МВР

ОД Монтана

 

24 март 2020

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

  След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:
  Променя се формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg.
  Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.
Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.
  Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

  Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 20 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

През контролно-пропускателните пунктове ще бъдат пропускани земеделски производители и животновъди

 Земеделски стопани и животновъди ще бъдат допускани до ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, както и до животновъдни обекти, пчелини и водни обекти за отглеждане на аквакултури за извършване на необходимите мероприятия по сеитба, пръскане, почвообработка, грижи за животните, рибата и други.
 За тази цел всички земеделски стопани и животновъди ще се пропускат през КПП след представяне на попълнената декларация, както и на един от следните документи:
1. Удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година важи заверката и за 2019 г. или
2. Служебна бележка, издадена от земеделски производител, удостоверяваща че преминаващото лице е негов служител или
3. Удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).
  Ще се допуска преминаването на превозни средства, които превозват семена, посадъчен материал, торове, препарати, полева техника, фуражи и други, необходими за извършване на земеделските, животновъдните и рибовъдните дейности.
 Земеделските стопани и животновъди ще бъдат допускани до областните центрове при необходимост от подаване на документи в ОД „Земеделие”, ОС ”Земеделие”, ОД на ДФ”Земеделие” и Областните дирекции по безопасност на храните, или при необходимост от посещение на агро-аптеки, магазини за резервни части, техника и оборудване, както и други, необходими за осъществяване на земеделска дейност.
Прикачени документи deklaracia   (docx - 14,00KB) - 01 апр 2020 14:44
Изображения

 06 април 2020 | 14:38