МВР

ОД Монтана

 

12 ноември 2020

БЪДИ ПОДГОТВЕН, НЕ ПОЗВОЛЯВАЙ ЗИМАТА ДА ТЕ ИЗНЕНАДА!

ПРЕПОРЪКИ И ИЗВАДКИ ОТ ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ДЕСЕТ ПРЕПОРЪКИ  
1. Пътувай с технически изправно превозно средство.
2. Използвай подходящи за зимни условия гуми или с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм.
3. Преди път провери резервната гума, маслото, светлините, стъклопочистващата и отоплителната система.
4. Замени всички замръзващи течности с подходящи за зимата.
5. Оборудвай се със светлоотразителна жилетка и обезопасителен триъгълник, провери  преминат ли е преглед на пожарогасителя, прегледай съдържанието на аптечката и срока на годност на медикаментите.
6. Подсигури се с буксирно въже, лопата, а ако пътят е дълъг, вземи одеяло, вода и храна, зарядно за телефон.
7. Винаги потегляй с пълен резервоар с гориво и съобщи на близките си къде отиваш.
8. Преди път провери проходимостта на маршрута, осведоми се за обходните варианти.
9. Движи се със съобразена скорост и спазвай по-голяма дистанция.
10. При нужда първо потърси помощ от компетентните органи.


ИЗПРАВНОСТ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

 Спирачната система трябва да е изправна (чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП – Движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат технически изправни);
 Фаровете, стоповете, габаритите, мигачите трябва да са чисти, видими, регулирани и в изправност (чл. 100, ал. 4, т. 2 от ЗДвП – Водачът на моторното превозно средство е длъжен да поддържа устройствата за осветяване и светлинна сигнализация при маневри чисти, видими, регулирани и в изправност);
 три- и четириколесното МПС трябва да е оборудвано с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗДвП).
Принудителни административни мерки:
Когато пътното превозно средство е технически неизправно, то временно се спира от движение до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а“ от ЗДвП).

Санкции:
При управление на технически неизправно ППС глобата е: 
50 лв. – при констатирани незначителни неизправности;
200 лв. – при констатирани значителни неизправности;
500 лв. – при констатирани опасни неизправности (Чл. 179, ал. 6 от ЗДвП, нова, ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.).

Отнасят се за НЕИЗПРАВНИ:
 Спирачна система;
 Фарове, стопове, габарити, мигачи; 
 Липса на обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка.

ПОДДРЪЖКА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
 Поддържай стъклата и огледалата чисти (чл. 100, ал. 4, т. 3 от ЗДвП).
 Провери изправността на чистачките и стъклопочистващата система и подмени перата. Вече падат мъгли и слани, валят дъждове и пада сняг;
 Провери работи ли парното;
 Напълни резервоарчето с незамръзваща течност за чистачки;
 Смени водата с антифриз.
 Поддържай табелите с регистрационния номер чисти и не допускай поставянето върху тях на никакви предмети, материали и вещества (чл. 100, ал. 4, т. 1 от ЗДвП).
Глобата за техническа неизправност е:
1. петдесет лева за незначителни неизправности;
2. двеста лева за значителни неизправности;
3. петстотин лева за опасни неизправности (чл. 179, ал. 6 от ЗДвП).

Отнася се за:
 Изправността на чистачките;
 Изправността на инсталациите в автомобила и
 други технически неизправности.
При управление на превозно средство с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен номер, включително и в нарушение на чл. 100, ал. 4, т. 1, глобата е 50 лв. (Чл. 183, ал. 4, т. 11).

Отнася се за:

 Нечетлив или закрит регистрационен номер на МПС;
 Регистрационен номер, върху който са поставени предмети, материали и вещества;
 Замърсен регистрационен номер на МПС.

В останалите случаи глобата е 20 лв. (чл. 185 от ЗДвП).
Отнася се за:
 Мръсни стъкла и огледала.

СЪСТОЯНИЕ НА ГУМИТЕ
 Гумите трябва да са зимни или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм (в периода 15 ноември – 1 март) (чл. 139, ал. 1, т. 4 от ЗДвП – Движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март);
 Движението с пътно превозно средство с разкъсани гуми е забранено; 
 Гумите с шипове са забранени (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП);
 Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП).
Чл. 9, ал. 1 от ЗДвП – По пътищата, отворени за обществено ползване, е забранено движението на самобалансиращи се превозни средства, верижни машини и използването на гуми с шипове. Движение на пътни превозни средства с вериги за сняг е разрешено само когато пътните условия изискват това. 


