МВР

ОД Монтана

 

10 март 2020

Отчет-анализ за дейността на ОДМВР Монтана през 2019 г.

  Анализът на статистическите данни за престъпността през 2019 г. показва относителна стабилност и устойчивост в нивото на регистрираните общо криминални престъпления, като се отчита незначителен спад. През изтеклата година в ОДМВР Монтана са регистрирани общо 2 030 престъпления спрямо 1 970 за 2018 г., от които по криминална линия – 1 652 /спрямо 1 676 за 2018 г./, а по икономическа 378 /спрямо 294 за 2018 г./. Данните показват незначителен ръст от 3 % на регистрираните престъпления, като по криминална линия се отчита намаление с 1,4 %, а при престъпленията по икономическа линия - увеличение с 22 %. За областта коефициентът на криминална престъпност е 1 274 престъпления на сто хил. души, а коефициент за 2018 г. е 1 292, при среден за страната 1 102 пункта.

  Структурата и интензивността на регистрираната престъпност на територията на ОДМВР – Монтана е както за предходната 2018 г. - 80/20 е съотношението на общо криминални престъпления спрямо икономическите. Сравнително равен дял заемат общоопасните престъпленията - 39 % и тези против собствеността с 38 %, престъпленията против личността са с дял от 8 %, другите криминални престъпления - 15 %.
Най-много престъпления през годината са регистрирани в населените места на територията на община Монтана – 644, на следващо място са общините Лом – 414 и Бойчиновци-181, Вълчедръм - 158 и Берковица - 156. Най-малко престъпления са регистрирани в общините Чипровци и Георги Дамяново, съответно 46 и 57.
Коефициентът на криминалната престъпност по общини на територията на обл. Монтана през 2019 г. е 15,6 престъпления на 1 000 жители, като в общ. Георги Дамяново е 20.57, а в общ. Бойчиновци и общ. Брусарци от 19.00 пункта. Най-малък коефициент на престъпност през годината има на територията на община Берковица – 8,3 пункта.

  Престъпленията против личността представляват около 8 % от общо регистрираните престъпления. /116 бр. при 123 бр. за 2018 г./. При тях се отчита спад от около 6 %, спрямо предходната 2018 г., както и при разкриваемостта - спад на около 6 %.

  През 2019 г. на територията на ОДМВР-Монтана не са регистрирани умишлени убийства, при 2 през 2018 г. При блудствата през 2019 г. се отчита спад при 4 през 2019 г. срещу 7 за 2018 г. При изнасилванията през 2019 г. се отчита ръст на престъпленията, при 5 и само 1 за 2018 г. При телесните повреди се отчита паритет при 63 престъпления за 2019 г. при 64 за 2018 г.

  Престъпления против собствеността - заемат 38% от общо регистрираните криминални престъпления през 2019 г. /626 бр. при 778 за 2018 г./. При тях се отчита спад с 19% спрямо 2018 г., при разкритите престъпления - ръст с около 13 %. Запазва се броят на регистрираните грабежи /15бр. при 14 бр. за 2018 г./. Намаление от 20% има при кражбите /508 при 642 бр. за 2018 г./ Намаление има и при кражбите на вещи и части от МПС. /20 при 23 за 2018 г./ Запазва се броят на измами /35 при 36 за 2018 г./.

  Престъпления против стопанството, финансовата, данъчната и осигурителната система - около 19 % от общо регистрираните. Отчита се значителен ръст от 28 % при регистираните престъпления и ръст над 1,3 пъти при разкриваемостта в сравнение с 2018 г. /378 при 294 за 2018 г., като разкртите са 208 при 91 за 2018 г./. Установените щети са в размер на 2 400 000 лева, при 1 576 000 за 2018 г. При регистрираните престъпления против стопанството, по чл. 219-249 от НК, се отчита увеличение с около 30 %. При документните престъпления, по чл.308-319 от НК, се отчита ръст с 15%. При документните престъпления, по чл.308-319 от НК, се отчита ръст с 15%, сравнено с предходната 2018 г.
 
