МВР

ОД Монтана

 
Регионална комисия по правата на човека и полицейската етика (РКПЧПЕ) в ОДМВР – Монтана

Етичните норми на поведение и спазването на човешките права в ежедневната работа е професионално и морално задължение на служителите от Областната дирекция на МВР – Монтана.
РКПЧПЕ в областната дирекция е сформирана със заповед на директора на ОДМВР – Монтана, съгласно т.3 от Раздел I на Правилник за организацията и дейността на Постоянната комисия по правата на човека и полицейската етика (ПКПЧПЕ) - МВР.
Дейността на РКПЧПЕ в ОДМВР - Монтана се урежда с Правила за работа на Регионалните комисии по правата на човека и полицейската етика в СДВР и ОДМВР. Правилата са утвърдени от председателя на ПКПЧПЕ - МВР.
РКПЧПЕ в ОДМВР – Монтана работи по утвърден годишен план, в изпълнение на конкретни задачи, и изготвя цялостен годишен отчет за дейността си.
Планът и отчетът се утвърждават от директора на ОДМВР-Монтана.
РКПЧПЕ публикува годишния отчет за дейността си на интернет страницата на ОДМВР - Монтана.

Правилник за организацията и дейността на Постоянната комисия по правата на човека и полицейската етика в МВР

Отчет за дейността на Регионалната комисия на ОДМВР Монтана по правата на човеша и полицейската етика през 2020 г.

Отчет за дейността на Регионалната комисия на ОДМВР Монтана по правата на човека и полицейска етика през 2019 г.

Отчет за дейността на Регионалната комисия на ОДМВР Монтана по правата на човека и полицейска етика през 2018 г.

Конвенции:
Европейска конвенция за правата на човека

Конвенция на ООН за правата на детето