При управление на моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми или в нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 4 от ЗДвП глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 5 от ЗДвП – Наказва се с глоба 50 лв. водач, който управлява моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми или в нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 4).
Отнася се за управление на МПС с:
 износени или разкъсани гуми.
 гуми, които не са предназначени за зимни условия, или са с дълбочина на протектора по-малка от 4 мм (в периода 15 ноември – 1 март);
В останалите случаи глобата е 20 лв. (чл. 185 от ЗДвП).
Отнася се за
 Управление на МПС с шипове; 
 Неправилно използване на вериги за сняг.


ПОМИСЛИ ЗА СИГУРНОСТТА
 Поставяй обезопасителния колан/каска;
 Не потегляй, докато пътниците не са поставили коланите/каската си (чл. 137а, ал. 1 от ЗДвП);
 Пътуващите в превозните средства от категории M2* и M3* се уведомяват за задължението да поставят обезопасителен колан, когато са седнали и когато превозното средство е в движение, по един от следните начини:
1. от водача;
2. от придружителя или от лицето, посочено като ръководител на групата;
3. чрез аудио-визуални средства;
4. с табели и/или пиктограма, поставени на видно място над всяко място за сядане. (чл. 137д, ал. 2 от ЗДвП);
 Постави в багажника вериги за сняг, въже за теглене, лопатка;
 Постави в автомобила подръчни инструменти.
 Не подценявай образувалите се локви – под тях се крие дупка или аквапланинг;
 При попадане в аквапланинг не натискай спирачката, отнеми газта и задръж здраво волана, не променяй посоката на движение;
*Забележка: 
Чл. 149.  За нуждите на одобряването на типа превозните средства се делят на следните категории, обозначени с латински букви:
2. категория М - моторни превозни средства, проектирани и конструирани основно за превоз на пътници и техния багаж:
б) категория М2 - превозни средства от категория М с повече от 8 места за сядане, без мястото за сядане на водача, с технически допустима максимална маса не повече от 5 t; в превозните средства от категория М2, освен местата за сядане, може да има място за стоящи пътници;
в) категория М3 - превозни средства от категория М с повече от 8 места за сядане, без мястото за сядане на водача, с технически допустима максимална маса над 5 t; в превозните средства от категория М3 може да има място за стоящи пътници.

Глобата е 50 лв.:
 за водач, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска;
 за водач, който превозва пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7 от ЗДвП);
 за пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска (чл. 184, ал. 4 от ЗДвП).

Отнася се за:
Непоставен или неправилно поставен обезопасителен колан, непоставена каска – от водач и от пътник.
Отнемане на 6 контролни точки.
Отнася се за водач на моторно превозно средство, който:
 не изпълнява задължението да използва на предпазен колан или за носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 от ЗДвП);
 за превозване на деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV от ЗДвП (чл. 183, ал. 4, т. 10 ЗДвП).
(Съгласно Наредба №Із-2539 от 17.12.2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение).

Задължително съдържание на аптечката в автомобила:
 Еластична лента за кръвоспиране (по Есмарх – 5 см/1 м) – 1бр.
 Марлен бинт – 5 см /5 м – 2 бр.
 Марлен бинт – 8 см /5 м – 2 бр.
 Марлен бинт – 10 см /5 м – 2 бр.
 Пакет медицински памук – 25 г – 1 бр.
 Стерилни превръзки за повърхностни рани – 10 см/10 см – 4 бр.
 Стерилни превръзки за повърхностни рани – 40 см/60 см – 1 бр.
 Пластир за рани – 3 см/6 см х 4 бр. – 2 опаковки
 Адхезивен пластир за прикрепване на превръзка – 2,5 см/2,5 м –1 бр.
 Триъгълна кърпа – 96 см/96 см/136 см – 2 бр.
 Стерилни полиетиленови ръкавици голям размер – 2 чифта
 Разтвор на водна основа, подходящ за дезинфекция на ръце и раневи повърхности – 200 мл
 Безопасни игли – 6 бр.
 Ножици с тъпи върхове – 1 бр.
 Уред за обдишване – 1бр.

При попадане в рискова ситуация сигнализирай на телефон 112!

Отдел „Пътна полиция“
Главна дирекция „Национална полиция“
2020 г.
Изображения

 12 ноември 2020 | 17:02