МВР

ОД Монтана

 

11 януари 2022

Увеличение на пожарите през изминалата 2021 г. отчитат от Регионалната дирекция на ПБЗН в гр. Монтана

  1 703 произшествия са посетени от звената на РД ПБЗН Монтана през 2021 г. Един процент от тях - 17 броя са били лъжливи сигнали.
  Противопожарните екипи са ликвидирали 1 123 пожари, което е 62,17 % от всички произшествия. От тях 193 са пожарите с нанесени преки материални щети, 930 пожара са без нанесени преки материални щети. За сравнение през 2020 г. са възникнали с около 300 пожара по-малко. /Общият им брой е 853 – 169 пожара с преки материални щети и 684 без нанесени преки материални щети/. През последните 5 години се наблюдава променлива тенденция за броя на регистрираните пожари, като най-големият брой е отчетен през 2019 г. – 1 575. Намаленият брой пожари през 2020 г. се дължи както на метеорологичната обстановка, така и на епидемиологичните мерки за спиране на заразата от COVID-19.
 Най-много пожари със загуби /48,7% /от всички пожари с материални щети са възникнали в обекти на жилищно стопанство, дейности и домакинства / 94 /. Процентът се запазва в сравнение с предходните години. На второ място по брой се нареждат пожарите в транспорта, складирането и пощите /45/ - 23,30 %.
Следват пожарите в обекти на селското и рибно стопанство / 25 / - 12,95%. Четири пожара е имало в обекти за търговия и ремонт (2%). Три пожара в обекти на преработващата промишленост (1,55%), същият е броят и в обекти от горското стопанство. Шест пожара е имало в обекти на водопровод, канализация и сметосъбиране (3,1%), 3 пожара в обекти на енергетиката, два пожарите в обекти за хотелиерство и ресторантьорство. В обекти за хуманно здравеопазване и социална работа е имало 2 пожара. По един пожар е имало в обекти свързани с издателство, медии, и далекосъобщения, образование, както и култура спорт и развлечения.
 Високият процент на пожарите в жилищните сгради и транспортните средства се запазва през годините. Тази тенденция продължава най-вече поради липсата на противопожарен контрол в тях и въпреки кампаниите за превенция и информираност на населението от страна на органите за ПБЗН.
 Най-чести причини за възникване на пожари с материални загуби през 2021 г. са късо съединение – 65 броя (33,68%) и небрежност при боравене с открит огън - 54 броя (27,98%). При техническа неизправност са възникнали 14 пожара (7,25%). От неправилно ползване на отоплителни уреди - 13 пожара (6,74%). След самозапалване са възникнали 11 пожара (5,7 %), а умишлено са причинени 10 пожара (5,18 %). В процес на установяване са причините за 7 пожара (3,63%). При неправилно ползване на нагревателни уреди, както и при строителна неизправност са получени сигнали за 6 пожара (3,11%). През 2021 година 5 пожара са възникнали след огневи работи (2,59%). При детска игра и природни явления е възникнал един пожар (по 0,52%).
 През 2021 г. са извършени 120 спасителни дейности, в това число и помощ на други РСПБЗН. Извършени са обще 435 дейности по оказване на техническа помощ и 8 дежурства с пожарна и спасителна техника по време на спортни и културни мероприятия, като автокрос, футболни мачове, състезания с лодки, концерти, празненства и др.
 При пожари през 2021 г. са загинали 3-ма души, като за 2020 г. те са били 5-ма, през 2019 г. също са загинали 5-ма души, през 2018 г. те са били 2-ма а през 2017 г. те са отново 2-ма. Няма съществена разлика в броя на загиналите през последните пет години, като въпреки проведените разяснителни процедури преди и по време на отоплителния сезон продължават да се пренебрегват мерките за пожарна безопасност по домовете. Най-често загиналите са възрастни и/или трудно подвижни хора, като тази тенденция се запазва поради демографската криза в областта и застаряването на населението. Голяма част от тези възрастни хора са също така и самотно живущи, което е предпоставка за тяхната безпомощност при пожар.
Пострадали при пожари през 2021 година са 4-ма души, точно по толкова са те и през 2020 г., 2019 г. и 2018 г., а за 2017 г. пострадалите са 5-ма. Причините са главно като при загиналите, с тази разлика, че пострадалите са били изложени на вредните въздействия на пожара за по-кратък период от време.
Интензивността на произшествията през изминалите пет години е както следва: 4,67 през 2021 г.; 3,76 за 2020 г.; 6,12 за 2019 г.; 4,83 за 2018 г. и 5,52 за 2017 г. Интензивността на произшествията в РДПБЗН Монтана е променлива, като зависи от фактори като демографския състав на населението, култура по спазване на противопожарните мерки, специфика на поминъка в района, климат и природни катаклизми и други.
През 2021 г. в РДПБЗН Монтана няма трудови злополуки със служители при изпълнение на служебните им задължения, което е положителна тенденция, запазваща се в дългосрочен план.
Изображения

 11 януари 2022 | 17:10