 Общоопасните престъпления са 39 % от общо регистрираните престъпления през 2019 г. на територята на ОДМВР Монтана. При тях се отчита 8 % ръст на този вид престъпност сравнено с предходната 2018 г. /640 бр. при 592 бр. за 2018 г./. При палежите се отчита запазване на нивото спрямо 2018 г. /54 при 52 за 2018 г./. При посегателствата спрямо МПС - спад от около 1,4 пъти спрямо предходната 2018 г. / 11 при 26 /. При престъпленията, свързани с наркотици, нивото на престъпност се има ръст от около 18 %. /85 при 72 за 2018 г./. При престъпленията, свързани с използване на чужди или подправени регистрационни табели за МПС, престъпление по чл.345, 345а от НК, се отчита незначителен ръст от около 7,5 % в сравнение с предходната 2018г. /272 при 253 за 2018 г./.

  През 2019 г. са разкрити 797 престъпления, което съставлява 48,24 % от общия брой престъпления – 1 652, за същия периода на 2018 г. са разкрити 657 престъпления, което съставлява 39,20 % от общия брой престъпления – 1 676 бр.
Във всички Районни управления се отчита ръст в разкриваемостта през годината, най-голям в РУ Върщец - 29 % и най-малък в РУ Лом - около 5%.
  В изпълнение на мероприятията за противодействие на конвенционалната престъпност през 2019 г. са планирани и проведени 795 СПО по противодействие на конвенционалната престъпност. Установени са 334 издирвани лица, осъществени са 172 срещи с прием на граждани от началниците на РУ в малките и отдалечени населени места. 1 638 срещи са проведени с органите за местно самоуправление. Мобилните екипи са посетили 246 населени места, при които са проведени срещи с населението. Продължава доброто взаимодействие и координация между ОДМВР Монтана и ЗЖУ Монтана по планиране на съвместни действия, ефективно полицейско присъствие на обществени места, в малките населени места, по опазване на обществения ред при спортни мероприятия и опазване на селскостопанската продукция.
  През 2019 г. са установени 997 извършители, срещу 775 извършители през 2018 г.
 При разкриваемостта на престъпленията против личността се запазва нивото на разкриваемост от около 23 %. През годината са разкрити 253 престъпления против собствеността, спрямо 224 за същия периода на 2018 г. Данните показват ръст около 10 % при разкритите престъпления против собствеността. От общо регистрираните икономически престъпления са разкрити 208 икономически престъпления, докато през 2018 г. са разкрити 91. От началото на 2019 г. са регистрирани 119 престъпления, свързани с търговия и съхранение на акцизни стоки без бандерол. Структурите на ОДМВР-Монтана и Агенция „Митници“ - МФ, самостоятелно и съвместно са иззели: цигари – 80 412 къса, /при 177 503 къса за 2018 г./ и нарязан тютюн е 817 кг, /към 861 кг/, при иззетия етилов алкохол с чист алкохолен градус за 2019 г. количеството е 467 л., при 248 л. за 2018 г. Няма иззети горива за календарната 2019 г.
 В резултат на проведени СПО през 2019 г. са иззети: марихуана – 3,1 кг.; канабис, зелена маса – 63 кг.; канабис, бр. стръкове – 69 бр.; синтетични наркотици /амфетамин/ - 0,25 кг.; синтетични наркотици / амфетамин таблетки /- 71 бр.; метамфетамин – 0,0195 кг. ; екстази /таблетки/ - 1 бр. От началото на 2019 г. съгласно данните на статистиката са регистрирани 85 престъпления при 72 през същия период на 2018 г.
  През отчетния период на отчет в ДПС са водени 175 малолетни и непълнолетни лица. През годината 36 лица са взети на отчет /35 за извършени престъпления и 1 на други основания/. Снети от отчет са 36 лица, от които 25- поради поправяне и 11 - поради навършване на пълнолетие и предаване на оперативен работник за наблюдение и 1 бр., изпратени на други поделения. В края на отчетния период са останали 138 лица, които са разпределени по възраст -малолетни - 27 лица, непълнолетни - 111 лица. През 2019 г. на територията на ОДМВР – Монтана са разкрити 1 038 престъпления, от които подрастващи са извършили общо 148 престъпления /непълнолетни са извършили 97, а малолетни – 51 престъпления/, което е 14,26 % от всички извършени престъпления. За сравнение през 2018 г. са разкрити общо 819 престъпления, от които 100 са извършени от непълнолетни и 53 от малолетни лица, което е 18.68% от всички извършени през периода престъпления.
  Данните показват, че през 2019 г. делът на детската престъпност за ОД МВР-Монтана е намаляла с 4.42% спрямо 2018 г. Установените извършители за 2019 г. са 106 непълнолетни и 55 малолетни лица, което прави 16,14% от всички установени извършители, които са 997 лица.
 В структурата на извършените от малолетни и непълнолетни лица, престъпления за поредна година доминират престъпленията против собствеността / чл.194-чл.197/. За 2019 г. има четири разкрити престъпления по чл. 354а от НК/производство, притежание и разпространение на наркотични вещества.
По отношение на установените извършители на престъпление, се наблюдава следното:
- установени малолетни извършители за 2019 г. – 55 срещу 53 за 2018 г. или като процентно съотношение 5.51% от общо установените извършители за 2019 г. срещу 6.83% за 2018 г. намаление от 1.12%,
- установени непълнолетни извършители за 2019 г. - 106 срещу 77 за 2018г. или като процентно съотношение 10.63% от общо установените извършители за 2019 г. срещу 9.93% за 2018год. увеличението е от 0.7%.
През отчетния период обект на престъпление са били 45 /23 малолетни и 22 непълнолетни/ лица. По-голямата част от случаите са по чл. 191, ал. 1 – съпружески живот с лице под 16 години. ИДПС при ОД МВР – Монтана са подали 8/осем/ сигнала с оперативна стойност. При възникнала необходимост им е оказвана методическа помощ от страна на ИБППМН.

