МВР

ОД Монтана

 

Екипно взаимодействие

30 окт 2015

Екипът е малка група от хора, които са събрани, за да изпълняват общи задачи и да постигат общи цели. Когато кажем екип, разбираме:
- висока степен на разделение на труда,
- взаимно допълване на членовете
- отлична координация.
Екипът може да бъде временна формация, но може да бъде и трайна, постоянно действаща група, която е с висока ефективност на съвместната дейност, на базата на правилно протичащи групови процеси.

Как всъщност изглежда „идеалният екип”?
1. Целите, стоящи пред групата, трябва да бъдат общи, за да стимулират кооперацията.
2. В екипите комуникациите не трябва да имат никакви затруднения, да бъдат еднопосочни или да се потискат. Комуникациите са открити, двупосочни, еднакво ориентирани към съобщаване както на идеи, така и на чувства.
3. Приравнено е участието на всички и в изпълнението, и в поддръжката на групата. Всеки трябва да има контрол над ситуацията. Лидерските функции в екипа се изпълняват от всички членове съвместно. Властта и влиянието на участниците са равностойни, взаимни и  споделени.
4. Противоречията и конфликтите в екипа се ограничават или свеждат до конфронтация на идеи, не на интереси. На тях се гледа като на стимулатор за поддържане на групата в добро работно състояние. Когато възникне конфликт на интересите, те трябва да бъдат решени по взаимно удовлетворителен начин или чрез взаимен компромис.
5. Нормите, които екипът поддържа, са насочени към осигуряване на:
      -   психологическа сигурност,
      -   закрила на индивидуалността,
      -   стимулиране на креативността,
      -   насърчаване конфронтацията на идеи,
      -   насърчава се сплотеността, доверието, взаимното приемане и подкрепата.

 В екипа е налице постоянен стремеж  за усъвършенстване и развитие. Групата преразглежда периодично своята ситуация, взаимодействието си с другите групи, системно се оценява ефективността на груповото изпълнение.
 За да работи един екип ефективно, важно е да се намери точното съотношение на уменията и способностите в него. Всеки има различно образование, различен трудов опит, различни нагласа и подход към екипната работа. Всеки има различен характер и съвсем различен личен живот, което също се отразява на екипната работа.
     Съвсем логично, различни са и приносите, с които всеки един служител на екипа допринася за постигането на крайните цели.
Можем да категоризираме членовете на един екип в три основни групи (типа) поведение:
     А) Мислещ тип хора - това са хората, чиито силни страни са оригиналните идеи, анализа или стратегическия поглед отвъд непосредствените задачи. Мислещите хора допринасят за екипната работа чрез своя ум и интелектуален потенциал.  
     Б) Чувстващ тип хора - това са хората, чиито силни страни са изслушването, преговарянето или убеждаването. Чувстващите хора допринасят за екипната работа с отличните си умения за общуване и с подходящото си отношение към околните.
     В) Правещ тип хора - това са хората, чиито силни страни са организираността, изпълнителността, усета към детайла или експертните познания. Правещите хора допринасят за екипната работа с ориентираността си към действията и с голямото си желание да прогресират към крайната цел.

СПРАВЯНЕ С “ПРОБЛЕМНИТЕ” ПОВЕДЕНИЯ В ЕКИПА


 

Некомуникативният

·        Избягва да се ангажира;

·        Не поема отговорност;

·        Другите чувстват, че не могат да разчитат на него;

Неслушащият

·        Не изслушва;

·        Не изпълнява задачите или прави грешки;

Самотникът

·        Не е колективен играч;

·        Отчужден и негативен;

·        Няма обмен на идеи;

 

Потайникът

·        Държи в тайна информация;

·        Чувство за власт или/и

·        Потребност от признание

Свръхчувствителният

·        Възприема и най-малката критика като лична обида;

·        Затруднява обективното обсъждане на работата;

Мъченикът

·        Вменява вина;

·        Заразява с напрежение и негативност;

·        Податлив на стрес;

Песимистът

  • Деструктивност;
  • Дърпа екипа назад;
  • Предпазва от грешки;

Педантът

·        “Мачка”  екипния дух;

·        Чувство за недооцененост;

·        Не приема сътрудничеството и взаимопомощта;

·        Понякога страда от дълбока несигурност и страх от последствията при грешка;

Многознайко

·        Дразни околните с всезнанието си;

·        Приписва си всяка добра идея;

·        Не може да каже “сбърках”;

Агресивният

·        Мислят и действат бързо;

·        Често са несигурни;

·        Потребност от признание и власт;

 

 23 май 2017 | 16:45