МВР

ОД Монтана

 

07 февруари 2006

Зонално жандармерийско управление -гр. Монтана, ул. ”Граф Игнатиев” №34

   Зонално жандармерийско управление - гр. Монтана е разкрито на 07.03.2002 г. със заповед на Министерството на вътрешните работи. То е звено към Дирекция „Жандармерия” към Главна дирекция "Охранителна полиция". 
   Зонално жандармерийско управление - гр. Монтана е специализирана, високо мобилна структура с полицейски правомощия. Звеното е със зона на отговорност и действие на територията на административните области Монтана, Видин и Враца. Самостоятелно и във взаимодействие с други структурни звена на МВР изпълнява основно следните задачи: 
- подпомага органите на главните и областните дирекции по опазване на обществения ред; 
- участва в опазването на обществения ред при провеждане на масови мероприятия; 
- осъществява дейности по възстановяване, поддържане и опазване на обществения ред при масови безредици; 
- участва в опазването на обществения ред при кризи от различен характер;
- участва в полицейски операции на главните и областните дирекции;
- осъществява охрана и оперативно обезпечаване на стратегически и особено важни обекти; 
- осъществява охрана на специални товари, опасни товари и ценни пратки на територията на страната, когато им е възложено със закон или на договорен принцип; 
- съдейства на други държавни органи или длъжностни лица, когато противозаконно се пречи на тяхната дейност;
- събира, обработва, използва и предоставя информация, придобита при или по повод изпълнение на нормативно определените му дейности.
 - осъществява превантивна информационо-анлитична дейност по предотвратяване
и пресичане на престъпления и опазване на обществения ред на територията на железопътната инфраструктра и железопътния транспорт;


           

 
Изображения

 23 април 2019 | 11:44