МВР

ОД Монтана

 

06 април 2021

Паленето на сухи треви създава опасност от възникване на пожари

  С настъпването на пролетта събраните през зимата отпадъци и тези, останали след почистването на домовете и дворовете, се изнасят и най-често се запалват. Много често никой не си задава въпроса дали това е пожаробезопасно. От началото на месец март т.г. до момента в областта от пожари са унищожени около 4 000 дка сухи треви. През 2020 г. броят на възникналите пожари с нематериални загуби / запалвания на сухи треви/ в областта е 684.
  Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” припомня противопожарните изисквания, които гражданите трябва да спазват:
- Не бива да се палят отпадъци в близост до сгради. Паленето на открито и отдалечено място също крие опасност от възникване на пожари при наличие на тревна растителност около мястото на запалване.
- При наличие на силен вятър паленето е рисковано.
- Липсата на предварително подготвени пожарагасители, съдове с вода, метли-тупалки допълнително увеличава възможността за неприятни последици.
Особено опасни са запалванията на сухи треви в близост до горски площи, които причиняват основно пожарите в горите. Тези пожари стават причина за унищожаването на иглолистни и широколистни горски масиви. Безотговорното палене на суха трева води до възникването на пожари и в зърнени и фуражни култури.
  Съгласно нормативните уредби паленето на сухи треви и стърнища е абсолютно забранено, а извършителите са подложени на строга административно-наказателна отговорност.
  Нормативните документи, регламентиращи дейността са:
Наредба № 8121з-968 от 10.12. 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи
Чл. 12. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:
1. паленето на стърнища и други растителни остатъци;
2. използването на открити огнеизточници
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 125, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи и § 1, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.
Закон за Министерство на вътрешните работи
/Обн. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014 г./
Чл. 265.(1) Ръководителите на държавни органи, организации и юридически лица и гражданите, които виновно не са изпълнили задълженията, предвидени в този закон или в подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказват с глоба от 200 до 2 000 лв.
(2) За маловажни нарушения по ал. 1 органите на МВР налагат глоба в размер от 50 до 100 лв.
Наредба за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Монтана /приета с решение №360/27.11.2012 Г./
Чл.11. Забранява се изгарянето на стърнища, суха трева, растителни и други горими отпадъци и остатъци в земеделски земи, слоговете, крайпътните ивици, площи между жилищни, стопански и промишлени сгради, както и в свободните дворни площи.
За нарушение разпоредбите на тази Наредба на виновните физически лица се налага парична глоба от 50 до 500 лв.
За нарушение разпоредбите на тази Наредба на еднолични търговци и юридически лица се налага парична глоба от 100 до 1 000 лв.
Още съвети за пожарната безопасност на интернет адрес:
https://www.nspbzn.mvr.bg/Pravila_povedenie/Merki/default.htm


Изображения

 07 април 2021 | 10:04