Резултати от работата по разкриване на престъпна дейност с широк общестевен отзвук

1. Извършено престъпление по чл. 209 от НК - телефонна измама в гр. Монтана на пенсионер, при която е отнета сумата от 4 000 лв., 2 000 евро и златни накити. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Монтана. От проведените ОИМ и процесуално-следствени действия е установен извършителят – жител на гр.Лом, спрямо когото е взета мярка за неотклонение „подписка“, а част от парите и вещите са върнати на потърпевшия.

2. Извършено престъпление по чл. 333, във вр.с чл. 331, ал. 1 от НК - палеж на лек автомобил „Волво ХС 90” със софийска регистрация. Деянието е извършено 07.10.2019 г., в гр. Монтана на ул. „Васил Левски”, като МПС-то се е помещавало в гаражна клетка на адреса и е собственост на местен жител. При проведени ОИМ, намерени веществени доказателства, предприети действия и в хода на работа по делото, е установен извършителят - криминално проявен жител на с. Смоляновци, общ. Монтана. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 333, във вр. с чл. 331, ал. 1 от НК по описа на РУ Монтана. Извършителят е задържан в следствен арест.

3. Образувано досъдебно производство в РУ Берковица по чл. 167, ал. 2 от НК, относно престъпление против политическите права на гражданите и осъществен състав на престъплението относно това, че който предложи или даде на другиго имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия се наказва с лишаване от свобода и глоба. Деянието е и по повод на проведените избори за гласуване за кандидат и партия за Европарламент на 26.05.2019 г. в с. Мездрея, общ. Берковица. Лицето, протичащо по досъдебното производство, е местен жител.

