МВР

ОД Монтана

 

13 март 2019

Допълнителното вписването на екологичната категория на двигателя в свидетелството за регистрация на превозните средства не е задължително!


В Република България има регистрирани автомобили, които са стари и не са произведени в съответствие с изискванията за екологична категория на двигателя.
В свидетелствата за регистрация на внесени у нас употребявани автомобили може да липсва информация за екологичната категория, поради което тя не е отразена в българското свидетелство за регистрация.
Този проблем не съществува за новите превозни средства. Те се регистрират след представяне на сертификат за съответствие, издаден от производителя. В този сертификат е записана и екологичната категория на двигателя, която е в съответствие с европейските изисквания.
Съгласно чл.54, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, размерът на данъка се определя от общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.
Когато в регистъра няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че то е без екологична категория. Екологичната категория на двигателя, може да бъде вписана допълнително, по желание на собственика, след определянето й от производителя на превозното средство.
С приетите промени на чл.55, ал.1 от ЗМДТ, обнародвани в ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, като екологичният се определя от общинския съвет, в зависимост от екологичната категория на автомобила в следните граници:
 
Екологична категория Коефициент
без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2" 1,10 - 1,40
"Евро 3" 1,00 - 1,10
"Евро 4" 0,80 - 1,00
"Евро 5" 0,60 - 0,80
"Евро 6" и "ЕЕV" 0,40 - 0,60
Изображения

 13 март 2019 | 11:33