МВР

 

    

                                                       

 

Сектор „Наркотици” при НИКК завърши работата по проект кофинансиран от Европейския съюз по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България и Сърбия.

Темата на проекта е „Укрепване на криминалистичния капацитет на сръбската и българската полиция в борбата срещу организираната престъпност и трафика на наркотици” и беше реализиран в рамките на 18 месеца в периода 08.08.2011 г. до 07.02.2013 г.

Бюджетът на проекта е на обща стойност 582 283,78 евро, като 85 % се кофинансира от EС, а 15 % е от национално съ-финансиране.

 

Сумата за Р.България е 273 778.94 евро.

Водещ партньор по проекта е националният криминалистичнo-технически център при Министерство на вътрешните работи на Р.Сърбия.


Обща цел на проекта:

 


Борба против трансграничната престъпност в съответствие с Националната стратегия за борба против наркотиците на Р.България и Националната стратегия за борба против организираната престъпност на Р.Сърбия.


Специфична цел:

 

Повишаване на криминалистичния капацитет, което се осъществява чрез обзавеждане на криминалистическите лаборатории в пограничните райони, усвояване на нови методи за анализ и обучение на полицейските служители.

 


Проведени дейности по проекта:

1. Създаване на пет регионални лаборатории за анализ на наркотични вещества в ОД на МВР гр. Видин, гр.Монтана, гр.Перник, гр.София и гр.Кюстендил чрез доставка на аналитично оборудване на всяка една от пограничните лаборатории, както следва:
- По един брой газов хроматограф комплектован с безмаслен въздушен компресор;
- По два броя лабораторни вазни- аналитична и прецизна;
- Аксесоари за извършване на тънкослойна хроматография.

 

2. Усилване на капацитета на сектор „ Наркотици” при НИКК-МВР чрез доставка на нова аналитично-идентификационна техника:
-Един брой газов хроматограф-масспектрометър;
-Един брой газов хроматограф.

 

3. Обзавеждане на лабораторията за физикохимични изследвания на Националния криминалистичен център, отдел при полицейския участък в гр.Ниш чрез доставка на пълен набор от аналитична техника: течен хроматограф, газов хроматограф, газов хроматограф-масспектрометър и инфрачервен спектрофотометър с микроскоп.

 

4. Закупуване на полеви наркотестове за нуждите на полицейските служители в регионалните погранични дирекции и изготвяне на наръчник за използването им.

 

5. Обучение на полицейски служители от двете страни за работа с полевите тестове в семинари, които бяха проведени в градовете Ниш, Бор и Лесковац в Р.Сърбия и градовете Перник и Монтана в Р.България.

 

6. Създаване на база данни за информация, относно съдържанието на изследваните наркотични вещества. Внедряване на базата данни в сектор „ Наркотици” при НИКК-МВДР и в криминалистическата лаборатория в гр. Ниш. Проведено обучение на експерти криминалисти от двете лабораториии за работата със създадената информационна система.

Постигнати резултати от проекта:

Възможност за бърза и достоверна детекция на наркотични вещества при огледи на местопрестъпления.
Откриване и анализ на наркотици в иззети обекти.
Ефективна и качествена работа на криминалистическите лаборатории.
Извършване на количествени и сравнителни анализи на наркотични вещества.
Създаване на база данни за състава на психоактивни контролирани вещества.
Координация и бърз обмен на информация между криминалистическите лаборатории.


 

Значимост на проекта

Мониторинг на пътя на наркотиците и активен принос на криминалистическите лаборатории в борбата с контрабандата на наркотични вещества.
Засилване на взаимодействието между криминалистическите лаборатории.
Повишаване сигурността на пограничните райони и предотвратяване на трансграничната организирана престъпност, свързана с трафика на наркотици.
Укрепване сътрудничеството между правоохранителните служби на Р.България и Р.Сърбия.

    

 

Проектът беше награден през месец октомври 2015 г. от Управляващия орган със сертификат за „Най-добри проектни практики по програмите за европейско териториално сътрудничество 2007-2013”.

Certificate_new 
photo6  photo1  20151013_134310_new1