МВР

Дирекция "Миграция"

 

Обявление за длъжността НАЧАЛНИК НА СЕКТОР в дирекция “Миграция“ - МВР

08 мар 2016

О Б Я В Л Е Н И Е

за длъжността НАЧАЛНИК НА СЕКТОР в дирекция “Миграция“ - МВР

   На основание чл. 10а от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед рег. № 8121К-676/24.02.2016 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността 

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР
 “Координация и информационно – аналитична дейност“ в дирекция “Миграция“ - МВР, длъжностно ниво: 6, съгласно Класификатора на длъжностите в МВР, наименование на длъжностното ниво: ръководно ниво 6А.

Рег. № 5364р – 11794/29.02.2016 г.

Списък на допуснатите кандидати

Заявление за участие в конкурс 

 23 май 2017 | 18:07