4. На 30.10.2019 г. в сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР-Монтана е получена информация, че 48-годишен монтански жител има намерение да закупи голямо количество нарязан тютюн без български акцизен бандерол от гр. Бяла Слатина, който да транспортира с личния си автомобил до гр. Монтана. Криминалистите са създали организация за спиране на извършителя. На 30.10.2019г. около 08.00 часа в с. Крапчене е спрян за проверка лек автомобил "Ауди А4", собственост и е управляван от въпросния жител. При извършено претърсване и изземване в автомобил са намерени и иззети 16 найлонови чувала, съдържащи нарязан тютюн, без български акцизен бандерол, с общо тегло 160 кг. Местопроизшествието е посетено от ДОГ при ОДМВР-Монтана. Образувано е ДП в ОДМВР-Монтана за извършено престъпление по чл. 234 от НК.

 През отчетния период 702 служители от охрана на обществения ред са участвали в проведените 327 специализирани полицейски операции по отделни направления. На основание чл. 65, ал.2 от ЗМВР са предупредени 1 060 лица спрямо 964 лица през 2018 г. и са отдадени 144 полицейски разпореждания по чл. 64 от ЗМВР спрямо 159 за 2018 г. Служителите от ООР са извършили проверки на 33 244 лица, спрямо 35 181 лица през 2018 г. за установяване на самоличност, в резултат на което са установили 20 лица, обявени за издирване спрямо 16 през 2018 г. Проверили са 7 166 ППС спрямо 9 308 ППС през 2018 г., при което са установили 2 МПС, обявени за издирване. През отчетния период служителите от ООР са връчили: 841 - НП по ЗДвП спрямо 949 бр. през 2018 г., 1 108 - призовки, възложени от съд или орган на ДП спрямо 1091 бр. през 2018г. и 19 ел. фиша. През годината се запазват резултатите в дейността по контрол на спазването на административните разпоредби, предвид на което за установени различни нарушения на територията на ОД на МВР-Монтана, от служителите по ООР са съставени 4 939 АУАН, спрямо 4 805 АУАН 2018 г.

 През 2019 г. в ОДМВР-Монтана и принадлежащите й РУ е проведено разследване по общо 3 817 досъдебни производства срещу 3 459 досъдебни производства за 2018 г. - или намаление с 10 %. Наблюдава се увеличение на досъдебните производства, изпратени с мнение за предаване на съд и увеличение на прекратените ДП. Увеличение има при спрените ДП. 36 досъдебни производства са изпратени с мнение по компетентност на други разследващи органи. В законоустановените срокове са приключени всички 2 611 ДП, изпратени със съответното мнение в компетентната прокуратура. На производство в края на м. декември 2019 г. са останали неприключени 1206 бр. досъдебни производства. През 2019 г. на територията на обл.Монтана са отчетени осъдени за 2019 г. 588 лица, при 628 лица за 2018 г. През 2019г. са върнати за допълнително разследване общо 7 бр. ДП срещу 26 ДП през сравнителния период на 2018г.
 За отчетния период от служителите на група “Миграция” при ОДМВР -Монтана са извършени регистрации на 4 945 чужденци /срещу 5 632 за същия период на 2018 г./, като същите са отседнали както следва: 4 812 в хотели и места за подслон и 103 на частни адреси /срещу 5 480/152 за същия период на 2018 г./. За периода на 2019 г. са съставени общо 9 бр. АУАН по ЗЧРБ и ЗБЛД, като в сравнение с предходния период те са били 14 бр. През 2019 г. на територията на ОД ВМВР Монтана са проведени общо 63 СПО, по линия „Миграция“, спрямо 36 за 2018 г. Установени са две лица - незаконно пребиваващи чужденци на територията на Р. България, след изтичане срока на разрешено краткосрочно пребиваване.
 П рез 2019 г. са издадени общо 10 852 лични карти, 7 486 паспорти и 6 851 СУМПС.
Изображения

 10 март 2020 | 15:57