. Положени са основите на ботаническата експертиза на растителни обекти, иззети от местопроизшествия, от дрехите на потърпевши и заподозрени лица, както и на лекарствени средства и дроги, изготвени от самозвани лечители.

През тези години се извършват и най-значимите разработки в областта на оперативно издирвателната работа, охраната на обществения ред и безопасността на движението.

Третият период е след 1986 година, когато Институтът има вече богат изследователски и практически опит, както и многократно увеличен обем на експертната работа. С ускорени темпове се усвояват съвременни серологични, цитологични и електрофоретични методи на криминалистическата експертна практика. Лабораторията по токсикохимически изследвания успешно внедрява и прилага методите за откриване, качествено и количествено определяне на отровни и силнодействащи упойващи вещества, изследване на вътрешни органни части на хора и животни, доказване на несвойствени примеси, умишлено внесени в храни. хранителни продукти, напитки и други. Повишени са възможностите за анализ на лекарствени средства и пестициди чрез прилагане на пълни системни ходове. Положително е развитието на почерковата и техническата експертиза на документи. Разширени са съществуващите и са въведени нови методи за идентифициране автора на анонимен текст, успешно се разработиха методики за установяване на фалшиви банкноти и ценни книжа, позволяващи комплексен анализ на багрилните и безцветните компоненти на пишещите средства. Като ново направление се утвърждава криминалистическата фоноскопия. Разработените програми за анализ на звукозаписи са наше собствено постижение в идентификацията на човек по говорен сигнал.

С по-голяма практическа насоченост са изследванията на научните сектори на НИКК- МВР. Разработени са конкретни теми, свързани с наркоманията и наркотрафика в България, изготвянето на психологически профили при издирване на извършители на тежки престъпления, ПТП с деца и юноши и други. Последните години на този период са свързани и с разкриване на някои нови направления за работа със следи и веществени доказателства –течна хроматогpафия, денситометрия, лазерна техника, ДНК анализ, идентификация по словесни описания и други. Разработени са проблемите на организираната престъпност, спекулата, корупцията, охраната на обектите в условията на приватизацията.

Научноизследователският институт по криминалистика и криминология, като централно поделение в структурата на Министерството на вътрешните работи, носи определена отговорност и за състоянието на работата на регионалните научно-технически лаборатории (НТЛ). Резултатите от работата на тези лаборатории са тясно свързана с цялостната експертна и организационно - методическа дейност на Института, която включва обучение на експертите-криминалисти, осигуряване на специална техника за оглед на местопроизшествия и изследване на следи и веществени доказателства, конкретна помощ за разкриване на тежки криминални и крупни икономически престъпления.

Много съществен момент в работата на НИКК е неговата публицистична дейност. През целия период от създаването на Института до днес са отпечатани над 100 монографии и студии в областта на криминалистиката, криминологията, оперативноиздирвателната работа, охраната на обществения ред и безопасността на движението. Основно научно издание на НИКК са неговите "Трудове", които съдържат както научни публикации, така и съществени експертни методики с подчертан научно-приложен характер. Изключително полезна информация за работата на нашите и чуждестранните полицейски органи във всички аспекти на тяхната дейност е систематизирана в повече от 100 броя Информационни бюлетини, които са едно от най-често използваните издания на Института. Безспорните успехи на НИКК при МВР до голяма степен се дължат и на международните контакти на неговите сътрудници. Оценките, които дават гостуващите у нас специалисти, са положителни. Широките познания и опит в различни области на науката и техниката са основа за бързо и успешно усвояване на някои нови методи за анализ на наркотици, лекарствени препарати, неизвестни вещества и биологични продукти. Особено важни са тези криминалистически изследвания, които.имат идентификационно значение и които най-добре биха подпомогнали оперативните и следствените служби за издигане и проверка на онези версии, които доближават бързо органите на разследването до предполагаемите извършители на престъпления.